กำลังโหลด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล กิจกรรม ฉลองครบรอบ 28 ปี โลตัส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล กิจกรรม ฉลองครบรอบ 28 ปี โลตัส

ประจำวันที่เริ่มรายการ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 65 – 9 ต.ค. 65

รางวัลที่ 1 Samsung Flip4 และ True 5G hi-speed 12 เดือน จำนวน 5 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ปวีณา สระบัวทอง
2 ศักดา ภูอัศวะมงคล
3 ปิยวัฒน์ ตั้งจุตินันท์
4 ชัด วารีนิล
5 สิริชัย ร่มโพธิ์ธารทอง

รางวัลที่ 2 Smart Watch iWatch จำนวน 10 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ลัดดาวัลย์ โคววนิช
2 ณัฎฐนิช นาคเจริญ
3 สุวรรณี สินสมุทรผดุง
4 ช่อผกา ศรีพระจันทร์
5 กนกอร ใจสวรรค์
6 ชนกนันท์ รังษิรุจิ
7 สุรีรัก สุดประเสริฐ
8 วรวิทย์ พันธุ์เมธาฤทธิ์
9 มีนา กันดีลัง
10 วิทูร ขุมทรัพย์

รางวัลที่ 3 Smart TV Samsung “43” และแพ็คเกจ True ID จำนวน 20 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ธัญญารัตน์ ช่างม่วง
2 นันทพร ว่องมหาชัยกุล
3 ชลิดา ปานเมทนี
4 สุดัญญา วันเย็น
5 สัมพันธ์ ศรีบูรณ์
6 สุกัญญา เจริญรักษา
7 ณัฐชาญ นาคนวล
8 บันเทิง ธรรมสนองคุณ
9 บังอร เชื้อกำลังแรง
10 รัตติยากร ปรางนวล
11 Sureeyanee Duemoma
12 ลิขิต บุญเทพ
13 ไอยดา อุทกสินธุ์
14 นิธิกร ขุมทรัพย์
15 จรัสศรี เป็ดทอง
16 กิมลุ้น วงษ์เทศ
17 ชุติมา นาคนิล
18 ศุภฤกษ์ รอดสุวรรณ
19 แสงจันทร์ สังฆะศรี
20 สราวุฒิ กันดีลัง

รางวัลที่ 4 แพ็คเกจ True ID 12 เดือน จำนวน 50 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ชมพูนุช สุขเกิด
2 Aummuatiya Masalae
3 ธารทิพย์ ขุนสิงห์โต
4 นภาพร ธรรมสนองคุณ
5 ณัฐวุฒิ ศิลปพาณิชย์เจริญ
6 ธิดารัตน์ หวังวโรดม
7 นันทวัน ปานเมทนี
8 ภิญญาพัชญ์ ไชยพันธ์
9 ธนพร เพชรมณี
10 จุฑามาศ เรือนวิลัย
11 เอื้อการย์ เพชรอัศว์สกุล
12 ปรัชญา รุ่งจตุรงค์
13 อพิเชฐ ศรีบูรณ์
14 สุดทิศักดิ์ เลี้ยงบำรุง
15 ลักษมี เกษพานิช
16 ณัฐพร สมภักดี
17 ยงยุทธ นิรมลไพสิฐ
18 จิตราพร สุจริตธุระการ
19 ปัทมา สมใจ
20 สมิตานันท์ เกตุคง
21 มาลี โต๊ะจิ
22 ณัฐพล ปานคำ
23 มณีกานต์ ภูมิลา
24 สุนันท์ แจ่มดี
25 ธนกฤต กันทะวงค์
26 เยาวลักษณ์ รุ่งเรือง
27 ระวีพร สุขแสง
28 วจี ลักษณานุวัฒน์
29 พิกุล​ เมฆโปธิ
30 ธนวัฒน์ ลักษณะพงศ์รัตน์
31 สุนทร โรจน์สุวณิชกร
32 บุญยาพร นิโรธ
33 ธิดา ภมร
34 สราลี
35 นุสราภา​ คุ้มกองทรัพย์
36 กมลฉันท์ นิรมลไพสิฐ
37 วสันต์ นิ่มระย้า
38 วิฑูรย์ สนธิไชย
39 ธัญญ์ธนสิทธิ์ นิรมลไพสิฐ
40 จงกล สนธิไชย
41 กนิษฐา อุฒพรม
42 ธาริน ง้ำตั้ว
43 นิภาพร ประภาตนันท์
44 ระพิน ช้างบุญมี
45 Ann PorhNai
46 ธัญวรัตน์ พงษ์พานิช
47 หนึ่ง บ่วงเพชร
48 บุศรินทร์ ชะรัมย์
49 ณัฐวรรณ พันธุ์สอาด
50 รัตนา นามวงษ์

รางวัลที่ 5 แพ็คเกจ 5G Hi Speed จำนวน 750 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ณัฐธิชา พื้นแสน
2 เสกสรรค์ จี้โนตัน
3 ดาริกา ธุวมณฑลรัตน์
4 ณัทเศรษฐ์ รัตนาจินดารัตน์
5 ทัศนีย์ ตั้งอนันต์ชัย
6 สุภาพร อุทร
7 นางสาวสมศรี ดีหนู
8 วิลาวัลย์ เจริญสุข
9 อาทิมา อินทรโชติ
10 สมพร บังเกิดผล
11 ณัฐธีรา พิทักษ์ประชา
12 จีรจิตร ศรีฤกษ์
13 อนุชา บังเกิดผล
14 พรพรรณ บังเกิดผล
15 ปณิดา เพ็งด้วง
16 ศศิกานต์ ทองแดง
17 สุภาศิริ เขื่อนเพ็ชร
18 อรกานต์ เธียรพันธ์พงศ์
19 พราวพิรัช วงษา
20 ฤทัยรัตน์ เชิดไชย
21 อิทธิเดช ศุขดวง
22 วัชรินทร์ สนธิไชย
23 ศรัญญา สุดเฉลียว
24 คารมคุณพิทัก
25 สุชาตรี อภิชัยไศาล
26 รุ่งนภา ศิริมังคะลากุล
27 กัมพล ศรีอุทารวงศ์
28 ศุภกร สิทธิกลุนันท์
29 จันทิมา ท้วมเพิ่มทรัพย์
30 วัชรากร แววภูเขียว
31 ปฐมาวดี วรรณภักดี
32 กษิดิ์เดช สุรคุปต์
33 ฤทัยชนก สรงประชา
34 ธมนต์รัตน์ สุมนพันธุ์
35 วรรณภา เตโพธิ
36 กรองกมล
37 ศรีวรินทร์ สุมนพันธุ์
38 พิมพา สุขแสง
39 อพิสิษธ์ เกียรติเจริญไกร
40 อวัสดา จิตต์แจ้ง
41 ปรางทิพย์ ทองจันทร์
42 ศิริกุล ศิริบุตร
43 สุทธิพันธ์ จาริยะวัฒน์
44 ชูชาติ ไตรตรึงษ์ทัศนา
45 ฉวีวรรณ ชมบุญ
46 ศิรริลักษณ์ โล่ห์จินดารัตน์
47 บัณฑิต เหมินทคุณ
48 สุนิสา เจริญสุข
49 พนิดา คามวัลย์
50 นภัทร์สพล แจ่มศรีธนาภู
51 มนัส ปาละชู
52 สุรีย์ พรหมสุวรรณ์
53 กัญทัศน์ ทัพมงคล
54 สิรตรา เขื่อนเพ็ชร
55 เพ็ญนี เขื่อนเพ็ชร
56 น้ำผึ้ง โกมลวานิช
57 นัจญมีย์ โต๊ะประดู่
58 วิธิญญา พิทักษากร
59 ธัญลักษณ์ หนูหน่าย
60 นิศานาถ นิลพันธุ์
61 ศศิธร นิ่มระย้า
62 สว่างจิตร ชูเศษ
63 เกียรติ สุมงคลธนกุล
64 วรรณรัตน์ นกน้อย
65 กันณพัฒน์ อาจหนองหว้า
66 กนกวรรณ​ อ่องละออ
67 อนุชา ทับสกุล
68 เครือวัลย์ จันแสงอ่อน
69 วีระพงษ์ ศานติศรัณย์
70 จิรชัย จิรแสงทอง
71 จณิสตา ธรรมสนองคุณ
72 จารุภาพ โมลัง
73 เปรมิกา ภู่เทศ
74 กฤติยาณี ยมกกุล
75 วุฒิชัย พลายแก้ว
76 ศิริรัตน์ นิรมลไพสิฐ
77 บวรนันท์ นิรมลไพสิฐ
78 ยิ่งวรวรรณ เศรษฐพินิจ
79 มุทิตา เขื้อเทศ
80 จักรพันธ์ เทียมสุชาติ
81 นพรุจ อิงบารมี
82 สุทธิพงษ์ พึ่งพันธ์
83 ณัฐนภ สุขแสง
84 นคร ทันการ
85 ชูชัย แจ่มเจริญ
86 ณัฐพงษ์ รุ่นเหลือ
87 ณภัทรภพ จันทร์มา
88 ลดาวัลย์ เลิศดำรงค์ลักษณ์
89 เสกสรรค์ จันสนิท
90 นางอัมพร สิงห์งาม
91 สุธาสินี นรนิ่ม
92 กิติมาพร พ่วงใจ
93 ขวัญเรือน เหลียวตระกูล
94 เฉลิมชัย อ่อนละออ
95 ศิริลักษณ์ บัวสำอางค์
96 ลักษณา แซ่อึ้ง
97 จิตติมา อินทปิยเรศน์
98 กรรภิรมย์ สังข์กลิ่นหอม
99 เกษิณี กิ่งนอก
100 เกศวลี ภูมิเมือง
101 นางสาวงามศิริ ดาอ่ำ
102 อรยา เสียนขุนนทด
103 ปัฐมาวดี ศุภรัตน์
104 ร่มเย็น
105 จิตรา มีทรัพย์มาก
106 บุญชัย สิริสิทธิกรสกุล
107 วรวลัญช์ ธรรมศิริพงษ์
108 เล็ก แซ่เฮี้ย
109 วิภาดา เจริญสุขเกษม
110 วรินทร เรียงสันเที๊ยะ
111 สุดารัตน์ ศรีพิทักษ์สกุล
112 อารีรัตน์ รัชชูปะเว
113 วุฒิชัย ทองชัย
114 ธนากร อร่ามศรี
115 อรวรรณ คำสมัย
116 เมทินี สายขุนทด
117 คณิต เฮงพร้อม
118 อรพิน ทิหวาย
119 เสกน ปัญสวัสดิ์
120 นาง บัง ทองยะ
121 ณัฐกานต์ นิกรพงษ์สิน
122 สุรัตน์ อยู่สวัสดิ์
123 ศิวัช รัตน์วิทยากรณ์
124 วนัสนันท์ แว่นพรหม
125 นิพล แกละพลอย
126 กุลวรรธน์ ลิ้มรัตนพันธ์
127 สุรินทร์ แสงม่วง
128 หนึ่งฤทัย ทิศรำวัง
129 วิชุดา พิมพา
130 รัตติกาล ตาวัน
131 นภาพร​ เฮงสุนทร​
132 พรเทพ สุขสวัสดิ์
133 พิมพรรณราย​ สิน​ธ​รม​ย์​
134 ศิริชัย แสงนิกรเกียรติ
135 ชนชุดา เทพมาลี
136 ศิริชัย ฐิตวัฒนสกุล
137 อภัสรา อำนวยศิล
138 กิตติโรจน์ ธีระอนุกูล
139 ปูเป้ปลิบุน
140 ปัทมพร นิลโอโล
141 บัวกัน สำราญ
142 อัจจิมา สุจริตธุระการ
143 เอกลักษณ์ ห้อยระย้า
144 ภัทรพร มานะวงศ์เจริญ
145 นพวรรณ ศิลปบรรเลง
146 เอกนารี ศรีพร
147 พรพรรณ พร้อมมาศ
148 ยิ่งยอด ห้อยระย้า
149 ปัญพัจน์ กล่ำม่วง
150 มานิต สุจริตธุระการ
151 นภัสสรณ์ ชัยยะ
152 ธนัยนันท์ สะราคำ
153 อาทร ชื่นเงิน
154 เอกราช ห้อยระย้า
155 สายใจ ดำกรั่ง
156 มยุรี อินทปิยเรศน์
157 เกศิรินทร์ ม่วงจีบ
158 อิ่มเอิบ ลาภเอนก
159 ณิชกุล โพธิ์มงคล
160 วรรณวิสา จอมทรักษ์
161 กัญญาภัค ใสไหม
162 สุชาติ สุวรรณชัยสกุล
163 ธำมรงค์ แก้วเจริญ
164 รุ่งอรุณ ประดิษฐ์
165 Chakkapan Momala
166 ยงยุทธ จงจิรวิศาล
167 จิรานุช รงศิริกุล
168 ชลธิดา พลีนุช
169 พรสุดา ฉัตรพัชรภิญโญ
170 ลักษมี ลอยฟู
171 อทิตา เตชวีรพงศ์
172 นางสาวพรรณพัชนันท์ เจริญตา
173 บัณฑิตา โมหะพันธ์
174 ณัฐพนธ์ จันทโชติ
175 ชัชพิมุข ตั้งสมบูรณ์ผล
176 ศรีสุดา สุวรรณโสภา
177 นายชินดนัย ประมาณู
178 อรพินท์ พยนต์เลิศ
179 Rongaroon Yhaoram
180 เป็นไท โตยอด
181 พิณญ์นาลัภย์ มหัธนปัทมกร
182 จริยา บุญทวีสิทธิ์
183 ดวงนภา อุระมา
184 พินทุ์สุดา ประมาณู
185 เริงณรงค์ สุขกลัด
186 ดวงสมร จุมพล
187 รัตติมา นาคทั่ง
188 วราลักษณ์ ศรีชัยมูล
189 สุธาสิณี สระทองทราย
190 วิรันตรี คำมัน
191 วาทิตย์ อมรปิยะกิจ
192 ดรุณี ภัทรเคหะ
193 ประเพ็ญ คำพะแย
194 สุติปัญญา ศรีบูรณ์
195 ยุทธนา สุธาเกียรติสกุล
196 พิจิตร โตเร็ว
197 ภควัต แซ่โค้ว
198 กรกฏ ใจสวรรค์
199 พรระวี แก้วแดง
200 กฤษณี วงษ์ขนิต
201 ศวิตา ศรีวิลัยสกุล
202 สมชาย ง้ำตั้ว
203 สุภาพร ดวงประทีป
204 ไพศาล กาญจนประเสริฐ
205 วิไล เจริญสุข
206 อังคณา ธนาภิวัฒน์
207 พัชธิชา สว่างพงษ์
208 ศิริลักษณ์ ไชยเคน
209 สุทัศน์ สร้อยนาค
210 Chairat rompotantong
211 ลฎาภา ตั้งนิมิตรธนา
212 เงิน ทรงบุญรอด
213 ธำมรงค์ แก้วพลูผล
214 ภูมินทร์ รุ่งมา
215 น.ส.อุษา ชูพลัด
216 ยุพิน แสงฉาย
217 วิรุฬ เนียมหมวด
218 มัณฑนา ปฐมจินดา
219 ธนบดี ศรีวารีรัตน์
220 เสน่ห์ ทรงบุญรอด
221 อรนัท เถื่อนศร
222 มังกร จิรัฐิติเจริญ
223 สร้อย ทรงบุญรอด
224 ปภูภัค วิพิชย์
225 ศศิประภา มะโนแสน
226 วิไลลักษณ์ อ่อนพันธ์
227 สมพงษ์ ปฐมปุริมานุกูล
228 นพดล เสนาะพิน
229 ฐาปกร
230 ศิริพร บุญธรรม
231 มั​ลลิกา ตันติศรียานุรักษ์
232 ปรีชา เรืองเกิด
233 ยงยุทธ บับภาร
234 สมบูรณ์ ขัติสร
235 สิทธินันท์ พันธุ์กุล
236 สมรักษ์ แย้มทรัพย์
237 ศรีสัญ อุนาภาค
238 เจษฎา จันทร์เพ็ง
239 บวรพจน์ ปัญสวัสดิ์
240 วรรณี สืบเพ็ง
241 พัชรวาท ขจรวุฒิเดช
242 ขนิษฐา สุขโพธิ์เพ็ชร์
243 สุชานุช ยอดสุวรรณ์
244 นฤมล อินทรโชติ
245 มนัสนันท์ ห้วยหงษ์ทอง
246 สุภาภรณ์ เรืองณรงค์
247 วิรัญญา จันทร์เสวต
248 สุนัน สว่างเกตุ
249 กิตติ เวียงสิมา
250 เสกสรร กิตติวิทยารัตน์
251 ศะนนท์ จั่นรักษ์
252 นัฐวรรณ นิลเนตร
253 ภาวิณี อภิชัยไพศาล
254 อมรพรรณ พันทา
255 ทัตติยา สุพันธะ
256 นีรชา สีดา
257 โชติมา กันเผือก
258 นิตยา พูนโตนด
259 สุ้ย เจริญสุข
260 หัทยา ช้างแก้ว
261 วนิดา ลาวน้อย
262 จิรกิตติ์์​ ปัญสวัสดิ์
263 ภัควลัญชญ์ ผุดสี
264 ศิริรัตน์ ขุมทรัพย์
265 นายชาญวิทย์ เรืองชัยทวีสุข
266 วุฒิศักดิ์ ศักดิกุล
267 นพคุณ จิรโรจน์สุนทร
268 นฤพร เลาหพันธุ์สวัสดิ์
269 พันสอนมาลา
270 นงเยาว์ รัตนมั่นคง
271 รัชณี รื่นเริง
272 กานต์พิชญา ศรีเจริญมงคล
273 ศุทธหทัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
274 กฤษณา มีอิ่ม
275 สุนทรี ลิขิตชัชวาลกุล
276 ภูศรัณย์ สนศิริ

ดูทั้งหมด