กำลังโหลด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล กิจกรรม ฉลองครบรอบ 28 ปี โลตัส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล กิจกรรม ฉลองครบรอบ 28 ปี โลตัส

ประจำวันที่เริ่มรายการ ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 65 – 16 ต.ค. 65

รางวัลที่ 1 Samsung Flip และ True 5G hi-speed 12 เดือน จำนวน 5 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 วัลยา โฉXXX
2 สมศักดิ์XXX
3 วัฒนา ชูXXX
4 โสภณ ทรงXXX
5 namfon cXXX

รางวัลที่ 2 Smart Watch iWatch จำนวน 10 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 พรรษพร มXXX
2 นฤมล สุขXXX
3 อรวินทร์XXX
4 วุฒิพงษ์XXX
5 ปฐมาภรณ์XXX
6 สมส่วน ปXXX
7 วิรัตน์ XXX
8 สุภาภรณ์XXX
9 ศิวเกตุ XXX
10 ภุชงค์ XXX

รางวัลที่ 3 Smart TV Samsung “43” และแพ็คเกจ True ID จำนวน 20 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 พรรณุมาศXXX
2 สุทธิพงษXXX
3 ละเอื้องXXX
4 สันติ วงXXX
5 ภัทรพร มXXX
6 สุรีรัตนXXX
7 วรรณี ปาXXX
8 ธัญญ์ธนสXXX
9 วสันต์ XXX
10 ประกิจ รXXX
11 วิทยา เจXXX
12 เอกราช หXXX
13 วิทยา พาXXX
14 วรพรรณXXX
15 จิราวดี XXX
16 ภาณุ โซนXXX
17 ปรินทร์วXXX
18 ณัฐกมล กXXX
19 วรุฒ ฟักXXX
20 ศิริชัย XXX

รางวัลที่ 4 แพ็คเกจ True ID 12 เดือน จำนวน 50 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 จินดาหราXXX
2 ณัฐชญา เXXX
3 สราลีXXX
4 จิรวัฒน์XXX
5 ชลธี ปลัXXX
6 พิดสะมัยXXX
7 ศุภณัฐ เXXX
8 บรรณพร แXXX
9 สมคิด เชXXX
10 ดุษดี ทอXXX
11 นุกูล ห่XXX
12 นันทพร วXXX
13 อรกานต์ XXX
14 ทวีพัฒน์XXX
15 วัชรินทรXXX
16 นาง บัง XXX
17 ณัฐชานนทXXX
18 ดำรง พณิXXX
19 พิพัฒน์ XXX
20 พิษณุ สิXXX
21 ภัทรชัย XXX
22 มานพ เXXX
23 รัตนา จัXXX
24 รุ่งโรจนXXX
25 วไลลักษณXXX
26 วีระวรรณXXX
27 นิตยา XXX
28 บุญโฮม พXXX
29 พรพนม ถิXXX
30 ณัฐวุฒิ XXX
31 ศวิตา ศรXXX
32 ปณิตา พัXXX
33 เด่นเวศ XXX
34 ปาริชาติXXX
35 ผกาวรรณ XXX
36 พเยาว์ บXXX
37 พรรณเชษฐXXX
38 นิชนันท์XXX
39 ดำรงค์ เXXX
40 สามารถ ไXXX
41 ปิยพรรณ XXX
42 หนึ่ง บXXX
43 พรรณิภา XXX
44 ก้องภพ มXXX
45 ธานินทร์XXX
46 ปัทมา สมXXX
47 ทิวกาล แXXX
48 นิรุตต์ XXX
49 ฤทัยรัตนXXX
50 กรกช ล่อXXX

รางวัลที่ 5 แพ็คเกจ 5G Hi Speed จำนวน 750 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 กิตติพงศXXX
2 ขนิษฐา สXXX
3 จิระพงษ์XXX
4 จุฑามาศ XXX
5 ชวภัฏ วาXXX
6 ชูชัย แจXXX
7 โชคชัย รXXX
8 ฐานพร ธาXXX
9 ฐิติพงษ์XXX
10 ณรงค์ XXX
11 สหรัตน์ XXX
12 วันชัย ฐXXX
13 ดช.ชิตดนXXX
14 พิจิตร XXX
15 สิตานันทXXX
16 ภวัต ปานXXX
17 ชาญชัย ฐXXX
18 สวาด เรXXX
19 ฉันทนา คXXX
20 ณรรฐวรรณXXX
21 อาทิตยา XXX
22 Chairat XXX
23 สมชาย ชิXXX
24 ธชย มงคพXXX
25 พรชัย ศรXXX
26 จันทนา มXXX
27 จินดา จุXXX
28 อรนุช สิXXX
29 จินดาหราXXX
30 ภิญญาพัชXXX
31 บุญพิทักXXX
32 AummuatiXXX
33 เกียรติพXXX
34 เสก ใจสวXXX
35 ณัฏฐนิช XXX
36 ณัชชา ตาXXX
37 สุกัญญา XXX
38 นางสาวไพXXX
39 ยุทธนา สXXX
40 วาสิตา สXXX
41 วรชาติ บXXX
42 นฤมล สอ้XXX
43 ศิรริลักXXX
44 กุลธิดา XXX
45 กมลรักษ์XXX
46 อนุสรา บXXX
47 กานต์พิชXXX
48 เพชรี ตอXXX
49 วิฑูรย์ XXX
50 อิทธิพล XXX
51 เขมินท์ XXX
52 หนึ่งฤทัXXX
53 สมพร บังXXX
54 ภูศรัณย์XXX
55 ชลกร อินXXX
56 รัตนา แซXXX
57 ณัฐพล สีXXX
58 พิมลมาศ XXX
59 สุทิน มะXXX
60 จงกล สนธXXX
61 ชนินทร์ XXX
62 สุมิตรา XXX
63 สิริชัย XXX
64 ธณัฐภรณ์XXX
65 ณัฐพงษ์ XXX
66 นาย วีระXXX
67 ปฐมพร น้XXX
68 กรกฏ ใจสXXX
69 ชลสิทธิ์XXX
70 นุชจรี สXXX
71 วิไล เพ็XXX
72 สุภาพรรณXXX
73 ซิ้วเตียXXX
74 ชลนที เXXX
75 ราเมศ เดXXX
76 กุสุมา สXXX
77 สุรินทร์XXX
78 ณัฐพนธ์ XXX
79 ชลลดา รัXXX
80 อธิชาภัสXXX
81 ChakkapaXXX
82 ธนากร อรXXX
83 ศันสนีย์XXX
84 ชญาณ์นันXXX
85 ศนิพร ศรXXX
86 เฉลิมชัยXXX
87 Onjira PXXX
88 เริงณรงคXXX
89 ณภัทรภพ XXX
90 วรัทยา เXXX
91 ศิริรัตนXXX
92 ชฎาพร เรXXX
93 ปัญจรัศมXXX
94 วิวาพร สXXX
95 จริยา บุXXX
96 นายภูริวXXX
97 ปาณิศา กXXX
98 หฤทัย แซXXX
99 พจนีย์ วXXX
100 อนุพงษ์ XXX
101 บัณฑิต เXXX
102 ดวงนภา เXXX
103 อพิสิษธ์XXX
104 วุฒิชัย XXX
105 พัฒน์นรีXXX
106 ทิชากร จXXX
107 เอมอร จิXXX
108 วรวิทย์ XXX
109 พุทธมา พXXX
110 นิธินันทXXX
111 ณปภัช นพXXX
112 อมรรัตน์XXX
113 อรุณศรี XXX
114 เสาวรัชดXXX
115 ศักดินา XXX
116 กิมลุ้น XXX
117 มนทิราลัXXX
118 มีนา กันXXX
119 ศิวัช รัXXX
120 รุ่งนภา XXX
121 สุรีรัก XXX
122 สมบูรณ์ XXX
123 แสงรัศมีXXX
124 ดาปนีย์ XXX
125 วารุณี มXXX
126 อาทิตย์ XXX
127 โหยฟองลาXXX
128 อารีรัตนXXX
129 สุภาวดี XXX
130 ยุพาพรรณXXX
131 คินนาวิชXXX
132 สมศักดิ์XXX
133 นันทวัฒนXXX
134 ปทุม วีรXXX
135 วรกานต์ XXX
136 สมศักดิ์XXX
137 จรัญ เชืXXX
138 ธัญญ์นภัXXX
139 จักรกฤษณXXX
140 วรวุฒิ เXXX
141 อธิวัฒน์XXX
142 พนิดา โพXXX
143 พฤฒ กิจถXXX
144 วินัย ชัXXX
145 ไพรินทร์XXX
146 สมคิด สุXXX
147 ณัฏฐ์นรีXXX
148 พิมพ์พิศXXX
149 นิภาพร ปXXX
150 สุนันทา XXX
151 แอ๋ว บังXXX
152 จักรพันธXXX
153 จันทวัน XXX
154 ศรีสุดา XXX
155 ฐิตารีย์XXX
156 สุภาพร ยXXX
157 เกียรติ XXX
158 สดศรี ศิXXX
159 พสิษฐ์XXX
160 สมโภชน์ XXX
161 วงศกร แนXXX
162 วรารัตน์XXX
163 นรภัทร มXXX
164 นันทนา โXXX
165 นพวรรณ ศXXX
166 ปาพจน์ สXXX
167 ศิรัญญา XXX
168 สุนิษา ทXXX
169 พรรณี บุXXX
170 จิตรา มีXXX
171 สมประสงคXXX
172 เบญจมาศ XXX
173 พนัส ถาวXXX
174 ปวีณา​ นXXX
175 กัญญพรรณXXX
176 นิตยา คาXXX
177 ยิ่งวรวรXXX
178 สุมลฑา โXXX
179 ธมนต์รัตXXX
180 สุรัตน์ XXX
181 พินลัดดาXXX
182 เกศริน ศXXX
183 พิมพ์วลัXXX
184 วิภาพร เXXX
185 รุจิรา สXXX
186 รัตนา พรXXX
187 จินตนา ตXXX
188 อนุรักษ์XXX
189 ธเนศ ปิ่XXX
190 ศิริลักษXXX
191 ดวงพร XXX
192 เอกพันธุXXX
193 นภาพร อรXXX
194 จุฑามาศ XXX
195 ศิริพร สXXX
196 ปุญญิกา XXX
197 พัสตราภรXXX
198 นัทญา กิXXX
199 เอกรัตน์XXX
200 ดิษพร ไตXXX
201 ภัทรเดช XXX
202 กนกพรรณ XXX
203 รื่นฤดี XXX
204 วิชุดา หXXX
205 พรทิพย์ XXX
206 ศศิชา ชำXXX
207 พัชนี เขXXX
208 เอกไพลินXXX
209 นวสรณ์ ตXXX
210 มนสิชา กXXX
211 บัวกัน สXXX
212 กัญฐการ XXX
213 วุฒิชัย XXX
214 สุทธิพันXXX
215 เจนจิรา XXX
216 บุญชัย สXXX
217 รวิพล ขำXXX
218 ประพันธ์XXX
219 แทนบุญ กXXX
220 สกล สุวิXXX
221 กฤช แจ่มXXX
222 นายปฐวี XXX
223 จุฑาลักษXXX
224 ศิริกุล XXX
225 ยงยุทธ จXXX
226 นุชนาถ เXXX
227 เมธาสิทธXXX
228 คามิน มุXXX
229 เทอดพงษ์XXX
230 พิเศษ เกXXX
231 ศรีวรินทXXX
232 นพดล ทองXXX
233 นิรุตม์ XXX
234 ภคพล จุลXXX
235 วาสนา ฟัXXX
236 นราวดี คXXX
237 ศรัณยู มXXX
238 อำไพวรรณXXX
239 พิชยวีร์XXX
240 ภัคพงศ์ XXX
241 เอกลักษณXXX
242 อัครเดช XXX
243 ทวีโชค สXXX
244 วนิดา นาXXX
245 ธานินทร์XXX
246 จันทร์เพXXX
247 กิตติวินXXX
248 ภาคภูมิ XXX
249 เกษมพันธXXX
250 สุนันทา XXX
251 ศรีวรรณ XXX
252 ศิลาชัย XXX
253 พิมพ์ชยาXXX
254 รสริน จิXXX
255 กิตติพงษXXX
256 สุดารัตนXXX
257 เอกราช แXXX
258 ประดิษฐ์XXX
259 เกริกฤทธXXX
260 ประสิทธิXXX
261 สมยง ไกรXXX
262 ธิดารักษXXX
263 นฤพล มุ้XXX
264 นันท์นภัXXX
265 ภัควลัญชXXX
266 สุพรรณ พXXX
267 ดวงนภา อXXX
268 อิ่มเอิบXXX
269 จันทร์ทิXXX
270 ชนนิกานตXXX
271 วนิดา ลาXXX
272 นัฐพงษ์ XXX
273 พลภัทร เXXX
274 กรองแก้วXXX
275 พชรมน ทอXXX
276 ชนะเลิศ XXX
277 ขนิษฐา สXXX
278 ชลิตา ยีXXX
279 วิกัย โหXXX
280 นางภัทริXXX
281 กาญจ์ ฟXXX
282 ชลลดา บุXXX
283 ธนภูมิ งXXX
284 ศิวะ ลัลXXX
285 ยงยุทธ สXXX
286 น้ำผึ้ง XXX
287 ศิริชัย XXX
288 กนกวรรณ XXX
289 จิตราพร XXX
290 นงนุช วชXXX
291 ณัฐนภ สุXXX
292 สุเนตร ชXXX
293 สุรสิทธิXXX
294 อธิราช เXXX
295 วสันต์ ชXXX
296 กนกวรรณ XXX
297 อรพินท์ XXX
298 มานิตย์ XXX
299 กัญญาภัคXXX
300 รตนพร วัXXX
301 อรยา เสีXXX
302 วิทยา พิXXX
303 พิมพา สุXXX
304 สุณีย์ XXX
305 ธัชพล จีXXX
306 ราตรี อิXXX
307 อัจฉรา แXXX
308 จิราพร โXXX
309 กฤตภาส กXXX
310 จุฑามาศ XXX
311 นภาภรณ์ XXX
312 จันธิรา XXX
313 วินัย ธXXX
314 ไกรสิทธิXXX
315 จริยา นาXXX
316 มานิต สุXXX
317 ธนกร อภิXXX
318 ช่อแก้ว XXX
319 ภคพร ศรีXXX
320 ฉัตรชัย XXX
321 อาณัฐ บรXXX
322 ณภัทร อิXXX
323 พงศธร นรXXX
324 นพมาศ ลิXXX
325 สุชาตรี XXX
326 จุฑามาศ XXX
327 บุญช่วย XXX
328 กรวิทย์ XXX
329 บุษกร จรXXX
330 สหกานต์ XXX
331 กรองกมลXXX
332 ฉัตรชัย XXX
333 วันวิสาขXXX
334 สุพัตรา XXX
335 มงคล คชพXXX
336 ธนพนธ์ ชXXX
337 พัฏฐ์รดาXXX
338 ลัดดา มีXXX
339 นพรุจ อิXXX
340 สำราญศักXXX
341 เจริญ บุXXX
342 ธนบดี ศรXXX
343 นิตยา จัXXX
344 Araya PaXXX
345 บำรุง พวXXX
346 จารุพัฒนXXX
347 สุดารัตนXXX
348 สุวิทย์ XXX
349 กันนิกานXXX
350 นายรัญชนXXX
351 กัลยา ระXXX
352 พันตรีสุXXX
353 ศรยุทธ พXXX
354 รำพึง พรXXX
355 สุนทร เอXXX
356 กมลฉันท์XXX
357 ปัณณวัฒนXXX
358 น.ส.อุษาXXX
359 หนึ่งฤทัXXX
360 จำปาทอง XXX
361 ฐานิตา กXXX
362 จุไรรัตนXXX
363 เจนจิรา XXX
364 ฐิติรัตนXXX
365 อนุชา บัXXX
366 ปิยะราช XXX
367 กลีบผกXXX
368 สมยศ ราชXXX
369 วัชรกรณ์XXX
370 ชูชาติ ทXXX
371 กนกวรรณ XXX
372 ฉัตรพี เXXX
373 กมลวรรณ XXX
374 นันทนัช XXX
375 นภดล เต่XXX
376 วสันต์ นXXX
377 ขวัญหทัยXXX
378 มยุรี อิXXX
379 ขวัญเรือXXX
380 ณัฐกานต์XXX
381 อัจจิมา XXX
382 พรเทพ สุXXX
383 เล็ก แซ่XXX
384 RongarooXXX
385 ยิ่งยอด XXX
386 จิตติมา XXX
387 สุนิสา โXXX
388 ภิญโญ ยาXXX
389 บุบผา ยXXX
390 บวรนันท์XXX
391 วีรพัชร XXX
392 จินตนา ชXXX
393 ชัยยศ เชXXX
394 พัทรานันXXX
395 วีระยุทธXXX
396 ธัญวรัตนXXX
397 พลับพลึงXXX
398 เพ็ญจันทXXX
399 ยงยุทธ นXXX
400 วทัญญู มXXX
401 ราตรี สุXXX
402 ธีระ ลิ้XXX
403 ศิริรัตนXXX
404 วิชัยยุทXXX
405 เฉลิมชัยXXX
406 รัชณี รืXXX
407 ศะนนท์ จXXX
408 เพชรรุ่งXXX
409 อรณพ เหลXXX
410 นายทองคำXXX
411 จักรินธรXXX
412 สุธัญญา XXX
413 ศิริชัย XXX
414 อนุชิต ปXXX
415 จรินภรณ์XXX
416 จุฑารัตนXXX
417 ผกากรอง XXX
418 คงพันธุ์XXX
419 วันเฉลิมXXX
420 เอกสิทธิXXX
421 กนกลดา ทXXX
422 สุชานรี XXX
423 พัชรพร โXXX
424 จินตนา แXXX
425 รจนา แก่XXX
426 สุนทรี ลXXX
427 สรัช ใจแXXX
428 สำเริง เXXX
429 สิรภาส จXXX
430 สุทธิชัยXXX
431 สุทัศน์ XXX
432 สุนทร กัXXX
433 สุภาภรณ์XXX
434 สุรพล อยXXX
435 สุรศักดิXXX
436 เสาวภาคยXXX
437 ไหมทัย แXXX
438 อดุลย์ สXXX
439 อัษฎาวุธXXX
440 อาทิตย์ XXX
441 อารี แพงXXX
442 อารีย์ กXXX

ดูทั้งหมด