Loading...

ประกาศรางวัลผู้ผ่านการคัดเลือก ประกวดออกแบบลายกราฟิกเสื้อรักษ์โลกปี 2 หัวข้อ ”อัตลักษณ์ไทยอย่างมีสไตล์”

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รางวัลชนะเลิศ 10 ท่าน

 1. นาย รชตะ รักแก้ว นักศึกษาชั้นปี1
  สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพฯ
  ผลงาน "ปักหมุด"
 2. นาย ณัฐวรรธน์ ฉิมพลี นักศึกษาชั้นปี1
  สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดกรุงเทพฯ
  ผลงาน “issann อีสาน”
 3. นางสาว วิมลชนก ไชยราช นักศึกษาชั้นปี1
  สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดกรุงเทพฯ
  ผลงาน “Hello ปักษ์ใต้”
 4. นาย นโรดม เนตรจุ้ย นักศึกษาชั้นปี4
  สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดกรุงเทพฯ
  ผลงาน“สิ่งสวยงามใกล้ตัว”
 5. นางสาว ภัทรภร มั่นเหมาะ นักศึกษาชั้นปี1
  สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพฯ ผลงาน“ของดีภาคตะวันออก”
 6. นางสาว ชนากานต์ เตาะบือ นักศึกษาชั้นปี3
  สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  ผลงาน “การละเล่นพื้นบ้าน”
 7. นางสาว ญาณนันท์ แสงจันทร์ นักศึกษาชั้นปี3
  สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  ผลงาน “Cat kingdom”
 8. นางสาว ยศวดี อิศรภักดี นักศึกษาชั้นปี2
  สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
  ผลงาน“ความสมบูรณ์”
 9. นางสาว ศุภิสชา เอมเสม นักศึกษาชั้นปี2
  สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
  ผลงาน“ร่มบ่อสร้างโคม ยี่เปง ตุง”
    10. นางสาว ศิริวรรณ ชมชู นักศึกษาชั้นปี2
  สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัด จันทบุรี
  ผลงาน ”ม่วนคัก”

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รางวัลชมเชย 10 ท่าน

 1. นางสาว วานีต้า ขะเดหรี นักศึกษาชั้นปีที่: 3
  สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 2. นาย นโรดม เนตรจุ้ย นักศึกษาชั้นปีที่: 4
  สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
 3. นางสาว ศิรประภา นิยมจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่: 3
  สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พระนครศูนย์เทเวศร์ จังหวัดกรุงเทพฯ
 4. นางสาวเพชรลดา คูหาทอง นักศึกษาชั้นปีที่: 1
  สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพฯ
 5. นาย ธันวัฒน์ พุ่มพวง นักศึกษาชั้นปีที่: 3
  สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
 6. นางสาว สุดารัตน์ นาไพรวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่4
  สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพฯ
 7. นางสาว ฑิฆัมพร พยุหะ นักศึกษาชั้นปีที่: 1
  สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัด กรุงเทพฯ
 8. นาย ติณณภพ บำรุงศรี นักศึกษาชั้นปีที่: 2
  สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 9. นางสาว พุฒิดา ตันใจเพชร นักศึกษาชั้นปีที่: 1
  สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยศิลปกร
 10. นาย นพรัตน์ กรีทอง ชั้นปีการศึกษาระดับ ปวส ปี 1
  สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ

รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการร่วมตัดสินโครงการ
ตัวแทนจากโลตัส 3 ท่าน

 1. คุณ สุชาดา จารุจินดา
  รองผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 2. คุณ ธนรุจ เตชะสีไพฑูรย์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มเสื้อผ้าบุรุษ
 3. คุณ ณัฐลิสา อภิลักษณ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มเสื้อผ้าเด็กและเสื้อผ้าสตรี
  ตัวแทนจากสถาบันและหน่วยงานภาครัฐ 3 ท่าน
  1. ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ
   ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  2. คุณ กฤษณา รวยอาจิณ
   อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  3. คุณ ภูเบศ  วิทยาสุข
   ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารโครงการพิเศษสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
   ตัวแทนจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา
 4. อ.ดร.จนัธ เที่ยงสุรินทร์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. อาจารย์ สุเทพ จ้อยศรีเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
 6. อาจารย์ ณัฐดนัย สุขกุล อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังลาดกระบัง และ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

กติกาการแข่งขัน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
• ทำงานตามเงื่อนไขและกติกาครบถ้วน

รางวัลผู้ชนะจากการคัดเลือกจะได้รับ
• บัตรเงินสดโลตัส รางวัลละ 15,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลชมเชย 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 160,000 บาท
• ประกาศนียบัตรจากโลตัสและแบรนด์มีไตล์ (MeStyle)

เกณฑ์ในการตัดสิน 100 คะแนน
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 60 คะแนน
• ความสวยงามของภาพและบรรยายภาพให้น่าสนใจ
• แนวความคิดสร้างสรรค์ การคำนึงถึงจุดเด่นของแต่ละภาคและอัตลักษณ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในสากล
• สามารถผลิตสินค้าได้จริง
ความถูกต้องตามกฎกติกา 40 คะแนน
• คำนึงถึงกฎกติกาเงื่อนไขและขนาดที่ให้ไว้อย่างถูกต้อง
• ต้องออกแบบด้วยตนเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฏหมายและหลีกเลี่ยงการออกแบบผลงานที่อาจเกิดประเด็นอ่อนไหวทางสังคม
• การนำเสนอผลงานให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ได้รับเลือกแล้วถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโลตัส

โครงสร้างผ้าที่ทำขบวนการรีไซเคิล : บริษัทนันยาง (Loopme)
องค์ประกอบของเนื้อผ้า
ผ้าผลิตจากขบวนการจัดเก็บและการรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้ว นำกลับมาผลิตใหม่
โดยขบวนการ รีไซเคิลเป็นเส้นใย โพลีเอสเตอร์ 65% ที่ได้มาจากขวดและผ้าฝ้ายรีไซเคิล 10% ฝ้ายปกติ25% ที่ได้มาจากเศษผ้าจากการบริจาค (Loop me) ผลิตผ้าน้ำหนัก 180 g
โดยขบวนการทอผ้าจากโรงงานที่ได้มาตรฐานส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การย้อมผ้าควบคุมปริมาณ ปลอดสารเคมีที่เป็นอันตรายกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อาทิ สารเอโซ (AZO DYE) สารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) สีไร้กำมะถัน (SULFUR FREE)

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่