Loading...

โลตัส ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ แหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียระดับทอง ประจำปี พ.ศ.2565

โลตัส ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ แหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียระดับทอง ประจำปี พ.ศ.2565

โลตัส ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ แหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียระดับทอง ประจำปี พ.ศ.2565 จาก กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรจาก
นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สะท้อนถึงการประกอบธุรกิจค้าปลีกสีเขียว ที่มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน โดยการกำกับดูแล การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการบูรณาการงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ภายใต้เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืนของโลตัส

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่