Loading...

โลตัส จับมือมูลนิธิเขาใหญ่ นำพนักงานและเยาวชนจิตอาสา ร่วมปลูกป่าในโครงการ Next Gen New World

โลตัส จับมือมูลนิธิเขาใหญ่ นำพนักงานและเยาวชนจิตอาสา ร่วมปลูกป่าในโครงการ Next Gen New World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

โลตัส นำโดย นายวีระชัย ศิริวรรธนาภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นำโดย พลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Next Gen New World) ที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานโลตัสเข้าร่วมปลูกป่า และมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการเป็นจำนวน 2 ล้านบาท พร้อมนำเยาวชนในพื้นที่เข้าอบรมจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแนวร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า และมอบถุงยังชีพให้กลุ่มผู้ขาดแคลนและผู้สูงอายุในชุมชน

โลตัส มีส่วนร่วมดำเนินโครงการปลูกป่านี้อย่างต่อเนื่องกว่า 16 ปีแล้ว เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือในโครงการนี้ นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของโลตัส ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 และองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 แล้ว ยังช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยด้วย

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่