Loading...

โลตัส ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กองทัพบก ในโครงการจัดหางานนำร่อง 13,000 อัตราทั่วประเทศ

โลตัส ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กองทัพบก ในโครงการจัดหางานนำร่อง 13,000 อัตราทั่วประเทศ ให้แก่ทหารที่ปลดประจำการ สร้างอาชีพและรายได้มั่นคง

โลตัส ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กองทัพบก ใน โครงการจัดหางานให้แก่ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กองทัพบก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถทหารกองประจำการ ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ โดยโลตัส พร้อมเปิดรับสมัครผู้ที่มีความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมเข้าร่วมงาน กว่า 1,100 ตำแหน่ง กระจายในสาขาทั่วประเทศ เพื่อช่วยสร้างอาชีพในท้องถิ่นให้ทหารปลดประจำการและครอบครัว สามารถมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายด้านความยั่งยืนของโลตัสที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้านการสร้างคุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่