Loading...

โลตัส ร่วมกับ มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ พาเด็กในชุมชนดูหนังฟรี

โลตัส ร่วมกับ มูลนิธิเมเจอร์ แคร์
พาเด็กในชุมชนดูหนังฟรี ในโครงการ ‘เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม’

โลตัส ร่วมกับ มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ ใน โครงการ เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม เดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีดีเพื่อชุมชน นำเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงสาขาของโลตัส ไปชมภาพยนตร์ฟรีเพื่อสร้างโอกาสและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ในโลตัส โดยเดือนมีนาคม โลตัสได้สนับสนุนพื้นที่และนำเด็กนักเรียนกว่า 700 คน จากโรงเรียนในชุมชนโดยรอบสาขา มาร่วมกิจกรรมดีดี ดูหนังฟรี กับโรงหนังเมเจอร์ ที่ห้างโลตัส นำร่องในโลตัส สาขายโสธร, โลตัส สาขาพิบูลมังสาหาร และสาขาเดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยมีแผนจะจัดกิจกรรมอีกในโลตัส 54 สาขาทั่วประเทศ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโลตัสในการเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตอัจฉริยะของทุกคนในชุมชนที่เป็นพื้นที่ของคนทุกกลุ่มในสังคม

โลตัส ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางในสังคม พร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนทั้งในด้านการศึกษาและส่งเสริมด้านโภชนาการ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง สนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพตามหลักโภชนาการ สำหรับประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT-ED) ร่วมกับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา ให้ความรู้ด้านโภชนาการและการจัดการขยะอาหาร

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่