Loading...

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมได้รับ 50 โลตัสคอยน์ จำนวน 500 รางวัล

ร่วมแชร์ประสบการณ์ช้อปที่ โลตัสวันนี้
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมได้รับ 50 โลตัสคอยน์
จำนวน 500 รางวัล จากการร่วมแสดงความคิดเห็น

ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2567

ผลจับรางวัล ผู้โชคดี

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 ตุลยา ขัดสี
2 ณัชชา มั่นมงคล
3 วิไลลักษณ์ ขอประเสริฐ
4 ตรีวรรณ ศรีนวลจันทร์
5 วิทยา วีระชัย
6 ประสิทธิ์ เลิศกมลมาศ
7 ฉัตรปวีณ์ ทิพย์เสนา
8 พัทธนันท์ บัวกลาง
9 นงลักษณ์ เรืองเที่ยง
10 ณัฐชยานี สุวรรณนุพงศ์
11 นงนุช โพธิ์สุวรรณ์
12 สุวัจน์ สายสุวรรณ
13 สายฝน แซ่ลิ้ม
14 อวยชัย งามจบวิทยานนท์
15 มานิตย์ ยิ้มแย้ม
16 ปรีดา จิตรานุกูล
17 อดิศรา อินเทพ
18 สัมพันธ์ สำราญเริงจิตต์
19 ศุภกร กาสรสุวรรณ
20 รัชณีวรรณ โฉมทอง
21 ตรีวฬาร์นี สิงห์จินดา
22 ศุภวิทย์ พันธุพิน
23 จุฬาลักษณ์ จันทร์เมือง
24 อรรถพล ชัยชนะ
25 ณัฐกานต์ ศรีสุทัศน์
26 อังคณา แข็งฤทธิ์
27 อนุชา แซมศรี
28 กนกพร วิริยะโพธิ์ชัย
29 ชุลีกร วัชระสุภัทร
30 พิรุณ ผุยกัน
31 เกรียงศักดิ์ ภาณุเวศย์
32 มาลาวรรณ สังข์ตระกูล
33 ศุภณัฐ ตันตระกูล
34 มยุรี คงสีปาน
35 สุธี ทนุพงศ์ไพศาล
36 อภิวัชญ์ เลิศหทัยกานต์กุล
37 อัจฉรา พุ่มพิมย์
38 สันติ มณีโชติ
39 บุญศรี จิรพินิจวงศ์
40 พลอย เหมือนหัวหนอง
41 นฤมล จันทร์อ่อน
42 อินทิรา สีเทพ
43 สุมามาลย์ สายจันทร์
44 ณรงค์ ภุมรินทร์
45 สุมณฑา ยิ้มแย้ม
46 รุ่งนภา ทองเเดง
47 ปรีดา เรืองอุไร
48 สุนีย์ เนื่องจำนงค์
49 วีระชัย ผลศิริวาณิช
50 สิทธิพล เผือกป้อ
51 จิดาภา วิเศษวงษา
52 บรรณจันทร์ แก้วขาว
53 แสงชัย กุลมุล
54 นูรีซา อาแว
55 รจนา โสสัน
56 มณีพรรณ สถิรโกศลวงศ์
57 ธนกร ประเสริฐกลาง
58 สมชาย มานัส
59 ผ่องพรรณ ไชโย
60 ศุภลักษณ์ หอมกลิ่น
61 บัวขันธ์ ศิลาฤทธิ์
62 จักรี สุขัรศ
63 อำพล ผลโพธิ์
64 สุพัฒตรา ศรไชย
65 พรหมภัสสร จันทะวิสา
66 สุภาวิณี หอมยามเย็น
67 ดวงเดือน งิ้วลาย
68 ลำไพ นาคนวล
69 สมพร เหลี่ยมป้อ
70 เพ็ญนภา พิชิตมารกุล
71 อุไรรัตน์ เกื้อกูล
72 อรอนงค์ วัฒนพานิช
73 บุรินทร์ ไทรย้อย
74 จงรักษ์ แก้วน้อย
75 พัทธนันท์ ธุวะนุติ
76 สรัลพร เผือกผ่อง
77 ศศิโสม จังแจ่มประดิษฐ์
78 ธัญญารัตน์ หัตถ์ปทุม
79 อรวรรณ พญาราช
80 วนิสา แว่นสิม
81 วัชรี อารยทรัพย์
82 อนุธิดา ศิลาแลง
83 วราภรณ์ ศรีสุนนท์
84 จิรเดช แจ่มศรี
85 วรรณรวี ซ่อนกลิ่น
86 สุนันทา แซ่เฮง
87 ณัชธิญา ปัญญาภู
88 สะการะ บุณยัษฐิติ
89 ปิยะธิดา วัฒนานุสรณ์
90 เอนก ฤกษ์นิธี
91 นิธิชัย วิทิตธัญโชติ
92 รัฐพล ทัดภู่
93 ใหม่ เพ็ชรกิจ
94 นารี เหล่าบุศณ์อนันต์
95 วิไลลักษณ์ วงศ์บุญชา
96 เสาวลักษณ์ หินกาล
97 ธันยบูรณ์ เขียวเหลือง
98 ศิรินารถ กลิ่นหอมฮัน
99 กรีธา มาทัพ
100 สุทธยา พวงศรี
101 กงกัญญา โภศิลา
102 ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล
103 จันทมาศ อดทน
104 ณัฐธิดา แก้วแก่น
105 ศักรินทร์ มลการนา
106 กัลยาณี พิมพะวะ
107 รัตติญากร สักขวา
108 พศิณ วงศาชโย
109 กนกวรรณ แจ่มใส
110 บุญศักดิ์ อ่อนหวาน
111 รัตนา สมบูรณ์
112 พรทิพย์ ศิริโชคชัยกุล
113 จิรายุ กิจกัลยกร
114 สุภาณี ชัยวัฒนายน
115 เอกชัย แก้วเก็บ
116 ชัยยศ จงวีระธาดา
117 ดวงกมล ยอดโพธิ์
118 กรัณย์พล พูลทรัพย์
119 สมพร กลั่นไพรี
120 เพ็ชชรี อุทารไทร
121 อารีรัตน์ สิทธิวงศ์
122 เพ็ญพรรณ เหล่าสุนทร
123 พิชาพร คล่องอักขระ
124 กวินนันทน์ ภัทร์ชนันท์
125 ณัฐนันท์ สุขใส
126 รัชนีพร เสี่ยงกุศล
127 ศิรินทิพย์ ยุรยาตร์
128 รัชฎา สืบเพ็ง
129 สุวิทย์ ยี่นันท์
130 วัชรพล จำปาทอง
131 ธัญลักษณ์ ฮาดนารี
132 จารุวรรณ ลิ่มวงศ์
133 ณัฐพล พลแดง
134 รุ่งนภา สาดา
135 สุจิตรา กัานเพ็ชร์
136 วชิรา วงษ์สุนทร
137 ฤทธิรงค์ อริยธนพล
138 วิทิตา งามปัญจะ
139 พิมพิศา บุญยิ่ง
140 สุปรีย์ แดงทองดี
141 ชะนิตร อุยะธำรงสิทธิ์
142 สุทธิดา โอสถานนท์
143 อุทัยวรรณ ละออศรี
144 นพดล คำหล้า
145 สุดศิริ อรุณแจ้ง
146 โอภาส ชาญป้อม
147 สมิตา ขำขุด
148 ทิพย์สุดา สุมาลุย์
149 ชนาธิป ลัดดาวัลย์
150 ธัญญาพร คาโล
151 สมพงศ์ มานิตย์วงศ์
152 สิทธิพร ทองเฝือ
153 ประสิทธิ์ ศรีอาจนรงค์
154 อนงค์ รักณรงค์
155 ผกาทิพย์ สวนดอกไม้
156 ธิดารัตน์ แก้วน้อย
157 รัฐภูมิ จินดาโชติ
158 กัญจน์รัตน์ ชัยวงค์
159 ธีรพล บุญสกันต์
160 จันทิมา เชยกลิ่น
161 วิภาดา ด่านกลาง
162 อินทิรา วิเศษภักดี
163 สุเจียร บรมทา
164 นาฎยา น้อยประสิทธิ์
165 ทรงศักดิ์ อ่อนพร้อม
166 ชยาภา ชอุ่มรัมย์
167 นิลาวรรณ จันทร์แก้ว
168 จิรัชญา พูลสมบัติ
169 จารุณี โรชณะกาญ
170 สิมะ จินดากุล
171 วิสิษฐ์ เจริญวัฒนาวิยู
172 อชิรญา สงค์เจริญ
173 บรรณลือศักดิ์ จำนง
174 มานิตย์ ยังจิตรวิทยา
175 ศิรินทิพย์ หมอดี
176 นาฏอนงค์ กุหลาบ
177 Preeyaphat Kunthong
178 นภาภรณ์ สิริรัตนาธร
179 ดาวรรณ สุมะณี
180 สุวรรณี งามคมขำดี
181 สุภาพร ปทุมสูติ
182 อุบลวรรณ ขวัญชื้น
183 ประภาพร แถลงกลาง
184 จักรภพ ประสาทศรี
185 กุลธิดา เกตุชู
186 มนธิดา บุญเรือง
187 ศุภาสิณี สุภาวะ
188 สุวรรณี วงศ์กลิ่นกรุด
189 คนึงนิจ โชติวาณี
190 กชพรรณ ตะละภัฎ
191 วีระยุทธ ตั้งชัยสุข
192 โสพิศ นิลวงศ์
193 รสสุคนธ์ วาจามั่น
194 ธิรดา รามมาก
195 พรเจริญ ขันเเจ้ง
196 รัชดา ฉัตรศานติกุล
197 วารี ขำหมื่นไวย
198 จรัส แสงงาม
199 ประภาวรรณ แขกสูงเนิน
200 THAMMASAK kongthaworn
201 Praphatson Thong-sai
202 ศรัญญู หมัดตานี
203 น้ำผึ้ง โพธิ์ทอง
204 พรนภัส คงบูชาเกียรติ
205 สิริพร เม็งไธสง
206 ชาคริต โอดเทิง
207 พิศาล ไชยบุรี
208 วรเทพ คล้ายคลึง
209 วรพิน พวงนัดดา
210 องอาจ นาวิกมูล
211 สุตานันท์ ศิริเชิดฉันท์
212 ศิรินทิพย์ ศิรินวล
213 ภราดร เตชะมหพันธ์
214 สิทธิชัย ปรุงชัยภูมิ
215 สุเทพ ศรีวิศาลศิลป์
216 อักษรจัน แก้วสอาด
217 สันติ สอนแจ้ง
218 ศศิธร สีกวนชา
219 ลำพวน ต่อมิตร
220 ภัทราภรณ์ ชำรงค์ศิริวัฒน์
221 Chatchawan Kaewrai
222 ฉัตรชัย กิตติรัตนโสภณ
223 ชวลิต ตรีสิงหวงศ์
224 วร เรืองพล
225 พันนิกข์ โชตินุชิต
226 ธนันท์รัฐ วงศ์วรารักษ์
227 ศุภรา ลังประเสริฐ
228 สมพร ภูทอง
229 กัลติยา ห้อยยี่ภู่
230 อรุณ เกตุสุวรรณ
231 เจตสุดา นาเมืองรักษ์
232 กิตตินัย บุญศรี
233 ชฎาพร พยัพเมฆ
234 ชุติมา แซ่เลาว์
235 วานิช ศาสตรวาหา
236 นุชนาถ พวงรัตน์
237 จิรพงษ์ ทับทิมหล้า
238 กัญญารัตน์ คำศรี
239 พิสิฐ ตรีสุวรรณนุกุล
240 ชัญญานุช กันทะยอง
241 มัทรี ใจเบี้ย
242 วัชรากร พลอามาตย์
243 Watcharak M.
244 มินตรา แสนจันทร์
245 ชัยพร อภัยราช
246 จิรสุดา มรุปัณฑ์ธร
247 ศักดิ์ดา แสงอรุณ
248 ปรีชาภัศร์ ตุงคนาคร
249 วรัญญา ปังอุทา
250 ชลธิชา ยะโกบิน
251 ปองพล ประสงค์ทรัพย์
252 สหชาติ โทสาลี
253 ศรีสุดา ภมรานนท์
254 อิสรพงษ์ บุญประเสริฐ
255 วิภาวดี กาญจนจิต
256 สุพจน์ ฤทธิไกร
257 แสงจันทร์ ดิเรกศิลป์
258 ทรงศักดิ์ เรียงดี
259 จันทร์ทิพย์ คำตลบ
260 อนิรุธ ปานอุดมลักษณ์
261 พรเพชร บุญศิริ
262 สาคร ระดาไสย
263 นิราภัทร บัวจะมะ
264 จีราภา แสงเงิน
265 วัชราภรณ์ หมายครอบกลาง
266 สุริยะ เดชสถิตย์
267 อัจฉรา วัดชื่น
268 Papawarin Prommongkon
269 ณิชาภัทร ปันวงศ์ษา
270 ทวีศักดิ์ วงค์ษา
271 กรรณิการ์ พุฒวราสุข
272 ภูวดล รัตนศรีทอง
273 สุภาพร ภักดีเหลา
274 ธีรดนย์ พร้อมมูล
275 ภัทรธรณ์ แสนพินิจ
276 ณัฐชดาภรณ์ ประชาชิตร
277 สันติ แพ่งเม้า
278 นวพล อินหัน
279 สุชาวดี เรืองศรี
280 อนิรุทธ์ บ่วงลาภ
281 อุมาภรณ์ ทำชาพร
282 สุรสักก์ ไชยพงศ์
283 อนันตชัย พรหมคช
284 ชนิสา พนารินทร์
285 ปาสิกา เบญจศิริ
286 ปรารถนา คำนึง
287 ณัฐพร ทุ่งหลวง
288 วรัญญา ตะสอน
289 ณฐวรรณ์ โพธิ์พิมพ์
290 เขมิกา สงวนคุณาทร
291 ลออง ชาญวิทย์การ
292 กมลณัฐ จรูญนิยมพร
293 อริสา พิลึก
294 ถาวร ในจิตต์
295 ภาณี สงฆ์ประชา
296 วณิชชา บางใหญ่
297 เกศรา ขันทองดี
298 จรีรัตน์ กาญจนพานิช
299 อานิสา พึ้งอาศัย
300 ประภาส จันทร์ไพแสง
301 พรทิพย์ แซ่ลิ้ม
302 natpaphat eiei
303 แหลมกิจ วังหา
304 วริศรา ทรัพย์เลิศสกุล
305 กิตติชัย คำนาค
306 นงนภัส อัญชลี
307 ศรินกานต์ สุธีราภินันท์
308 ธนิดา การะเกษ
309 อรจุรี นาคสวัสดิ์
310 มาลี อุษณะอำไพพงษ์
311 วิไลรัตน์ รุ่งพิริยะเดช
312 เกศินี จำปาแย้ม
313 ชณาการณ์ ไชยพันธ์
314 ณัฐนนท์ จันเสถียร
315 ธีรนาฏ ปินคำ
316 พัชริดา เครือสาย
317 เกษม พะลัง
318 สุภารัตน์ สายมาลี
319 ทัศนีย์ ยุกติชาติ
320 จิตติพล ด้วงทรง
321 ทิพชัย ลือวรรณ
322 ประกายดาว สุพรรณสาย
323 สุธีร สุจินต์
324 จารุวรรณ ศรีทับทิม
325 เอกชัย ศรีสงคราม
326 กิตติมา ชัยประเสริฐ
327 ปิยนันท์ บุญเสริม
328 จีราวุธ พันธ์เขตกิจ
329 อาทิตย์ ตึกโพธิ์
330 นภาพร วงศ์ปี
331 กัญญาณัฐ กันทะสอน
332 สุวิทย์ บุญเตี้ย
333 ณัฐวุฒิ เจนอนุศาสตร์
334 สุภาภรณ์ ศักดิ์วิเศษวงศ์
335 วิภาวี ปัญญาดี
336 สมพร เกตุมีชัย
337 ดวงกมล บัวเขียว
338 ชวนากร มาตะรักษ์
339 ห้าน่าฝี หมานเจริญ
340 เอื้องพร ตั้งพัฒน์ทอง
341 ทิพย์วรา สุขเสียงศรี
342 ศุภกฤต เทียมเมฆา
343 ทรงธรรม โปร่งมณี
344 ปวริศร มะธิมะเนาร์
345 อภิลักษณ์ สุวรรณรัตน์
346 สุประภา รัตนบุรี
347 จันทิมา จงพินิจ
348 ลภัส ชาตยาทร
349 ดวงฤดี คูสกุล
350 สุริศักดิ์ พรสูงเนิน
351 บุญโฮม แกมจินดา
352 ประมาณ อิสมาแอล
353 วาสนา มณีเส็น
354 อภิลักษณ์ ตรงเมือง
355 ศศิธร สังฆะมะณี
356 นฤมล มโนราช
357 ปราณี วงศ์ชัย
358 สายทอง ทองขาว
359 อมรรัตน์ นิลบุรี
360 วันดี แก้วไวยุทธ
361 สิริทัศน์ พิภพอุดมรัตน์
362 พัชลา วงษ์งาม
363 ธิติมา ศรีจันทร์เพ็ญ
364 สุวรี ทองวงศ์
365 Saranya Viryasiri
366 เกียรติศักดิ์ หะนุจิ๊
367 ดวงรัตน์ หอกลาง
368 จินตนา เชื้อสะอาด
369 ปิยนาฏ จรดล
370 จารุวรรณ ทองไถ่ผา
371 วุฒิศักดิ์ ทองมี
372 บรรจงพร อุ่นเมือง
373 สุมณฑา บุกเจียมอาจ
374 ทัศนัย บุญส่ง
375 นฤที รักษากิจ
376 นงลักษณ์ ฉันทดารา
377 มนตรา สมานวงค์
378 สมยศ เกิดสุข
379 ฐิตาพร นเรศรัมย์
380 รมณีย์ ชื่นกำไร
381 เทวัญ อาสาสนา
382 นรินทร์ ทองสร้อย
383 วุฒิชัย อุทปา
384 สมพร จตุพรเจริญชัย
385 สมหญิง ชิณวงศ์
386 สุกัญญา เพ็ชรประดับ
387 สุธิรัตน์ คลายทุกข์
388 สุคลรัตน์ ศรีโพธิ์
389 ดำรงค์ศักดิ์ ดำคำ
390 นฤชา ตันติยาทร
391 จิราพร สุริพันธ์
392 บุศราภรณ์ มีบัณฑิต
393 ปัฐวี มูซอ
394 สุภาพร มาลิวงค์
395 มานพ อารีวงค์
396 ดวงหทัย ติณะมาศ
397 ปลายตะวัน ใจแสน
398 วรวิทย์ เอี่ยมเกิด
399 จารุมาศ จิตอักษร
400 พิราวรรณ พูลสวัสดิ์
401 ขวัญใจ ศรีเมฆ
402 ธนัตถ์ เพ็ชรป้อม
403 สมหวัง วานิชชินชัย
404 ชุติมา อะโนต๊ะ
405 สุริยา วรรณมงคล
406 อรุณรุ่ง สุทธิเทพธำรง
407 ณีณา พิมลมาลย์
408 วิภาณี ศิริพิพัฒน์
409 อนันต์ บุญญานุวัตร
410 ภัทรนาถ ขาวเจริญ
411 อุดม ช่วยทอง
412 กรพินธุ์ ประสิทธิ์สิงห์
413 ศศิธร จตุรภัทรศิริ
414 ชิดชนก ศรีภูงาม
415 วุฒศิษฐ์ วงษ์เนตร
416 ฐิติพร ดวงแก้ว
417 พรพรรณ แสงแก้ว
418 อำนาจ เปลี่ยนกลาง
419 ณัฐชุดากานต์ สุกิจพัฒน์ภาคิน
420 ปาจารีย์ มูละ
421 ชญานี วงศ์คงเดิม
422 สมบูรณ์ ทองสูบ
423 พรเทพ เนียมรัตน์
424 วันวิสาข์ เอกกรณ์พงษ์
425 Pantanmitr Kosinthranon
426 ภัทรพล เศวตรัตนโชติ
427 สัญญา อุประ
428 สมคิด เตี๊ยะตระกูล
429 ธีรวัฒน์ เถาถวิล
430 อรษา อมาตยกุล
431 พรมาลัย พรมาลัย
432 เสาวณีย์ ศิลนะลา
433 บำรุง ดำจันทร์
434 ภัคศิษฏ์ สุขชำนาญ
435 เกษรา เปลี่ยนอร่าม
436 ธราวัฒน์ บาลโพธิ์
437 วราณี อุธากรณ์
438 เจษฎา ราคางาม
439 อภินันท์ อ่อนใจ
440 ณัฐวุฒิ คำศรี
441 วันเพ็ญ อร่ามวงศ์ไพบูลย์
442 พงศ์ธนา วิริยะเนตร์บุบผา
443 สนธยา ตั้งศิริกุล
444 แค่คนธรรมดา คนหนึ่ง
445 วงทิตย์ โนสา
446 ฐานิยา ทับสีรักษ์
447 ป๋อเหวิน แซ่ตั้ง
448 คม ศิริวิบูลย์ทรัพย์
449 ชนานัย พลใบ
450 วิทยา ถนัดงาน
451 ปิยะนาถ โลหะผล
452 วิไลรัตน์ ผดุงลม
453 นภาพร เดชะคำภู
454 เสน่ห์ จันทร์รัศมี
455 จงกล กาบทองปิ่นแก้ว
456 ณัชริณกาญจ์ บุญวาที
457 โชคชัย ชาติวงค์
458 ศรีทอง ปุ่นยิ้ม
459 อรรถพร พัชราภรณ์
460 เบญจม์ภัทร์ นพภาพันธ์
461 จันทร์จิรา เขียวเรือน
462 นัศรินทร์ วงค์แสน
463 กนกพันต์ ตรีรัตนะพันต์
464 วราวุฒิ สงกล
465 ศราวุธ แสงสินธุ์
466 วิทวัส ปัญจวัฒน์
467 ณัฐชานันท์ สุวรรณนุรักษ์
468 ญาณกร ไพบูลย์
469 เปมิกา เทพพานิช
470 พรชนก แก้วชัยสา
471 สิริ ประคุณหังสิต
472 ธัญวรรณ เดชดำรงศักดิ์
473 ชญานิษฐ์ นิยม
474 ปรีดา ขันธวิธิ
475 วรรณี หนูเจริญ
476 วัชรดล หมั่นหาโชค
477 ศศิชา แสงสุริยะ
478 อดิศักดิ์ สำรวมจิต
479 ชลิดา ทาเงิน
480 จิณณวัตร เสนอใจ
481 นิตยา กองตาพันธุ์
482 พิทักษ์ มีตน
483 กันทิมา จันทนป
484 กมลวรรณ ธิวัง
485 จตุพร รินทร์ขอม
486 ธนัทชา คชอัมพร
487 ชูศักดิ์ มลิชัยศรี
488 อรวรรณ มณีปง
489 พรหมภัสสร ชื่นราตรี
490 บุญส่ง ปู่เถา
491 เมธัส พุกมะหะหมัด
492 Norio Omoya
493 ฐิติกานต์ วังมงคล
494 สินชัย พงศ์เจริญวาณิชย์
495 พัชรี เชาวดี
496 อรวรรณ หลักกนก
497 พิณทิพย์ สุขเกษม
498 ยุคลฉัตร ลาภสิบ
499 ควินทร์ นามใจ
500 ปิยวรรณ สุบรรณ์

รายละเอียดและเงื่อนไข

  • จับรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2567 ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16-17 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  • รางวัลคลับการ์ดจำนวน 50 โลตัสคอยน์* จำนวน 2,000 รางวัลต่อ 1 รอบรายการ
  • ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นถือเป็นผู้ร่วมรายการลุ้นรางวัลในครั้งนี้ โดยจะต้องเป็นสมาชิกคลับการ์ด เท่านั้น บริษัทฯ จับรางวัลโดยวิธีการดึงข้อมูลผู้มีสิทธิลุ้นรางวัลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ และตัดเป็นชิ้นส่วนนำมาจับรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัล โดยลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 รอบรายการเท่านั้น
  • บริษัทฯ จะโอนรางวัลแต้มคลับการ์ดให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โดยโอนรางวัลเข้าบัตรคลับการ์ดหมายเลขที่ลงทะเบียนทำแบบสอบถามและรับสิทธิร่วมลุ้นรางวัลเท่านั้น
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่รับแลกคืน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใด รางวัลไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นหรือบัตรคลับการ์ดหมายเลขอื่นนอกจากที่ได้ลงทะเบียนทำแบบสอบถามและรับสิทธิร่วมลุ้นรางวัลไว้
  • คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิร่วมรายการ
  • ใบอนุญาต เลขที่ 743-749/2562 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง นนทบุรี
  • หากมีข้อสงสังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1430

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่