Loading...

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมได้รับ 50 โลตัสคอยน์ จำนวน 500 รางวัล

ร่วมแชร์ประสบการณ์ช้อปที่ โลตัสวันนี้
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมได้รับ 50 โลตัสคอยน์
จำนวน 500 รางวัล จากการร่วมแสดงความคิดเห็น

ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผลจับรางวัล ผู้โชคดี

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 จิรเดช แจ่มศรี
2 บุปผา ชัยมงคล
3 พสธร ปูชิตเสถียร
4 แสงวรรณ สายแปง
5 สุวรรณี นาคเกลี้ยง
6 จีรนันท์ ปาละพันธ์
7 กชวรรณ สุขเหลือ
8 พิมพ์พรรณ วีณิน
9 ศิริมาส เทียมทอง
10 นวิยา ตะเภาน้อย
11 มานิต ยะตัน
12 นัสชนก วรนิษฐาธร
13 สุภาพร บุญทัย
14 Kriangsak Raya
15 ขจรศักดิ์ กองชนะ
16 อรรถวุฒิ เรืองศรี
17 พงศธร สุทธวงค์
18 สมศักดิ์ อุดมเทศ
19 เบญจมาศ ขัดยวง
20 จินตนา เสนจันทร์ฒิไชย
21 ปิติยาพร ทะลุใจ
22 วิสุดา รัตนวงศ์
23 ณัฐณิชา ทาแน่น
24 พัตราภรณ์ ขานดา
25 จิราภรณ์ ไชยสิงห์
26 พรรณี วชิรญานนท์
27 จุฬาลัย ทับผา
28 ณัฐกานต์ มาลาพล
29 จันทิรา โปฎก
30 ไกรสร นนทวรากรกุล
31 ปณิชา พะกะยะ
32 วิชิต เรืองแจ้ง
33 สุพัฒน์ มหิทธิหาญ
34 Albert Einstein
35 ปิยวรรณ เพียซ้าย
36 ประเสริฐ กองจร
37 สลิลทิพย์ สินธุรักษ์
38 ปิยะธิดา แผ่นทอง
39 จักริน อุดมสีห์
40 บุญเลิศ สุวรรณกูฎ
41 ยุพดี ยุทธนาชัยกุล
42 เกรียงศักดิ์ ยอดเมือง
43 ธานินทร์ ้เผือกพงษ์
44 พิชัย กฤษดานิรมิตร
45 สิรภพ ราชวงค์
46 รุ่งทิพย์ ปานนาค
47 วิรัช รุจิแสงวิทยา
48 กิลิสรา โตพฤกษา
49 ดวงรัตน์ เลิศอัศววิวัฒน์
50 ชนัตพล วิโชติกรุงไกร
51 ภัคพิชา วิเศษวงษา
52 จรรยา ปกครอง
53 ปิยะมาศ จันทร์ทา
54 สุพจน์ ศรีนฤมล
55 สุรเชษฐ์ ดาวเรือง
56 พัชรินทร์ เวียงคำ
57 วิรัช สุดยอดดี
58 กำธร ธโนภานุวัฒน์
59 กาญจนา บุญจิตต์
60 สุรศักดิ์ ชัยสิทธิ์ศักดิ์
61 สุกัญญา บุญประดิษฐ์
62 สุพาพิชณ์ วาตะบุตร
63 อาทิตย์ พวงมะลิ
64 กัญญารัตน์ อินถา
65 รักชริน สิทธิปัญญา
66 รักพงษ์ ชวนไชยสิทธิ์
67 อรุโณทัย ทับสุวรรณ
68 สุทิชา ผลานุวัตร
69 สุชาติ กล่ำพิมาย
70 อิทธิเดช นิตย์แสวง
71 วิวัฒนา ชาคร
72 ไพบูลย์ ศานติวิวัฒน์กุล
73 Chaiwat Yindeewong
74 ธัญธิดา ยินดี
75 กาญจนี ชัยวิศิษฐ์
76 จุฑามาศ วรสารศิริ
77 ประภาศรี พานิชวัฒนา
78 ฐณมน หลวงใน
79 รัตตา รังษิตนันท์
80 กาญจนา สายปิง
81 ศิรินทิพย์ ป้อมไธสง
82 สุดารัตน์ คงคล้าย
83 เอกลักษณ์ คุณแก้ว
84 โสภา พูลช่วย
85 นุชบา ไชยเสน
86 surawut piyasatukit
87 วิริยา ชากิจดี
88 ศรีวรรณ์ มณีวรรณ์
89 ทวีชัย ตังธนาวิรุตม์
90 ศศิโสภา พุ่มพวง
91 จารุณี แสงวันลอย
92 กนกวรรณ สุโขพันธ์
93 ภานุวัฒน์ ยอดปทุม
94 ธาราวดี สรวิทย์
95 ขนิษฐา พรมกล่ำ
96 สุวิทย์ รักษาสุข
97 ชลดา นุ้ยเด็น
98 อังศุนาง ศรนรายณ์
99 จารินี ธาระพุด
100 กิตติศักดิ์ ยุตติโกมิตร์
101 ธนากร คำสุวรรณ์
102 ศุภสรณ์ เชษฐพรเพชร
103 โชติกา จันทรมัส
104 ภราดร วงษ์ราช
105 พรนิมิตร อินทร์เลื่อม
106 วิบูลย์ เหลืองสอาด
107 ปรัชญา เสมา
108 พุฒชาติ ไพฑูรย์
109 นริศรา วิมลอักษร
110 ธรรมรัตน์ โถวสกุล
111 ชนกสุดา ภูวรัตน์
112 ประวิทย์ สายสุขอนันต์
113 สิริพร วงศ์ทิพรัตน์
114 จงกล มนต์ฤทธานุภาพ
115 พงษ์พิชญ์ อุดมศิริรัตน์
116 เบญจวรรณ คำมุงคุณ
117 ทรายทิพย์ อิ่มใจ
118 พิมพา มอโป
119 อรอนงค์ แสงทอง
120 มยุรี ไพรยวัล
121 ธัญญพัทธ์ ลาลี
122 ดารุณี ณ จันตา
123 อัมพิรา เสน่หา
124 แสงอรุณ ปั๋นมณี
125 หลิน ปุ่น
126 วันเพ็ญ ก่ำคำ
127 ธีร์ธวัช ตังคจิวางกูร
128 ธรรมรัตน์ พรหมแดน
129 วรนุช ขันธวิธิ
130 ปิยะรัตน์ ญานวิพัฒน์
131 รัตนชัย จันทะพรม
132 นาซนีน สันหลี
133 สุดา มีนิล
134 นภาพร พืมขุนทด
135 เจริญ สุนทรเกตุ
136 เรวดี สุดประเสริฐ
137 อรจิรา ไชยศรีรัมย์
138 ชมพูนุช จงจิตรไพศาล
139 ปฏิมา วิเศษอักษร
140 บันเทิง ศิริวรรณ
141 Kirin Sorapipatcharoen
142 ชัยกร ยะอินทร
143 นันธิฌา บุปผาวงศ์
144 ยุวดี มาเบ้า
145 กวีนา ชัยมณี
146 วิมลมาศ ทองเรือง
147 วราภรณ์ จอมทะรักษ์
148 นิรัชดา ภูมิประเสริฐ
149 ธัญญารัตน์ สง่าแสง
150 วันชัย ศรีทะวงษ์
151 สุรชัย สุนีย์
152 ทวีลาภ กวางเฮง
153 คณิศร วงศ์ตาน้อย
154 พงศ์เทพ แซ่เบ้
155 รัฐพล ฉัตรบุญเกษม
156 กาญฐิมา บิลอะหลี
157 ณัฏฐวี แสงมณี
158 จุลลดา ศุภธีระนนท์
159 มัณฑนา เกตุศัทธา
160 กิตติ ผสมทรัพย์
161 นภัสวรรณ พูลเพิ่ม
162 จรรยา อตินันทชัย
163 รัสรินทร์ วิทยะพงศ์ภักดี
164 อังคณา จันทร์ปัญญาวงศ์
165 ณภาชภัท เกาะกาใต้
166 ผุสดี ศรลัมพ์
167 ปิติพร ตรงมา
168 พิษณุ ทองน้อย
169 วิมล สงวนดีกุล
170 ทัศไนย กวิวังสานนท์
171 ดรุณี รูปโสภีย์
172 Pornchanan Promdee
173 ฮัสวานีย์ สะอิเต๊ะ
174 ชนิกานต์ แก้วทองมา
175 อิทธิพล จัตุชัย
176 เชาวนี โคทนา
177 สุภาพร อัมรพยาฆร์
178 สุนทร ป้องเกียรติชัย
179 มาโนช ติณนรเศรษฐ์
180 จารุณีย์ เต็มเปี่ยม
181 อัครพล ศรีสมพร
182 ศิริพร แซ่ลิ้ม
183 จักรกฤษณ์ นามสีฐาน
184 พิเชียร อัศวะรังษีกุล
185 ธนเดช ผลประดิษฐ์
186 วรรณวิสา สังข์เพ็ชร
187 ฐิติพจน์ โพธิ์ชื่น
188 วรรณา สุขอิ่ม
189 นิภาพร จันทร์เพ็ง
190 ภัทรสวันต์ สุวรรณ์
191 ภัชกุล เมฆารัตนกุล
192 นรินทิพย์ นักร้อง
193 พิพิธ จึงจตุพรชัย
194 วรางคณา ฮุนศรีนพรัตน์
195 ประภารัศ เทพอัคศร
196 อุบลทิพย์ ราวีทิพย์
197 ณภัชชา ธนาภามั่งมี
198 เกษรินทร์ กิจติการ
199 กังสดาล บวรสมพงษ์
200 ยงยุทธ ตั้งตรงไพโรจน์
201 เทพพิทักษ์ อร่ามศรี
202 ธนวินท์ เยอลึ เยอลึ
203 คคนางค์ บูรณะอำนวย
204 ธัชพล เบญจอุณห์
205 พลวัฒน์ ศุภมาศ
206 เบญจา สารีคำ
207 โชคดี ชนะภัย
208 ศุภลักษณ์ เมืองพวา
209 บานเย็น ดอกไม้
210 ผกาพรรณ เทพวงค์
211 วัชราภรณ์ ฉันสูงเนิน
212 ธนัตฤนันท์ ปวงลาภ
213 ลักษิกา สุทธิวงษ์
214 ณัฐกาญจน์ ไชยนาศรี
215 วุฒิชัย มีผล
216 วีรพล รักเกื้อ
217 ผ่องพรรณ เอี่ยมนาม
218 ยุภาพร เยี่ยมไธสง
219 เกรียงไกร ยิ่งสง่า
220 มนตรี หาญทวีพันธุ์
221 นิเวศน์ จันอิน
222 นันทวัน อันธิแสง
223 พิชญาภา ธนสารโสภิณ
224 กชพงษ์ จูงใจ
225 บำรุง สุนทรทิพย์
226 ดาบศักดิ์ กองสมุทร
227 อาภรณ์ สิงห์ทอง
228 ทรรศนีย์ มูลพันธ์
229 อรฤทัย ชัยเพชร
230 ณัฐ กาญจนาธิวัฒน์
231 วิจิตรา จ่าเมือง
232 ปราณี สัลเลขวิทย์
233 วีรยา สรเสน
234 Mayumi Matsumoto
235 ศภฤกช Anonymous
236 มณีรัตน์ มีป้อง
237 วสุธันย์ ปัณฑวงศ์
238 ฉลอง ทองบุตร
239 ยุพิน วรโคตร
240 พิมพรรณ ถาวรศิริ
241 ชลกร ทองแก้ว
242 สหัส ชุ่มสูงเนิน
243 พชรมน ทัตธนานุรัตน์
244 เจนจิรา ตันรัตนพิทักษ์
245 สิริอร จันจาด
246 พินทุ์สุดา ดีถาวร
247 เสาวลักษณ์ เทียวประสงค์
248 ภูมินทร์ เนียมครู
249 ณัฐวุฒิ กิตติคุณ
250 ธีระพงษ์ แซ่ผั่ว
251 นพศักดิ์ สินธุรักษ์
252 ไพโรจน์ ศรีภูธร
253 ปาริชาติ ศรีอาจ
254 มนชยา จำอินถา
255 อุษา ชัยขำ
256 วนิดา เพชรรูจี
257 สุจินต์ ลิ้มชัยพฤกษ์
258 จักรินทร์ จันทโร
259 กมลวรรณ ไชยพร
260 รุ่งนภา อุทุม
261 ริรัตดา ชุมแสง
262 สุขศิริ ถนะนันทน์
263 โศรดา จันทเลิศ
264 ภัณฑิลา จิตต์อารีย์เทพ
265 กิตติกร อินทร์เพชร
266 สมยศ ก้อยหะกูล
267 ไพโรจน์ กุลณะ
268 Nichanan Raunthonghkam
269 ปิยธิดา ผลารุจิสกุล
270 ธีราวุธ คุ้มเกียรติ
271 Siwaporn Marod
272 บุตรี กิจจะอรพิน
273 เสาร์สุรางค์ ศิริวัฒนเกตุ
274 สมชาย วชิรพันธุ์เลิศ
275 พรสม ชยางศุ
276 ภูชิต ธรรมสอน
277 หนึ่ง สีหนาท
278 ปรีดี ศิริบาล
279 นันทชัย ทองนิ่ม
280 อนันทเศรษฐ์ เศรษฐีธร
281 ประวิตร ทองแกมแก้ว
282 ชไมพร เดชรัตน์
283 เฉลิมวงศ์ ศรีสิทธิกาย
284 สายชล พรมมะลิ
285 อิ๊ด มาลีกุล
286 จารียา ดลสู่สุขหทัย
287 อัครเดช แสนณรงค์
288 นาตยา ตู้เจริญ
289 ชรัณทัศน์ แนบนิล
290 พรพรรณ จึงเจริญธรรม
291 ปุณณวิช อัจสริยะสิงห์
292 ประภาศรี ชื่นรัมย์
293 พจนีย์ ส่งกลิ่น
294 ยุภาภรณ์ สามสุวรรณ
295 นิภา วนาสน
296 พยับ บุญยืน
297 ไพสิษต์ กลิ่นถนอม
298 พัฒนศักดิ์ มั่นดี
299 oil siri
300 ปิยณัฐ วราชัย
301 กมลทนภรณ์ โจมทอง
302 กุลธิดา เอมโอด
303 พิมพ์สุภา สมิทธิวงษ์
304 ณลินทิพย์ นาดี
305 บุษยาภรณ์ ดวงเงิน
306 สมัย ดอกจันทร์
307 ณัฐฐา คำบัว
308 บุญชัย วัฒนเจริญเกียรติ
309 สิรดนัย ศิลปวิสุทธิ์
310 กิตติชาติ ภาณปิยสกุล
311 จริยา ศรีเพชร
312 สิริพร มานะวรศักดิ์
313 สงกรานต์ คำอู
314 เบญจพรรณ จิตรหลัง
315 วาสนา กลางใจ
316 ดุสิต มัยสิน
317 ปราณี เกิมขุนทด
318 สายชล ม่วงมิ
319 สุทัย เพ็ชรทอง
320 สมศักดิ์ เสวะกะ
321 วันวิภา เอี่ยมลออ
322 บุญญาพร ศิริสมบัติ์
323 ณัฐจารี กองโชคปัญญา
324 จิราภรณ์ ชายชาติ
325 กชนิภา แสงส่งศรี
326 ธัญญารัตน์ สัตยานุพันธุ์
327 ไพลิน จิตพิลัย
328 วุฒิธิกร นนทะเสน
329 วีรศักดิ์ เมธาวีกุล
330 พัชรินทร์ พันธเสน
331 สรพงษ์ กล่อมกลิ่น
332 สายทิพย์ ทองปั้น
333 นิรุตต์ เจียรงาม
334 สุภารัตน์ อินทร์นอก
335 โสภาพร อำนวย
336 นัฎยา สมฤทธิ์
337 wiyada chuajumroon
338 พาณี จรูญทัด
339 กชามาศ นันชนะ
340 ชาตรี ขวัญเมือง
341 ณฐพร สุขสมบูรณ์
342 สุวรรณา ผู้ค้าขาย
343 ขวัญ หฤทัยถาวร
344 เพ็ญศรี ศิลปคง
345 สกนธ์ นาคใหม่
346 วิโรจน์ หวังวโรดม
347 พรพรรณ บุญใบชัยพฤกษ์
348 กาญจนา พิพัฒน์พงศ์ธนากร
349 วารี เหล็งไทย
350 ภูมินทร์ อินต๊ะซาว
351 ยุวดี หอมหวน
352 วันดี อินพาเพียร
353 ชัยพิสิทธิ์ แป้นอินทร์
354 เพ็ญรัตน์ มีเดช
355 รัชนก กลิ่นจิ๋ว
356 อุมาพร วชิรเสวีกุล
357 ภัทรี เชาว์สุโข
358 ชลธิชา ใยหวัง
359 วราพงษ์ พันธ์ดง
360 พัฒนศักดิ์ ภาคโพธิ์ทอง
361 มัทณา ทองสิทธิ์
362 เทวฤทธิ์ ศรีนกทอง
363 สุไรยา บิลหลี
364 พรรณี ฮ่อสกุล
365 อัมพร สุจินัย
366 ภริญา วรรักษ์
367 โพธิเศรษฐ์ ระวังวงศ์
368 เยาวมาลย์ บึงล้อม
369 วิชัย อัมพรดนัย
370 ธิดารัตน์ เจริญพร
371 อมรรัตน์ ดูสันเทียะ
372 มาลัยลักษณ์ ศรีสว่าง
373 ปรเมศร์ พรคณาปราชญ์
374 ประภานุช หิรัญเกตุ
375 ปิยวรรณ พุทธิลาภ
376 วราศักดิ์ จำนงธรรม
377 ณรง์วิทย์ เอี่ยมจรัส
378 ปานทิพย์ หงษ์ทอง
379 ทรงศักดิ์ หนองแส
380 มนัสนันท์ จักษุดุลย์
381 วีรญา มานพ
382 อาทิตย์ ศรีคัฒนพรม
383 วรัญนภา สิทธิมนต์อำนวย
384 ศสิธร ทองอินทร์
385 sunisa lueamsang
386 จรรยา สังอ่อนดี
387 อริย์ธิช โพธิ์คงกิตติโชติ
388 ชญานนท์ สอนจันทร์
389 ผ่องพรรณ สัญญา
390 จารุวรรณ โยธี
391 สุธี วีระพงศ์
392 อัญชลี วิวันชัย
393 จิราพร เทศฉาย
394 จารวี สีภา
395 อุไรวรรณ สีหาบุตร
396 เกวลิน ปันใจ
397 อนุสรณ์ แสงราม
398 วันดี จินะชัย
399 ณัฐพล วิฑูรย์
400 นิศานาถ ผลาวงค์
401 ราเชน เกตุวรภัทรา
402 ณิชารัศม์ เอกไพศาลพงษ์
403 ทิวากร ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
404 จรุงจันทน์ อภิรัตยาภา
405 สาวิตรี อ่อนสง
406 เตชินท์ ชัยณรงค์สิงห์
407 ชาญ ศรีฤกษ์
408 เบญจวรรณ หมีทอง
409 คณิศร พฤกษาจารสิริ
410 แสงจันทร์ จ๊ะเก
411 ศักดิธัช โพธิ์สอน
412 สงคราม อินอยู่
413 โยธิน ปิติธรรมรัตน์
414 วิศรุต ต้นเสถียร
415 บุณปั๋น ศิริยาใจ
416 เลิศชัย เวชโช
417 อุษา จุลชาติ
418 ดาริณี โพธิ์ทอง
419 ชุติมา วัฒนานุสรณ์
420 สมาธิ จันอินทร์
421 ทนงศักดิ์ เฮ่า
422 ปนัดดา สมปอง
423 นงนภัส พรศรัทธากุล
424 จารุณี วุฒิเจริญกิจ
425 สายสุนีย์ แพรงาม
426 ณัฐชิดา เลี้ยงถนอม
427 นุสิริณทิพย์ ชัยวงค์
428 ธนกรณ์ จะรา
429 จำนง เม่นชัง
430 รณณรงค์ โคตรดำรงค์
431 สุบินทร์ ลิ้มประเสริฐ
432 วัฒนา พรหมจันทร์
433 จริญญา จันทร์แก้ว
434 เกษม สวัสดิ์อารีย์
435 ณภัค นุชเจริญ
436 ศรัณย์ธร สมหวังพาณิชย์
437 มานิต พีรศานติกุล
438 สุทิน ฮี้อิ่ม
439 ประภาพรรณ นาในบุญ
440 อุบล อุปเสรี
441 อรญา กล้าหาญ
442 อรัญญา กล้าหาญ
443 วีรพงษ์ ตันธิ
444 วรินทร วรกิจภัศชณา
445 ฐาปนี สุขสมประสงค์
446 ชาติชาย เฮงประเสริฐ
447 เกรียงศักดิ์ บุญเพ็ชรัตน์
448 อรอุษา คำแย้ม
449 กุลธิดา คำลือ
450 นิพัทธ์ กานตอัมพร
451 ธวัดชัย พวงนาม
452 กิตติพงษ์ สุขสา
453 ครรชิต นิติวัฒนวิจารณ์
454 อภิเดช เตวัง
455 เอกรัฐ พรมั่นคงสุข
456 กมล ประดุงรุก
457 เบญจพร ล่ำสัน
458 สุมาลี เดิมประโคน
459 ไพฑูลย์ มานะดี
460 ธีรพล สุชาติ
461 รื่นฤดี บัณฑิตกุล
462 จิรารัตน์ บุญนนท์
463 ประพลรัชช์ ศักดิ์คุณากุล
464 ศิริยากร วันดี
465 ยาหนี หลังปูเต๊ะ
466 สุพิชทรา บุญโชติ
467 วราภรณ์ โตดีชัย
468 พฤทธิพร งามอุโฆษ
469 Chagkapong Pipidvijittakran
470 อรอุมา มาวัชระ
471 อรกัญญา แสนจันทร์
472 ธนชัย อุตมวุฒิกำจร
473 สุดาลักษณ์ จันทะสาร
474 เทอดศักดิ์ กิจก้องขจร
475 อนุพงษ์ ชุ่มสุนทร
476 สริตา อนุกูล
477 มินตรา ก้านสันเทียะ
478 สุทธิวุฒิ วีระวงศ์
479 กมลพรรณ กัลยาวงค์
480 พัชนี นาปัง
481 เปมิกา สุขเจริญ
482 ธนพล ธนกาญจน์
483 มนูญ วิศวานุภาพ
484 ดาริกา ดีบุก
485 จารุพร ฮังคำ
486 ศศิกาญจน์ เข็มเพ็ชร
487 ลมัยพร มาแก้ว
488 ณัฐพงษ์ ตั่นศิริ
489 เสวก วงษ์หิรัญ
490 สุนันทา ประเสริฐศรี
491 ชวลิต เขียนสุทธิ
492 jidapa chantaruang
493 นลินี ธนโชตวรกุล
494 สงกรานต์ ปุรณะพรรค์
495 บัณฑิตย์ แซ่สาด
496 จริญญา อภิพรวีระภัทร์
497 เอกชัย ปิ่นแก้ว
498 ทัศนนันท์ เดือนใส
499 ชัยคณัฐพล รัตนพลวรกร
500 บูชาธรรม ทิพยเมธี

รายละเอียดและเงื่อนไข

  • จับรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16-17 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  • รางวัลคลับการ์ดจำนวน 50 โลตัสคอยน์* จำนวน 2,000 รางวัลต่อ 1 รอบรายการ
  • ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นถือเป็นผู้ร่วมรายการลุ้นรางวัลในครั้งนี้ โดยจะต้องเป็นสมาชิกคลับการ์ด เท่านั้น บริษัทฯ จับรางวัลโดยวิธีการดึงข้อมูลผู้มีสิทธิลุ้นรางวัลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ และตัดเป็นชิ้นส่วนนำมาจับรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัล โดยลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 รอบรายการเท่านั้น
  • บริษัทฯ จะโอนรางวัลแต้มคลับการ์ดให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โดยโอนรางวัลเข้าบัตรคลับการ์ดหมายเลขที่ลงทะเบียนทำแบบสอบถามและรับสิทธิร่วมลุ้นรางวัลเท่านั้น
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่รับแลกคืน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใด รางวัลไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นหรือบัตรคลับการ์ดหมายเลขอื่นนอกจากที่ได้ลงทะเบียนทำแบบสอบถามและรับสิทธิร่วมลุ้นรางวัลไว้
  • คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิร่วมรายการ
  • ใบอนุญาต เลขที่ 743-749/2562 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง นนทบุรี
  • หากมีข้อสงสังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1430

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่