Loading...

ซีพี แอ็กซ์ตร้า “แม็คโคร-โลตัส” ผนึกกำลัง ขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน มุ่งสนับสนุนเกษตรกรและเอสเอ็มอี ตั้งเป้าปี 2567 รับซื้อผัก-ผลไม้เพิ่ม 20% พร้อมตอกย้ำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

กรุงเทพฯ 19 มีนาคม 2567บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) โดย “แม็คโคร” ผู้นำธุรกิจค้าส่ง และ “โลตัส” ผู้นำธุรกิจค้าปลีก ผนึกกำลังสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยตั้งเป้ารับซื้อสินค้ากลุ่มผัก-ผลไม้จากเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร่วมผลักดันการเติบโตของระบบเศรษฐกิจภูมิภาค และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์การทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ควบคู่การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

แม็คโครและโลตัสมุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าการรับซื้อผัก-ผลไม้จากเกษตรกรท้องถิ่น เพิ่มขึ้น 20% ผ่านโครงการรับซื้อตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing) ในแต่ละภูมิภาคของไทย พร้อมเดินหน้าเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ควบคู่การพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ให้กับเกษตรกรรวมถึงขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสาขากว่า 2,600 สาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ของแม็คโคร-โลตัส ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

ขณะเดียวกัน ซีพี แอ็กซ์ตร้า ยังได้ร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและผู้เลี้ยงสุกรท้องถิ่น วางแผนรับซื้อลูกสุกรที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 3-7 กก. สร้างตลาด “หมูหันเพื่อผู้ประกอบการ” เพื่อช่วยลดปัญหาราคาเนื้อสุกรตกต่ำจากภาวะล้นตลาด พร้อมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร

นอกจากนี้ แม็คโคร-โลตัส ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจและการจัดหาสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทมีนโยบายและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้คู่ค้าทุกรายปฏิบัติตาม ซึ่งคู่ค้าทางธุรกิจของทั้งแม็คโครและโลตัสในปัจจุบัน ตลอดจนคู่ค้ารายใหม่ จะได้รับการอบรม และลงนามเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นตามแนวปฏิบัติในการจัดหาสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน และประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้นำปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มาใช้พิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ควบคู่กับราคาและคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาย้อนกลับได้

ทั้งนี้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านนั้น จะสร้างประโยชน์ให้กับ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการช่วยพัฒนาให้เกษตรกรไทยและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของทั้งแม็คโครและโลตัส ได้ที่

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่