กำลังโหลด...

โครงการ MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2

โครงการ MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2
ออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ไทยอย่างมีสไตล์”

โลตัส จัดโครงการ MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2 เชิญชวนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก แบรนด์ MeStyle ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ไทยอย่างมีสไตล์” ชิงรางวัลมูลค่าร่วม 155,000 บาท

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า แบรนด์ “มีสไตล์ (MeStyle)” ได้ตระหนักถึงการสร้างโอกาสและมอบประสบการณ์ทำงานจริงให้กับนิสิต นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้จัดโครงการประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ไทยอย่างมีสไตล์” ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 25 กรกฎาคม 2566 เพื่อชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 155,000 บาท โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิมพ์ลายบนเสื้อยืดเพื่อผลิตและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าโลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ และแพลตฟอร์มออนไลน์ Lotus’s SMART App

โลตัส จึงร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy Agency (CEA) จัดการประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อรักษ์โลก ภายใต้แบรนด์ “มีสไตล์ (MeStyle)” เพื่อสร้างโอกาสและมอบประสบการณ์ให้กับนิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพและไอเดียผ่านลวดลายกราฟิกเสื้อยืด อีกทั้งส่งเสริมให้เรียนรู้จากการทำงานจริง

วัตถุประสงค์:

 • สนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมศักยภาพและมอบโอกาสแก่เยาวชน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ เสริมทักษะทางอาชีพ ผ่านการแสดงผลงานในเชิงสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความงดงามของอัตลักษณ์ไทยในแต่ละภาค ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโลตัสด้านการสร้างคุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม (Social Impact & Economic Contribution)
 • เดินหน้านโยบายด้านความยั่งยืนของโลตัส ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ลดขยะและส่งเสริมเรื่องการรีไซเคิล ผลักดันการใช้ผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม: จัดประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดรักษ์โลกที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

ระยะเวลา: (*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 • วันที่ 26 พ.ค. – 25 ก.ค. 66 นักศึกษาส่งผลงานทางอีเมล์ [email protected]
 • วันที่ 27 ก.ค. 66 ตัดสินผลงาน ที่โลตัส สำนักงานใหญ่
 • วันที่ 30 ก.ย. 66 มอบรางวัล และจัดจำหน่ายสินค้าจากการออกแบบ

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ:

ผู้ประสานงานโครงการ : คุณยุทธนา บุรินทร์สุชาติ

สอบถามเพิ่มเติมและส่งผลงาน : [email protected]

องค์กรหรือหน่วยงานราชการร่วมโครงการ

 1. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute) ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) Creative Economy Agency (Public Organization) อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Faculty of fine and applied Arts) เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 4. สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Commercial Arts Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin) เลขที่ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 5. บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ (Nan Yang Textile Group) เลขที่ 27 ถนนเพรชเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการร่วมตัดสินโครงการ

ตัวแทนจากโลตัส 3 ท่าน

 1. คุณสุชาดา จารุจินดา รองผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 2. คุณธนรุจ เตชะสีไพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มเสื้อผ้าบุรุษ
 3. คุณณัฐลิสา อภิลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มเสื้อผ้าเด็กและเสื้อผ้าสตรี

ตัวแทนจากสถาบันและหน่วยงานภาครัฐ 3 ท่าน

 1. ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 2. คุณกฤษณา รวยอาจิณ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 3. คุณภูเบศ วิทยาสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารโครงการพิเศษสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ตัวแทนจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา

 1. อ.ดร.จนัธ เที่ยงสุรินทร์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. อาจารย์สุเทพ จ้อยศรีเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
 3. อาจารย์ ณัฐดนัย สุขกุล อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังลาดกระบัง และ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

กติกาการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
 • ทำงานตามเงื่อนไขและกติกาครบถ้วน

รางวัล

ผู้ชนะจากการคัดเลือกจะได้รับ

 • บัตรเงินสดโลตัส รางวัลละ 15,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลชมเชย 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 155,000 บาท
 • ประกาศนียบัตรจากโลตัสและแบรนด์มีสไตล์ (MeStyle)
 • ศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงงานผลิตผ้าและผ้ารีไซเคิล และได้ประสบการณ์และผลงานในการพัฒนาทักษะด้านออกแบบในอนาคต

เกณฑ์ในการตัดสิน 100 คะแนน

คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 60 คะแนน

 • ความสวยงามของภาพและบรรยายภาพให้น่าสนใจ
 • แนวความคิดสร้างสรรค์ การคำนึงถึงจุดเด่นของแต่ละภาคและอัตลักษณ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในสากล
 • สามารถผลิตสินค้าได้จริง

ความถูกต้องตามกฎกติกา 40 คะแนน

 • คำนึงถึงกฎกติกาเงื่อนไขและขนาดที่ให้ไว้อย่างถูกต้อง
 • ต้องออกแบบด้วยตนเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฏหมายและหลีกเลี่ยงการออกแบบผลงานที่อาจเกิดประเด็นอ่อนไหวทางสังคม
 • การนำเสนอผลงานให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ได้รับเลือกแล้วถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโลตัส

การให้คะแนน เป็นการโหวตลงคะแนนของกรรมการทุกท่าน

 • คัดเลือก ผลงานผู้เข้ารอบ 50% ของผู้เข้าสมัคร
 • คัดเลือก 20 ผลงาน จากความถูกต้องและการบรรยายความหมาย
 • คัดเลือกผู้ชนะ 10 ท่าน และ รางวัลชมเชย 5 ท่าน

รายละเอียดการแข่งขันส่งผลงาน

 • ผู้สนใจ ศึกษาละเอียดการเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน
 • ส่งผลงาน [email protected] และ ได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 • นักศึกษา 1 ท่าน ไม่จำกัดรูปแบบและจำนวนของผลงานที่ส่ง
 • เลือกภูมิภาคที่จะออกแบบ เลือกสีเสื้อที่ชอบ ออกแบบผ่านแบบฟอร์มที่ให้ไว้ ส่งผลงานออกแบบผลงานขนาด SIZEA3 150DPI 1750X2480 PIXELS FILE JPG 13MB

แบบฟอร์มการส่งผลงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่