กำลังโหลด...

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ในที่นี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ" หรือ "เรา") มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดียิ่งขึ้นทุกๆ วันแก่ท่าน การดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้จึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างสูง บริษัทฯ อยากให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะปลอดภัยเมื่ออยู่ในความดูแลของเรา และอยากให้ท่านเข้าใจว่าบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรเพื่อสร้างประสบการณ์ในการจับจ่ายซื้อสินค้าที่ดีกว่าและตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ คือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแล การจัดเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้ฉบับนี้ขึ้นมา ("นโยบาย") โดยนโยบายนี้จะ

 • จำแนกรูปแบบวิธีการที่ท่านอาจติดต่อปฏิสัมพันธ์กับเรา และจำแนกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะดำเนินการเก็บรวบรวม
 • อธิบายวัตถุประสงค์ในการใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลที่เราได้จัดเก็บรวบรวม
 • อธิบายว่า เราจะทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทอื่นภายใต้ความควบคุมและโครงสร้างการถือหุ้นร่วมของบริษัทแม่ของบริษัทฯ (ในที่นี้จะเรียกว่า "บริษัทในกลุ่มฯ") และบริษัทอื่นๆ เมื่อใดและด้วยเหตุใด
 • ชี้แจงแสดงสิทธิและทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
 • ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เนื่องด้วยเรามีสินค้าและบริการที่หลากหลาย เราจึงอยากให้ท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตความครอบคลุมของนโยบายฉบับนี้ให้ชัดเจน นโยบายนี้จะใช้เมื่อท่านใช้บริการต่างๆ ของเรา (ในที่นี้จะเรียกว่า "บริการของเรา") ซึ่งการใช้บริการของเรา หมายถึง

 • การซื้อสินค้าและบริการของเราโดยสั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือเข้ามาซื้อที่ห้าง หรือสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์จากเว็บไซต์ออนไลน์ชอปปิ้ง หรือระบบงานอื่น รวมทั้งแพลตฟอร์ม และแอพพลิเคชั่นใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการซื้อสินค้าและบริการของเรา ผ่านช่องทางอื่นที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก
 • การเยี่ยมชมหรือเข้าใช้เว็บไซต์ ระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา
 • การชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเรา เช่น การชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าเคเบิ้ลทีวี และค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ณ เคาน์เตอร์ชำระเงินของเรา หรือผ่านช่องทางการชำระเงินอื่นใดที่เราดำเนินการอยู่
 • การเข้าเป็นสมาชิกมายโลตัส ("สมาชิกมายโลตัส")
 • การสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าองค์กร ("B2B") หรือ
 • การติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นใดกับเราหรือทีมบริการลูกค้า เกี่ยวกับบริการของเรา
 • ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้ยังครอบคลุมไปถึงกรณีที่ท่านได้เข้าซื้อและถือหุ้นกู้ของบริษัทด้วยเช่นกัน

กลุ่มหรือประเภทบุคคลซึ่งบริษัทฯ จะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้นโยบายฉบับนี้ กลุ่มหรือประเภทของบุคคลซึ่งบริษัทฯจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย บุคคลใดก็ตามที่ซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือ รับบริการจากบริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้บริการในกิจกรรมที่คล้ายคลึง เช่น การที่บุคคลสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ใช้งานผ่านเว็ปไซต์ ระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม หรือแอพพลิเคชั่น หรือผู้ซึ่งติดต่อเพื่อขอรับข่าวสารหรือบริการจากบริษัทฯ รวมถึงผู้ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งหมายรวมถึงผู้แทนของลูกค้า เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการในนามลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานธุรกิจ) และรวมถึงในกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา ปรากฏอยู่ในเอกสารการทำธุรกรรม เช่น ผู้จัดการ ผู้ขาย ผู้รับสินค้า และผู้เบิกจ่าย และไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นสมาชิกมายโลตัส หรือเป็นลูกค้าประเภทอื่น เช่น ลูกค้า B2B ทั้งบุคคลธรรมดา และหน่วยงานธุรกิจ ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกมายโลตัส รวมทั้งผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท

นอกจากนั้น นโยบายฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงการใช้บริการของท่านในร้านขายยาภายในห้างของบริษัทฯ และ การใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งบันทึกภาพของท่านขณะจับจ่ายซื้อสินค้าภายในห้าง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ธุรกิจส่วนอื่นของเราและบริษัทในกลุ่มฯ จำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อขายสินค้าและให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส่งมอบให้แก่บริษัทในกลุ่มฯ ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้น ๆ

เว็บไซต์ ระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา อาจมีลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของผู้ประกอบการรายอื่นที่มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ดังนั้น ท่านควรอ่านทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยความระมัดระวัง ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซต์ดังกล่าว เนื่องจากเราไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว และเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยการติดประกาศไว้ที่ห้าง หรือในเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านทางช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ขอความกรุณาท่านศึกษานโยบายฉบับล่าสุด (ซึ่งอาจได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ) เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา รวมถึงสิทธิอันพึงมีของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บรวบรวมเมื่อท่านเข้าใช้บริการของเรา และเรายังอาจได้รับข้อมูลบางประเภทจากแหล่งข้อมูลอื่น ตามรายละเอียดดังนี้

เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าใช้บริการของเราหรือสมัครเข้ามาเป็นลูกค้า B2B ท่านอาจให้ข้อมูลดังต่อไปนี้แก่เรา
 • ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ-สกุล อาชีพ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขเลเซอร์ด้านหลังบัตรประชาชน รูปถ่ายบนบัตรประชาชน วันออกบัตรและวันหมดอายุของบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปี เกิด
 • ข้อมูลติดต่อของท่าน เช่น ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์
 • รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบของท่าน เช่น username และ password
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบบอาจร้องขอ หรือท่านอาจให้ด้วยตนเองเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้บริการของเรา  
เมื่อลูกค้าจับจ่ายซื้อของที่ห้าง หรือเข้าใช้เว็บไซต์ ระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา เราอาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้  
 • ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า) และข้อมูลอื่นใดที่ลูกค้าให้กับเรา เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้า หรือขอคืนเงิน (รวมถึงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม) และการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ และ/หรือ ประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า (เช่น รายการสินค้าที่ซื้อ วัน เวลา และสถานที่ซื้อสินค้า และวิธีการชำระเงินของท่าน) ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต (ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านจะถูกเก็บและประมวลผลโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก ซึ่งจะดำเนินการประมวลผลการสั่งจ่ายตามคำสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่าน ซึ่งบริษัทฯ มิได้เป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ หรือส่งต่อข้อมูลบัตรเครดิตของท่านไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด เว้นแต่ในกรณีที่ท่านกดบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตบนเว็บไซต์ ระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะบันทึกข้อมูลในระบบของบริษัทฯ ตามคำสั่งของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้าในครั้งถัดไป)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่านในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา และข้อมูลเมื่อท่านกดรับชมโฆษณาอันใดอันหนึ่งของเรา (รวมถึงโฆษณาของเราที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก)  
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้ารับบริการของเรา (เช่น ผลิตภัณฑ์ รุ่น ระบบปฏิบัติการ IP address ประเภทของบราวเซอร์ และรหัสบ่งชี้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ)
เมื่อท่านใช้บริการชำระเงิน ของบริษัทฯ เราอาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ 
 • ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งชำระเงินของท่าน จำนวนเงินที่ชำระ รายการสินค้าหรือบริการที่ซื้อ ข้อมูลร้านค้า หรือข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการดำเนินการชำระเงิน ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแทนผู้ให้บริการหรือร้านค้าของท่าน
 • ข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้า ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
เมื่อท่านใช้สมาชิกมายโลตัสในการจับจ่ายซื้อสินค้า หรือใช้บัตรกำนัลหรือคูปองของสมาชิกมายโลตัส เราอาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ ตามความยินยอมของท่าน
 • ข้อมูลธุรกรรม ทั้งนี้ รวมถึงการซื้อสินค้าที่ห้างและผ่านระบบออนไลน์ที่ลูกค้าได้รับคอยน์สะสมบนสมาชิกมายโลตัส การใช้คูปอง บัตรกำนัล และคอยน์ของสมาชิกมายโลตัสเพื่อซื้อสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัทในกลุ่มฯ หรือบริษัทคู่ค้าอื่น ๆ ที่มีข้อตกลงในการส่งเสริมการขายร่วมกับสมาชิกมายโลตัส ("พันธมิตรสมาชิกมายโลตัส")
เมื่อลูกค้าติดต่อเรา หรือเราติดต่อลูกค้า หรือลูกค้าเข้าร่วมโปรโมชั่น การแข่งขัน หรือแคมเปญต่าง ๆ การสำรวจความเห็น หรือการบอกเล่าประสบการณ์หลังการใช้ (Reviews) เกี่ยวกับบริการของเรา เราอาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ เมื่อมีการติดต่อกับเราเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา (เช่น ชื่อ username ข้อมูลบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social media account) รวมทั้ง Line ID) และข้อมูลติดต่อของลูกค้า รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรือเมื่อท่านสนทนากับเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 • ข้อมูลที่ท่านเปิดอ่านทางอีเมล์และช่องทางการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบดิจิทัลอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ส่งให้ รวมถึงการเข้าชมลิงค์ที่อยู่ในอีเมล์
 • ความเห็นและข้อแนะนำที่ท่านได้ให้ไว้ในแบบสำรวจความคิดเห็น หรือประสบการณ์หลังการใช้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ในแบบสำรวจดังกล่าว
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแจกรางวัลหรือผู้โชคดีของเรา
 • รูปถ่าย ภาพ หรือบันทึกวีดีโอที่ปรากฎรูปภาพของท่าน เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม แคมเปญ หรือโปรโมชั่นที่เราจัดขึ้น
เมื่อท่านขอให้เราดำเนินการเกี่ยวกับภาษี
 • ชื่อ-สกุล ข้อมูลการซื้อ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (หากมี) หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการออกใบกำกับภาษี หนังสือรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่น ๆ สำหรับการดำเนินการตามความต้องการของลูกค้า
การดำเนินการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับผู้ถือหุ้นกู้
 • ชื่อ -สกุล รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ ของผู้มีเงินได้ เพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากรในกรณีที่มีดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
เมื่อท่านเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในห้าง
 • ภาพของท่านที่อาจได้รับการบันทึกไว้ด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในห้าง

ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมข้างต้นอาจอยู่ในประเภทดังต่อไปนี้

ข้อมูลภาพรวม – บริษัทฯ พยายามลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ต้องการออกจากระบบอยู่เสมอ เมื่อเราลบข้อมูลในส่วนที่สามารถใช้ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้มากพอจนกระทั่งข้อมูลเหล่านั้นกลายเป็นข้อมูลไม่บ่งชี้ตัวตน ข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของลูกค้าได้ นอกจากนี้ เรายังอาจลบข้อมูลบางส่วนและนำข้อมูลอื่นที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูล เช่น หมายเลขประจำตัวหรือหมายเลขอ้างอิงมาใช้แทน อันถือเป็นเทคนิคพิเศษที่เราใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูล โดยปกติเราจะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการดูแลข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก เช่น ข้อมูลของลูกค้าสมาชิกมายโลตัส นอกจากนี้ ข้อมูลภาพรวมที่กล่าวถึงในส่วนนี้รวมถึงข้อมูลเชิงสถิติหรือข้อมูลด้านคุณลักษณะประชากร (demographic data) ด้วย

ข้อมูลประเภทพิเศษ – หมายถึง ข้อมูลที่ถือว่ามีความอ่อนไหวในทางกฎหมาย (บางครั้งจะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว") และต้องการความคุ้มครองพิเศษ ข้อมูลประเภทพิเศษส่วนใหญ่ที่เราจะทำการจัดเก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลสุขภาพของท่านที่เข้ามาใช้บริการร้านขายยาในห้าง หรือ เราอาจมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนี้ในกรณีอื่น เช่น ในระหว่างที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับท่านเมื่อท่านแจ้งร้องเรียนถึงการใช้บริการ เป็นต้น

ข้อมูลแสดงตำแหน่งที่อยู่ – ในบางกรณี ระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม และแอพพลิเคชั่นของเราอาจขอให้ท่านระบุข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของท่านเพื่อที่ระบบจะสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับห้างของเราที่ตั้งอยู่ใกล้ท่าน หรือเพื่อให้เราสามารถจัดส่งสินค้าให้ท่านได้อย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ระบบจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนในแต่ละคราวหากจะมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ

บริษัทฯ อาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส หรือ โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ หรือ โลตัสส์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ (รวมกันเรียกว่า "โลตัสส์ มันนี่ ") บริษัทอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทแม่ของบริษัท ฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริษัทฯ, บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด, โลตัสส์ มันนี่ หรือบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัทในกลุ่มฯ ดังกล่าว ตลอดจนบริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งประกอบกิจการ (ก) การสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ (ข) ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ค) ธุรกิจค้าปลีก เช่น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)) และบริษัทในเครือ (ง) อีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิทัล เช่น บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด และบริษัทในเครือ (จ) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นต้น รวมทั้งบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาข้อมูล สื่อออนไลน์ พันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้า และข้อมูลสาธารณะ โดยบริษัทฯ จะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เช่น

 • สร้าง/จัดการบัญชีสมาชิกมายโลตัสของลูกค้า (รวมทั้งข้อมูลการสะสมคอยน์ของสมาชิกมายโลตัส)
 • ทบทวนแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลที่มี และ
 • ปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารทางการตลาดของเรา รวมถึงการโฆษณาออนไลน์

นอกจากนี้ เรายังอาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อ ตลาดการค้าออนไลน์อื่นที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอกผู้ซึ่งบริษัท ฯ มีอำนาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเหล่านั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น Lazada และ Shopee) ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากท่านซื้อสินค้าที่วางขายในห้างของเรา โดยเลือกที่จะเข้าไปซื้อจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เป็นตลาดการค้าออนไลน์ของบุคคลภายนอก เราอาจจัดเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการตลาดการค้าออนไลน์ดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

เพื่อความเข้าใจอันกระจ่างชัด คำว่า "พันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้า" หมายถึง บริษัทหรือองค์กรที่ทำกิจกรรมทางการค้าร่วมกับบริษัทฯ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ "การแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตร" และคำว่า "บันทึกข้อมูลสาธารณะ" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอาจปรากฏอยู่ในแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นใดที่เรา สามารถนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับการจัดเก็บรวบรวมตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเหตุผลในการดำเนินการกับข้อมูลของลูกค้าหลักการทางกฎหมายในการใช้ข้อมูล
ให้บริการแก่ท่าน

ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและคำขอคืนเงิน
ข้อมูลส่วนของบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องใช้เพื่อขายสินค้าและให้บริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อและคำสั่งขอเงินคืนของท่าน

จัดเตรียมสินค้า และ/หรือ บริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญต่อการนำส่งสินค้า การออกใบเสร็จเรียกเก็บเงิน การยืนยันยอดเงินค้าชำระ และการจากส่งใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีให้แก่ท่าน

ทำรายการชำระเงินให้กับท่านผ่านระบบตัวแทนชำระค่าบริการของบริษัทฯ
ในการดำเนินตามคำสั่งชำระค่าบริการของท่าน เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและหลักฐานอื่น ๆ เพื่อจัดการชำระเงินแทนผู้ให้บริการหรือร้านค้าของท่าน โดยต้องมีขั้นตอนการรับรองตัวตนและยืนยันการชำระเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ยืนยันว่าท่านมิใช่บุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การลงทะเบียนพิสูจน์ยืนยันตัวตน
เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตน ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียนพิสูจน์ยืนยันกับกรมการปกครอง (DOPA) สำหรับใช้ในการสมัครสมาชิกมายโลตัส รวมทั้งสำหรับรับสิทธิประโยชน์ในฐานะสมาชิกมายโลตัส หรือสำหรับลูกค้าทั่วไปประเภทอื่นซึ่งได้รับรางวัลจากกิจกรรมการจับสลาก หรือการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายใด ๆ ที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมไว้

ให้บริการช่วยเหลือลูกค้า
เมื่อท่านติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับบริการของเรา หรือข้อเสนอสิทธิประโยชน์อื่นใดของเรา เราจะยึดถือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น รายละเอียดการติดต่อ เป็นหลักในการติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อให้คำตอบและให้ความช่วยเหลือ ให้ความกระจ่าง หรือแก้ไขข้อกังวลสงสัยของลูกค้าที่มีต่อบริการของเรา โดยจะทำการติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์ อีเมล์ ไปรษณีย์ หรือตอบกลับข้อความที่ท่านมีถึงเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแข่งขัน
เราจำเป็นต้องประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแข่งขันต่าง ๆ ที่ท่านเข้าร่วม (เช่น การประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลหรือผู้โชคดี) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแข่งขันที่เราจัดร่วมกับซัพพลายเออร์และพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้ารายย่อยของเราด้วย

• ฐานความยินยอม  
สำหรับลูกค้าสมาชิกมายโลตัสในขั้นตอนการสมัครแรกเข้าเป็นสมาชิก

• ฐานความจำเป็นตามสัญญา
– สำหรับลูกค้าประเภทอื่นที่มิใช่สมาชิกมายโลตัส (ณ จุดติดต่อ)
– เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลแก่เรา

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม  
สำหรับลูกค้าประเภทอื่นที่มิใช่สมาชิกมายโลตัส  

ดำเนินการตามคำสั่งของท่านในเรื่องเกี่ยวกับภาษีเราต้องจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เช่น ออกใบกำกับภาษีหรือหนังสือรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะขอเงินคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวฐานความจำเป็นตามสัญญาและหน้าที่ตามกฎหมาย สำหรับลูกค้าทุกประเภท
ดำเนินการยื่นหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับผู้ถือหุ้นกู้เราจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายและส่งให้แก่กรมสรรพากรกรณีที่มีเงินดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ต้องนำจ่ายแก่ท่าน ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
จัดการบัญชีของท่าน รวมถึงบัญชีสมาชิกมายโลตัสของท่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทำให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ท่านได้ยืนยันรับรองเมื่อมีการทำคำสั่งต่าง ๆ โดยใช้สมาชิกมายโลตัส นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคลยังช่วยให้ท่านในฐานะสมาชิกมายโลตัสสามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย และได้รับสิทธิประโยชน์จากสมาชิกมายโลตัส เช่น บัตรกำนัล การแลกรับรางวัลจากคะแนนสะสม และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ  ฐานความยินยอม
บริหารจัดการและปรับปรุงการดำเนินงานตามปกติของเรา

• ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ ระบบออนไลน์ แพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรานั้น เราเลือกใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการจับจ่ายสินค้าที่ดีแก่ลูกค้า คุกกี้บางอย่างมีความจำเป็น ดังนั้น ท่านจึงไม่ควรปิดกั้นการใช้งานคุกกี้ที่จำเป็นดังกล่าวหากท่านประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเราอย่างครบครัน อย่างไรก็ตาม ท่านอาจปิดกั้นการทำงานของคุกกี้บางตัวที่ไม่จำเป็น แต่ก็อาจทำให้ท่านไม่ได้รับประสบการณ์ในการจับจ่ายสินค้าอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการปิดกั้นการทำงานของคุกกี้ได้จากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เป็นการทั่วไปในอินเตอร์เน็ต

• ในการปรับปรุงพัฒนาความหลากหลายของสินค้า การให้บริการ การจัดการร้านค้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างองค์ความรู้ และรูปแบบวิธีการสื่อสารกับลูกค้านั้น เราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการวิจัยด้านการตลาด และการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเราเอง (ซึ่งรวมถึงระบบความปลอดภัยของข้อมูล) ความหลากหลายของสินค้า การให้บริการและการจัดการร้านค้าอีกด้วย ปัจจัยเหล่านี้ทำให้การให้บริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจ (เช่น มีสินค้าทดแทน เมื่อสินค้าเดิมหมดสต็อค) และประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย (Fulfillment Experience) (การคัดเลือกสินค้า การบรรจุสินค้า และการส่งมอบสินค้าของเรา) แก่ลูกค้า

• เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตฉ้อฉลและอาชญากรรมในรูปแบบอื่น – เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการคอยดูแลการให้บริการของเรา ให้เป็นไปด้วยดีเพื่อระวังและป้องกันการทุจริตฉ้อฉล การก่ออาชญากรรมในรูปแบบอื่น หรือการใช้บริการของเราไปในทางมิชอบ อันจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถใช้บริการของเราได้อย่างปลอดภัย

• ฐานความยินยอม
สำหรับการเลือกใช้คุกกี้สำหรับลูกค้าทุกประเภท

• ฐานความจำเป็นตามสัญญาและฐานการศึกษาวิจัยหรือสถิติ
สำหรับลูกค้าทุกประเภท

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
สำหรับลูกค้าทุกประเภท

ทำการวิจัยด้านการตลาดและการสื่อสารกับลูกค้า

ปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการจัดประเภทของสินค้า การให้บริการ การจัดการร้านค้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างองค์ความรู้
เราต้องอาศัยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการวิจัยด้านการตลาด การวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซึ่งรวมถึงระบบความปลอดภัยของข้อมูล) ความหลากหลายของสินค้า การจัดการร้านค้า และมาตรฐานทางด้านคุณภาพอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ทำให้การให้บริการท่านในฐานะลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สร้างประสบการณ์การจับจ่ายใช้สอยที่ตอบโจทย์ลูกค้า

 • การศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้ระบบออนไลน์และประวัติการจับจ่ายของท่าน (รวมถึงบันทึกข้อมูลรายการซื้อขายโดยใช้สมาชิกมายโลตัส) ช่วยให้เราสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษและของรางวัลตอบแทนที่จะทำให้ประสบการณ์การจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าน่าประทับใจมากขึ้น
 • มีการสื่อสารการตลาดกับลูกค้า (โดยทางอีเมล์ การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ การโฆษณาออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ เช่น Line) เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าของเรา และบริษัทในกลุ่มฯ ในการนี้ โฆษณาออนไลน์อาจปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของบรรดาบริษัทสมาชิกในบริษัทในกลุ่มฯและบริษัทอื่น ๆ และยังอาจปรากฏให้เห็นผ่านสื่อออนไลน์อื่น นอกจากนี้ เรายังอาจประเมินประสิทธิภาพของระบบสื่อสารการตลาดของเราและระบบสื่อสารการตลาดของซัพพลายเออร์และพันธมิตรรายย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารการตลาดกับลูกค้า รวมถึงการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความสนใจของลูกค้า ดังนั้น เราจึงต้องประเมินผลจากคำตอบรับของลูกค้าที่ได้รับข้อมูลสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราด้วย ซึ่งหมายความว่า เราจะสามารถเสนอขายสินค้าและให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 • ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่น่าประทับใจ (เช่น มีสินค้าทดแทน เมื่อสินค้าเดิมหมดสต็อค) และประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย (Fulfillment Experience) (การคัดเลือกสินค้า การบรรจุสินค้า และการส่งมอบสินค้าของเรา) แก่ลูกค้า

• ฐานความยินยอม
สำหรับสมาชิกมายโลตัส

• ฐานความจำเป็นตามสัญญา  สำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม  สำหรับลูกค้าทุกประเภท

การจัดกิจกรรม หรือ แคมเปญเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย และกิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อสังคม หรือเข้าร่วมสนุกในแคมเปญต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น รวมทั้งการไลฟ์สดและการบันทึกภาพวิดีโอต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ณ ร้านค้าของเรา หรือสถานที่อื่นใด เราอาจใช้รูปถ่าย คลิปวิดีโอ หรือภาพของท่าน เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมนั้น ๆ ในสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือช่องทางโซเชี่ยลมีเดียต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เราจะแจ้งให้ท่านได้ทราบก่อนตามวิธีการที่สมควร และเหมาะสมกับสถานการณ์นั้น 

ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
สำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง 

สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า

เราอาจขอความร่วมมือจากลูกค้าให้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น หรือประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจด้านการตลาดอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทในกลุ่มฯ และบริษัทอื่นที่ได้รับมอบหมาย การสำรวจทางการตลาดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของเราเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากท่านได้รับการติดต่อให้ช่วยตอบแบบแสดงสำรวจด้านการตลาด ท่านไม่จำเป็นต้องตอบรับทุกครั้งไป ท่านมีสิทธิตอบปฏิเสธ ซึ่งเราเคารพในการตัดสินใจของลูกค้าเสมอ และจะไม่มีผลต่อการใช้บริการของเราหรือการใช้สมาชิกมายโลตัสของท่านแต่อย่างใด

ฐานประโยชน์อันชอบธรรมและฐานการศึกษาวิจัยหรือสถิติ
สำหรับลูกค้าทุกประเภท

เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตฉ้อฉลหรืออาชญากรรมในรูปแบบอื่น และการปฏิบัติตามกฎหมายเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการคอยดูแลการใช้บริการของเราให้เป็นไปด้วยดีเพื่อระวังและป้องกันการทุจริตฉ้อฉล การก่ออาชญากรรมในรูปแบบอื่น หรือการใช้บริการของเราไปในทางมิชอบ และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการระบุตัวตนของท่านเมื่อมีการทำคำร้องขอใด ๆ ตามนโยบายฉบับนี้ อันจะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน และท่านสามารถใช้บริการของเราได้อย่างปลอดภัย ฐานหน้าที่ตามกฎหมายและประโยชน์อันชอบธรรม
ติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับท่าน

ติดต่อกับท่านเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา เช่น ติดต่อทางโทรศัพท์ SMS และการส่งข้อความโต้ตอบออนไลน์ (instant messenger) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งข้อความผ่านช่องทาง Facebook Messenger) รวมถึง Line อีเมล์ หรือการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือการตอบกลับข้อความที่ท่านส่งถึงเราผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า เราจึงต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อชี้แจงข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแข่งขันต่าง ๆ ตามความสนใจของท่าน รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแข่งขันที่้เราจัดร่วมกับซัพพลายเออร์และพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงจำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรมดังกล่าว

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
สำหรับลูกค้าทุกประเภท

ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายต่อสู้คดีตามกฎหมายหรือระงับข้อพิพาทระหว่าง เรากับท่าน ตัวอย่างเช่น กรณีที่ลูกค้าได้รับอุบัติเหตุ หรือเกิดอุบัติเหตุในห้างของเรา ฐานหน้าที่ตามกฎหมายและประโยชน์อันชอบธรรม
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และคำสั่งโดยชอบธรรมของเจ้าพนักงาน

ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กฎหมายบังคับกับบริษัท ฯ เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงคำสั่งโดยชอบธรรมของเจ้าพนักงาน เช่น คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานหน้าที่ตามกฎหมายและประโยชน์อันชอบธรรม
การปรับโครงสร้างบริหารภายในบริษัทในกลุ่มฯ

เพื่อพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กร และภายในบริษัทในกลุ่มฯ รวมทั้งการซื้อขายหรือโอนกิจการของเรา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
สำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบ และควบคุมความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลและทรัพย์สินของบริษัท

เพื่อคุ้มครองลูกค้า ธุรกิจของเรา ชุมชนใกล้เคียง และพนักงานของเรา เราจึงจัดให้มีระบบบันทึกภาพบุคคลภายในห้างเพื่อเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยภายในห้างและป้องกันการก่ออาชญากรรมและพฤติกรรมที่ขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมและปกป้องหรือป้องกันอันตรายใด ๆ อันเกิดต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล

เมื่อท่านนำยานพาหนะเข้ามาจอดในบริเวณลานจอดรถของห้าง อาจมีการใช้เทคโนโลยีจดจำหมายเลขทะเบียนรถอัตโนมัติ (หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง) เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้ปฏิบัติตามกฎการจอดยานพาหนะของเราหรือไม่ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือเมื่อเกิดเหตุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะภายในพื้นที่ลานจอดรถของห้าง เราอาจใช้เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยในการสืบสวนคลี่คลายเหตุร้ายที่เกิดขึ้น 

ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
ร้านขายยา

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ท่าน เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยา เพื่อให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดหรือตามที่กฎหมายกำหนด และจะไม่มีการนำข้อมูลการซื้อยาตามใบสั่งยาของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น

เมื่อท่านเข้ามาซื้อยาที่ร้านขายยาในห้างของเราและให้ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาและข้อมูลด้านสุขภาพ)ของท่าน แก่ร้านขายยานั้น ถือว่าลูกค้ายินยอมให้เราจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อนี้ 

ฐานความยินยอมและความจำเป็นทางการแพทย์

ประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้กล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อ "ประโยชน์อันชอบธรรม" ของเรา "ประโยชน์อันชอบธรรม" ของเรานั้น ประกอบด้วย

 • การตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการส่งมอบสินค้าและบริการ
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ (ทั้งที่เป็นสินค้าของเราเอง และสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น) สำหรับลูกค้าทุกประเภทที่มิใช่สมาชิกมายโลตัส
 • การดูแลบัญชีลูกค้าของท่าน การจัดการแก้ไขปัญหาเมื่อมีข้อร้องเรียน และการแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ
 • การทำความเข้าใจลูกค้า ทั้งในด้านรูปแบบการจับจ่ายใช้สอย พฤติกรรมการซื้อ และสิ่งที่ลูกค้าชอบหรือไม่ชอบ
 • การคุ้มครองสนับสนุนธุรกิจ พนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้นของเรา
 • การป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม การทุจริตฉ้อฉล และการก่ออาชญากรรมในรูปแบบอื่น
 • การทดสอบและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ และการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการเดิม และ
 • การขยายและดำรงไว้ซึ่งกิจการของเราที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ท่าน

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบริษัทในกลุ่มฯ มีรายละเอียด ดังนี้

เมื่อท่านใช้บริการของเรา หรือเข้าเป็นสมาชิกมายโลตัส เราอาจมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเผยแพร่ให้กับบริษัทในกลุ่มฯ เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นสามารถอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือเราเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มฯ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

 • กลุ่มบริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหลักรายหนึ่งของเรา โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่วิจัยพฤติกรรมท่านเพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น
 • บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งประกอบกิจการ ดังนี้
  (ก) การสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
  (ข) ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
  (ค) ธุรกิจค้าปลีก เช่น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)) และบริษัทในเครือ
  (ง) อีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิทัล เช่น บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
  (จ) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
 • บริษัทในกลุ่มโลตัสส์ มันนี่ ได้แก่ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด,บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และ บริษัท โลตัสส์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

เมื่อท่านอนุญาตให้เราเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในกลุ่มฯ (โดยแจ้งให้ความยินยอมในแบบคำขอสมัครสมาชิกมายโลตัส หรือให้ความยินยอมดังกล่าวในโอกาสอื่นใด)  เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มฯ ตามที่ระบุข้างต้น เพื่อให้บริษัทเหล่านี้สามารถนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือกิจกรรมการตลาดอื่นใดที่น่าสนใจสำหรับท่าน

นอกจากนี้ ยังอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคำสั่งหรือคำร้องขอของท่านเมื่อประสงค์ให้มีการถ่ายโอนข้อมูลของท่าน ตัวอย่างเช่น ท่านอาจขอให้มีการแจ้งข้อมูลหมายเลขสมาชิกมายโลตัสของท่านแก่ โลตัสส์ มันนี่ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบัตรเครดิตที่ออกให้โดย โลตัสส์ มันนี่ เข้ากับสมาชิกมายโลตัส เพื่อให้ท่านได้รับแต้มสะสมหรือสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มขึ้นเมื่อลูกค้าใช้บัตรเครดิตดังกล่าว ในการจับจ่ายใช้สอยภายในห้างของเรา เป็นต้น

สำหรับกรณีการซื้อขายกิจการหรือการปรับโครงสร้างบริหารจัดการภายในบริษัทในกลุ่มฯ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อบริษัทในกลุ่มฯ เพื่อให้บริการลูกค้าของเราได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

การแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรของเรา

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้า ร้านค้า พันธมิตรสมาชิกมายโลตัสและผู้ให้บริการสำหรับสมาชิกมายโลตัส ผู้ขายและที่ปรึกษา มีรายละเอียดดังนี้

เมื่อบริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทเหล่านี้ เราจะขอให้ผู้ได้รับข้อมูลเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัย และต้องไม่ใช้ข้อมูลเพื่อทำการตลาดของบริษัทต่าง ๆ เหล่านั้น

พันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าเรามีพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าจำนวนมากซึ่ง
 • ขายสินค้าผ่านบริการของเรา
 • เสนอขายสินค้า บริการ และ/หรือ สิทธิประโยชน์ในการสะสมคอยน์ของสมาชิกมายโลตัส

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าเท่าที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ประกอบการให้บริการของพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าเท่านั้น เช่น เมื่อท่านจับจ่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เราจะให้ข้อมูลชื่อ-สกุล และรายละเอียดการติดต่อของท่านแก่พันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าสามารถดำเนินการส่งมอบสินค้าและบริการแก่ท่าน

ร้านค้าเมื่อท่านชำระค่าสินค้าและบริการผ่านการให้บริการตัวแทนชำระเงินของเรา เราจะแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้เรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการรายนั้น หรือบุคคลอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการซื้อขายของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารกรุงเทพ") ทั้งนี้ ยังรวมร้านค้าและผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านการให้บริการตัวแทนชำระเงินของเราอีกด้วย 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือว่ามีความจำเป็นสำหรับการทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการของท่าน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้เราและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถดำเนินการระงับข้อพิพาท และเฝ้าระวังหรือป้องกันการทุจริตฉ้อฉลได้อีกด้วย
พันธมิตรสมาชิกมายโลตัสเมื่อได้รับการร้องขอจากลูกค้า เราอาจจัดการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรสมาชิกมายโลตัส เช่น      บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด, One Siam, บางจาก และพันธมิตรรายอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของลูกค้าและ/หรือเพิ่มคะแนนในฐานะสมาชิกของพันธมิตรสมาชิกมายโลตัสตามเงื่อนไขที่กำหนด และ/หรือช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนคอยน์สะสมของสมาชิกมายโลตัสเพื่อแลกรับรางวัลพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามสิทธิของท่านในฐานะสมาชิกของพันธมิตรสมาชิกมายโลตัส
ผู้ให้บริการ ผู้ค้าและที่ปรึกษา

เราได้พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการเพื่อเข้ามารับผิดชอบดูแลงานในด้านต่าง ๆ ให้เราด้วยความระมัดระวัง เช่น การแต่งตั้งบริษัทผู้เชี่ยวชาญการให้บริการเทคโนโลยี การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการชำระค่าสินค้าและบริการ ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาวิชาชีพในด้านอื่น ๆ รวมทั้งผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถให้บริการของตนได้

มีผู้ให้บริการบางรายใช้สื่อออนไลน์ในการให้บริการ และเผยแพร่โฆษณาสินค้าและบริการของเรา รวมถึงสินค้าและบริการของซัพพลายเออร์และพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ท่านอาจมีโอกาสได้เห็นโฆษณาสินค้าและบริการของเราขณะที่เข้าใช้เว็บไซต์บางเว็บไซต์ หรือขณะที่ดูโทรทัศน์

ผู้ให้บริการของเรา มีหลายราย เช่น Facebook Adobe Google Line Instagram และ Twitter

การแบ่งปันข้อมูลกับองค์กรอื่น

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับองค์กรอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรอื่น ในกรณีดังต่อไปนี้

 • หากเราต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานราชการกำหนด หรือเพื่อกระบวนการยุติธรรรม
 • หากเราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์แก่การก่อตั้ง ใช้สิทธิ หรือโต้แย้งสิทธิตามกฎหมาย (รวมถึงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตฉ้อฉล)
 • เมื่อมีการปรับโครงสร้างภายใน ขายหรือโอนกิจการของเรา (ทั้งหมดหรือบางส่วน) เช่น เมื่อมีการเข้าครอบงำกิจการหรือควบรวมกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น

 • เราวางระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมทั้งในรูปแบบ บุคลากรและอุปกรณ์พื้นฐาน การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการวางระเบียบขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการรวบรวม จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของท่าน เช่น การตั้งรหัสลับ (Encryption) เพื่อคุ้มครองข้อมูลขณะถูกถ่ายโอน
 • การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ช่วยปกป้องข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูล เช่น ระบบ Firewall และระบบการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption)
 • การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้อยู่เฉพาะภายในกลุ่มพนักงานและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือเพียงบางรายที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • การปฏิบัติการเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบมิให้ถูกรบกวนหรือโจมตีจากภายนอกอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบการแทรกแซงระบบในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบของเรา และ
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับท่าน จะต้องผ่านขั้นตอนยืนยันพิสูจน์ตัวตนก่อนทุกครั้ง

ถึงแม้เราจะจัดให้มีมาตรการทางเทคโนโลยีและการควบคุมในระดับองค์กรเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสม ท่านก็ควรระมัดระวังเก็บรักษาข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือของตนเองให้ปลอดภัยจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บรวบรวมจากลูกค้าอาจถูกถ่ายโอนและนำไปจัดเก็บ ณ จุดรับและจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย และอาจมีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยบริษัทอื่นใดในต่างประเทศที่ได้รับมอบหมายจากเรา หรือจากผู้ให้บริการของเรา ในกรณีข้างต้น เราขอรับรองว่าจะดำเนินการโดยคำนึงถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเกินความจำเป็น ซึ่งเราจะพิจารณาระยะเวลาจัดเก็บจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • เหตุผลในการจัดเก็บข้อมูล
 • อายุของข้อมูล
 • เหตุทางกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับใด ๆ ที่ทำให้ต้องเก็บรักษาข้อมูล
 • ความจำเป็นในการคุ้มครองสิทธิของเรา หรือสิทธิของท่าน

เราและพันธมิตรใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag, SKD และ pixel ("คุกกี้") เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดี และ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในระหว่างที่ลูกค้าเข้าใช้เว็บไซต์ ระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังใช้ในการประมวลโฆษณาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องในระบบออนไลน์ด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงวิธีการใช้ และสิทธิของเราที่จะเลือกดำเนินการเมื่อพบว่ามีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีรหัสบ่งชี้ลักษณะเฉพาะ ซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือของลูกค้าเพื่อให้อุปกรณ์ของท่านถูกจดจำเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ การใช้คุกกี้อาจมีระยะเวลาเพียงเท่าที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น หรืออาจใช้เพื่อวิเคราะห์ว่าท่านมีความสนใจในบริการและเนื้อหาและตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นดังกล่าวมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยให้ลักษณะสำคัญ (features) บนเว็บไซต์ ระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของบริษัทฯ สามารถทำงานได้ และ ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น คุกกี้ยังมีส่วนช่วยในการตรวจจับการกระทำใดๆ ที่มีลักษณะทุจริตฉ้อฉล หรือช่วยป้องกันการรุกล้ำหรือโจมตีระบบรักษาความปลอดภัย ดังนั้น เราจึงอาจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่านไว้ในคุกกี้ด้วย เมื่อท่านคลิกยอมรับคุกกี้เพื่อเข้าใช้บริการของเรา

ปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา

คุกกี้ช่วยในการปรับปรุงระบบการทำงานของเว็บไซต์ ระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเราเพื่อให้เราสามารถเสริมสร้างประสบการณ์การจับจ่ายใช้สอยที่มีลักษณะเหมาะสมตรงตามความต้องการของท่าน และช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้ลูกเล่นเสริมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย

เช่น การใช้คุกกี้ทำให้เราสามารถจดจำสิ่งที่ท่านโปรดปรานและสินค้าที่อยู่ในตะกร้าชอปปิ้งของท่านได้เมื่อท่านกลับมาเข้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเราในครั้งถัดไป

ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา 

คุกกี้ช่วยให้เราเข้าใจว่ามีการใช้เว็บไซต์ ระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเราอย่างไร เช่น แจ้งให้เราทราบเมื่อลูกค้าได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดขณะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  

คุกกี้มีระบบเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่เป็นข้อมูลภาพรวมโดยไม่แสดงชื่อเจ้าของข้อมูล

ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงผ่านสื่อสังคมออนไลน์

คุกกี้มีส่วนช่วยในการลงโฆษณารายการสินค้าและบริการที่เราเห็นว่าน่าจะเหมาะสมกับท่านที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 

คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อนี้ส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญ โดยคุกกี้จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของท่าน เช่น ข้อมูล IP address เว็บไซต์ที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมก่อนหน้า รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้จ่ายของท่าน หรือสินค้าที่อยู่ในตะกร้าชอปปิ้งของท่าน นั่นหมายความว่า ท่านอาจมีโอกาสได้เห็นโฆษณาของเราในเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่น และอาจเห็นโฆษณาของบริษัทอื่นในเว็บไซต์ของเราเช่นกัน

ในการลงโฆษณาออนไลน์ที่เหมาะสมกับท่านนั้น เรายังอาจรวบรวมข้อมูลที่ได้จากคุกกี้เมื่อท่านเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์อื่นของท่าน กับข้อมูลอื่นที่เรามีอยู่ เช่น การใช้สมาชิกมายโลตัสและการจับจ่ายซื้อของของท่านที่ห้างของเรา

ประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาด รวมถึงการโฆษณาออนไลน์

คุกกี้สามารถแจ้งให้เราทราบว่าท่านมีความสนใจในโฆษณาสินค้าหรือบริการรายการใดเป็นพิเศษ และใช้เวลานานเท่าใดในการชมโฆษณานั้น ข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพของรายการโฆษณาออนไลน์ได้ และสามารถควบคุมจำนวนครั้งในการแสดงโฆษณาสินค้าหรือบริการบนอุปกรณ์ของท่านได้ด้วย

นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารการตลาดอีกด้วย เช่น คุกกี้จะบอกเราว่าท่านเปิดอีเมล์ประชาสัมพันธ์การตลาดที่เราจัดส่งให้ลูกค้าหรือไม่ เป็นต้น

บุคคลภายนอกที่มีการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ ระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา

ตารางข้างล่างนี้แสดงรายชื่อพันธมิตรที่สำคัญของบริษัทฯ พร้อมข้อมูลการดำเนินงานที่พันธมิตรแต่ละรายให้บริการบริษัทฯ ในการนี้ เราจะขอแสดงข้อมูลเฉพาะพันธมิตรหลักที่มีความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับบริษัทฯ และมีการใช้เทคโนโลยีคุกกี้กับบริการของเราอยู่บ่อยครั้ง

การประเมินผลและการปรับปรุงบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าวิเคราะห์รูปแบบวิธีการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงทดสอบและพัฒนาเนื้อหาหรือกิจกรรมหลายๆ แบบ ข้อมูลนี้ยังช่วยให้เราสามารถออกแบบบริการให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์และยังนำไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดส่งเสริมการขายบริการของเราด้วยAdobe
Appsflyer
Facebook
Optimizely
Google Analytics และ Mindshare
การแนะนำสินค้าเสริมสร้างประสบการณ์การชอปปิ้งที่น่าประทับใจโดยแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้าในเว็บไซต์บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา Adobe
Facebook
Optimizely
Google และ Mindshare
การตลาดออนไลน์ลงโฆษณาของเรา ที่เหมาะสมกับท่านในเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอื่น โดยยึดถือตามพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านมีกับเรา เช่น ใช้ข้อมูลธุรกรรมของท่าน หรือสินค้าในตะกร้าชอปปิ้งของท่าน เพจหรือสินค้าต่าง ๆ ที่ท่านมักเปิดเข้าไปดู หรือสถานที่ที่เยี่ยมชมบ่อย นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลสมาชิกมายโลตัสของท่านเพื่อทำการตลาดเสนอขายสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับลูกค้ายิ่งขึ้นEgg Digital
Bing
Google Analytics
Adobe
Facebook
Optimizely
Google และ Mindshare
สื่อสังคมออนไลน์

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำการตลาดกับท่าน และใช้กลยุทธ์การร่วมแบ่งปันข้อมูลทางสังคม (Social Sharing) และการมีส่วนร่วม (Engagement) ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา 

พันธมิตรกลุ่มนี้อาจนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง รวมถึงการรวบรวมจัดทำประวัติท่านและกำหนดให้ท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับการโฆษณาสินค้าและบริการอื่น

Facebook
Twitter
Instagram
Line
การลงโฆษณาของเราและการลงโฆษณาให้กับพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าช่วยให้เราสามารถออกแบบและลงโฆษณาออนไลน์ที่เหมาะสมกับท่านบนสื่อออนไลน์ของเรา และแทนพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าGoogle Analytics
 
Facebook
Twitter
Instagram
รักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราช่วยให้เราสามารถป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบและบริการของเราAkamai

การเลือกใช้สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิเลือกว่าจะทำอย่างไรเมื่อทราบว่าจะมีการจัดเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาจเลือกยอมรับหรือเลือกที่จะถอนความยินยอมโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

เราจะดำเนินการศึกษาพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของท่าน จัดทำประวัติลูกค้า และทำวิจัยทางการตลาดโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคลของท่าน ในกรณีสมาชิกมายโลตัส เราจะจัดส่งข้อเสนอและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของเรา และบริการอื่นๆ การจัดโปรโมชั่น สิทธิประโยชน์พิเศษ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่น่าจะเป็นที่สนใจของลูกค้าให้แก่ท่าน ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในแบบคำขอสมัคสมาชิกมายโลตัสของบริษัทฯ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ ในการนี้ หากลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดนี้ ท่านสามารถแจ้งยกเลิกผ่านวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ หรือแจ้งติดต่อทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามหากลูกค้าเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่เราในการจัดเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะไม่ได้รับแจ้งถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะสมาชิกมายโลตัสได้อีกต่อไป (เช่น การรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษเฉพาะสมาชิกมายโลตัส เป็นต้น) ทั้งนี้ แบบสำรวจความคิดเห็นลูกค้าที่เราอาจจัดทำเป็นครั้งคราวไม่ถือเป็นกิจกรรมวิจัยและสื่อสารการตลาด

คุกกี้ที่ปรากฏในเว็บไซต์
ท่านสามารถตั้งค่าว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับคุกกี้ใหม่ๆ และลบคุกกี้เก่าทิ้งไป โดยเข้าไปเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่บราวเซอร์ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการใส่คุกกี้ใหม่เข้ามาในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นของท่าน โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากบราวเซอร์ของอุปกรณ์ของท่าน

หากท่านเลือกที่จะปิดคุกกี้บางตัวหรือทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ไม่สามารถเพิ่มรายการสินค้าลงในตะกร้าชอปปิ้ง หรือดำเนินการเช็คเอ้าท์ หรือใช้สินค้าและบริการใด ๆ ที่ท่านจะต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เป็นต้น

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถจัดการคุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาที่ใช้กับบริการของเราได้ โดยเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ดังกล่าวผ่านผู้ให้บริการต่าง ๆ ตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้างต้น

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
การทำงานของคุกกี้บนแอพพลิเคชั่นบนมือถือจะมีลักษณะแตกต่างไป เนื่องจากมีการตั้งรหัสเข้าสู่แอพพลิเคชั่นแต่ละตัว ซึ่งจะต้องใช้ตัวแจ้งบ่งชี้ในอุปกรณ์มือถือของท่านสร้างขึ้นมาสำหรับใช้กับกิจกรรมโฆษณา ดังนั้น ท่านจึงสามารถปิดหรือเปลี่ยนการตั้งค่าตัวแจ้งบ่งชี้กิจกรรมโฆษณาได้ในมือถือของท่านเองโดยเข้าไปที่หมวด "ความเป็นส่วนตัว"

การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพการบริการของเรา ดังนั้น เราจึงอาจติดต่อและเชิญชวนให้ลูกค้าร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราหรือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นที่เราจัดทำขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่านไม่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นของเรา เราเคารพในการตัดสินใจของท่านเสมอและการปฏิเสธดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบกับการใช้บริการของเรา รวมถึงการใช้สมาชิกมายโลตัสด้วย

เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ ท่านสามารถใช้สิทธิอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่าง โดยกรอกข้อมูลลงในแบบ คำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล และส่งคำร้องของท่านพร้อมเอกสารแนบมาที่ [email protected]

 1. สิทธิในการเพิกถอนการให้ความยินยอม – ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ได้ตลอดเวลา แต่การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการจัดเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ก่อนที่ท่านจะเพิกถอนความยินยอมนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า หากลูกค้าเป็นสมาชิกมายโลตัสและประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอมในการเป็นสมาชิกนั้น จะทำให้ความเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงคอยน์ที่สะสม ในฐานะสมาชิกมายโลตัสสิ้นสุดลง และไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้อีกแม้ว่าท่านจะสมัครสมาชิกใหม่อีกครั้ง และจะไม่ได้รับการติดต่อเพื่อนำเสนอสิทธิพิเศษในฐานะสมาชิกมายโลตัสทั้งจากโลตัสและบริษัทในกลุ่มฯ

หากท่านยังคงเป็นสมาชิกมายโลตัส แต่เพิกถอนความยินยอมที่อนุญาตให้เราติดต่อกับท่านเพื่อนำเสนอสิทธิพิเศษ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในฐานะสมาชิกมายโลตัส จะทำให้ท่านไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะสมาชิกมายโลตัสอีกต่อไป (เช่น ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดหรือข้อเสนอพิเศษเฉพาะสมาชิกมายโลตัสจากเรา เป็นต้น)

อย่างไรก็ดี หากท่านยังประสงค์จะเป็นสมาชิกมายโลตัส และยังคงรับข่าวสารจากบริษัทฯ แต่ขอเพิกถอนความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัทในกลุ่มฯ เพื่อติดต่อท่านในการนำเสนอสิทธิพิเศษ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกมายโลตัส จะทำให้ท่านไม่ได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอพิเศษจากบริษัทในกลุ่มฯ จากการเป็นสมาชิกมายโลตัสอีกต่อไป

 1. การขอเข้าดูข้อมูลของลูกค้า – ท่านมีสิทธิขอดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้จัดเก็บอยู่ และท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้

 2. สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังอาจแจ้งให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นผ่านระบบอัตโนมัติและแจ้งขอรับข้อมูลใด ๆ ที่เราได้โอนให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นโดยตรง ได้เท่าที่สภาพทางเทคนิคจะเอื้ออำนวย เช่น เมื่อลูกค้าต้องการสมัครบัตรเครดิตที่ออกให้โดย โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส ลูกค้าอาจขอให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบัตรเครดิตดังกล่าว เข้ากับข้อมูลสมาชิกมายโลตัส ในกรณีเช่นนั้น คำสั่งของลูกค้าถือเป็นการยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในระบบของเราให้แก่ผู้รับโอนข้อมูลรายนั้น

 3. สิทธิคัดค้าน – ท่านมีสิทธิคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

การคัดค้านทั่วไป – เรายินดีรับพิจารณาคำคัดค้านของท่านเสมอ หากสิทธิของท่านมีความสำคัญกว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว เรายินดีที่จะจำกัดการใช้ข้อมูล (โปรดดูข้อ 6. ข้างล่างนี้เพิ่มเติม) หรือลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบ (โปรดดูข้อ 5. ข้างล่างนี้เพิ่มเติม) ตามคำสั่งของท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำคัดค้านของท่านได้ หากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีตามกฎหมาย

การคัดค้านเกี่ยวกับการทำการตลาดทางตรง (Direct Marketing) – เมื่อได้รับคำคัดค้านจากท่าน เราจะหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดทางตรงกับท่าน

การคัดค้านเกี่ยวกับการวิจัยทางการตลาด – เราจะหยุดดำเนินการดังกล่าวเมื่อได้รับคำคัดค้านจากท่าน เว้นแต่เป็นการทำการวิจัยเพื่อประโยชน์สาธารณะ

 1. สิทธิในการขอลบข้อมูล – ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จำเป็นแก่การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ของนโยบายฉบับนี้อีกต่อไป
 • คำสั่งคัดค้านของท่าน (ตามข้อ 4. ข้างต้น) ดำเนินการเป็นผล
 • ท่านได้เพิกถอนความยินยอมที่อนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน(และเราไม่อาจอ้างเหตุผลอื่นใดที่จะเก็บใช้ข้อมูลนั้นต่อไป) หรือ
 • เราเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ เรายังอาจเก็บข้อมูลของท่านไว้ต่อไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่อาจถูกลบได้ทั้งหมดตามความประสงค์ของท่าน

 1. สิทธิในการจำกัดการใช้ข้อมูล – ท่านสามารถขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลแทนการลบข้อมูลได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
 • คำคัดค้านของท่าน (ในกรณีตามที่ระบุในข้อ 4. ข้างต้น) อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง
 • ท่านแจ้งว่าข้อมูลที่เราจัดเก็บอยู่ ไม่ถูกต้อง หรือ
 • เราใช้ข้อมูลของท่านโดยผิดกฎหมาย หรือข้อมูลของท่านไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป แต่ท่านไม่ประสงค์ให้เราลบข้อมูล
 1. สิทธิในการแก้ไขข้อมูล – หากท่านเห็นว่าข้อมูลที่เราจัดเก็บรวบรวมมานั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน โปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข แต่ในกรณีที่เราไม่สามารถแก้ไขตามคำขอของท่านได้ เราจะบันทึกคำขอของท่านไว้เป็นหลักฐาน พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ลูกค้าสมาชิกมายโลตัสสามารถติดต่อเพื่อขอแก้ไขข้อมูลได้ผ่านทาง ”ศูนย์บริการสมาชิกมายโลตัส” โทร 1430 กด 1

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามคำขอของท่านเป็นบางส่วน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น เราอาจจำกัดสิทธิในการขอดูข้อมูลของท่าน หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น หรือในกรณีที่ท่านขอให้ลบข้อมูล เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้เพื่อประโยชน์แก่การใช้สิทธิตามกฎหมายของเราหรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทฯ ยินดีจัดการแก้ไขปัญหาเมื่อได้รับการร้องเรียนจากท่านเสมอ อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรวบรวม จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อมาที่
อีเมล์: [email protected]

ลูกค้าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ได้ที่
อีเมล์: [email protected]

นโยบายฉบับนี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่