กำลังโหลด...

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมได้รับ 50 โลตัสคอยน์ จำนวน 500 รางวัล

ร่วมแชร์ประสบการณ์ช้อปที่ โลตัสวันนี้
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมได้รับ 50 โลตัสคอยน์
จำนวน 500 รางวัล จากการร่วมแสดงความคิดเห็น

ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2567

ผลจับรางวัล ผู้โชคดี

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 รักษิณา หงษ์บุญ
2 ประจักร สีสมน้อย
3 ประวัติ ไชยสอน
4 กรณ์กานต์ ปานนอก
5 ธัญทิพย์ โชติกาไชยสิทธิ์
6 ศิริพร แก้วเพชร
7 สุพิน สุขจันทร์
8 ปิติพัตร ศิริยุวสมัย
9 สุกัญญา มีด้วง
10 อนุชา เขียวฉอ้อน
11 พลศักดิ์ ศรียา
12 นุชนารถ เชิงชม
13 แสงระวี แซ่ตัน
14 อาทิตย์ แสนพยอม
15 ยงยุทธ สุวรรณไพบูลย์
16 ประจิตต์ ชวนะศักดิ์
17 นรินทร์ นนท์ธีระสถาพร
18 สุวรรณี ยอดอ่อน
19 กรรณิการ์ โสนนอก
20 สหัสชัย ศิริทัพ
21 พชร ดวงสูงเนิน
22 สุรชัย สุขเล่ห์
23 ประยูร พันวิเศษ
24 จุไรรัตน์ เรืองรัตนเมธี
25 ปียาภรณ์ สันตะจิตร์
26 บุญยฤทธิ์ ศิริมุขอาคม
27 กนกรัตน์ โพธิดก
28 ธันยพร โตใหญ่ดี
29 ภานุมาส สีด่อน
30 สุจิตรา พ่อค้า
31 ณัฐกานต์ ยงโภช
32 ปรีดา ดาแหม็ง
33 จิรัชญา เจริญโพธิ์
34 นพดล สีโมรส
35 ปณสุภัค สิทธิโช
36 ธนิดา จันทวงษ์
37 ดานุวัฒธกุล ถึงคำภู
38 ตรีบุปผา โสมจันทร์
39 นาตยา ทัศนวงศ์
40 ณัฐพงศ์ เพศแพง
41 พิสิษฐ์ ทองมีศรี
42 สุพัตรา โสวัต
43 พรพรรณ เบญจพร
44 มัธนา นาเจริญ
45 เสกข์สิฐ จันทรวิศิษฏ์
46 ชัชวาล ภักดีบุรี
47 จุลิน จันทร์ไสว
48 แพรทิพย์ วรเจนวณิชย์
49 ฟางไง จะใครล่ะ
50 วีดา วุฒยวเรศร์
51 ฐิตินันท์ ศรีจิรานนท์
52 ธีรศักดิ์ ทิพยปิ่นวงค์
53 วรพล ศรบุญทอง
54 ภัสรา เตชปัญญากุล
55 ชุลีวัน เพ็งสุวรรณ์
56 วาสนา สุขคล้าย
57 รุจินาถ คงเต็ม
58 อภินันท์ จันทร์สงคราม
59 บุญฤทธิ์ เผือกวัฒนะ
60 รัตน์ตะวัน สมฤดี
61 Jarin Burrell
62 วิจิตรา อินทสุวรรณ์
63 จิตต์ชัย ชุมนุมวัฒน์
64 ชาลีย์ ราดหามาด
65 ธนพล วิชัยโรจน์รุ่งเรือง
66 ปรัชญาณี เพ็ชรขัน
67 ภาคภูมิ กำเนิดศิริกุล
68 อรชร เรือนคำ
69 มณีญา โอฬารวรากุล
70 เสาวลักษณ์ วัรญญูรังสรรค์
71 อุบล จึงจรูญ
72 กษมา โกมลโชติ
73 พัชรินทร์ กิริยา
74 วีระศักดิ์ แจ้งเอี่ยม
75 ธนบดี เสนาพรหม
76 Sai Chompooh
77 อภิสรา ยิ่งนอก
78 ทิติยา สุขยิ่ง
79 กิติศักดิ์ คำมี
80 สุธาสินี ปุณยธนทรัพย์
81 ณรงค์ฤทธิ์ สินเจริญกิจกุล
82 เสาวนิตย์ มงคลสกุณี
83 สรัญญา ปั้นนาค
84 เพ็ญพิมล นามกุล
85 มาริสสา สาครพันธ์
86 อุบล สำเภาทอง
87 เกรียงชัย นุกูลวุฒิโอภาส
88 กัญญารัตน์ ช่วยวัน
89 วาสนา ครอคเกอร์
90 ทรงศักดิ์ โศภิตประสานฐากูร
91 นงธนา สุทธิชัยโชตน์ธน
92 สุเทพ กัณหา
93 ่รุ่งนภา บุญมี
94 ประภาศรี ทิมมณี
95 พูนพัฒนา สิทธิปิยะสกุล
96 เกศินี ประคำสาย
97 ภัทร เลิศไตรภพ
98 สิทธิโชค ธรฤทธิ์
99 สุดศิริ ศรีวรมย์
100 นิตา วัชรพันธ์
101 วรัญญา ศรีเตชะ
102 ศิริลักษณ์ บัวดี
103 จุฑารัตน์ โจมฤทธิ์
104 กัญญารัตน์ เมฆแก้ว
105 อภิชาต ปริติวิชกานต์
106 Peemai J
107 ธนะพัฒน์ โตตะเภา
108 ศรัณยู ผโลทัยกุล
109 กนกวรรณ เพชรทอง
110 องครักษ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
111 สุวรรณพร วัฒนธนันต์
112 ปรียาพันธ์ ทองศรีนาค
113 สุชาติ พรสุขวิทูรย์
114 ธนภูสิทธิ์ ปกรณ์เกียรติ
115 เอกรินทร์ ภารสุวรรณ
116 ไพศาล พิชิตธนารัตน์
117 วิไลวรรณ แม้นญาติ
118 พรพรรณ นาสวน
119 กุลภัสสร์ อึ้งตระกูล
120 เตือนตา นิลเรือง
121 นฤมล คงเวหน
122 สมพิณ แสงวิไล
123 นันทิญา งามแข
124 จินตนา สายสุ่ม
125 เมษนี สถาวรินทุ
126 พีรพงษ์ ปิยะกีรติพงศ์
127 ราตรี ชูชื่น
128 Prinda Chittirattanakorn
129 ประนิดา วาริน
130 อุดม อุดมวุฒินันท์
131 ประจักษ์พงศ์ ขำศรีบุศย์
132 นัฐชานันท์ ไกยะฝ่าย
133 ยงยุทธ ทองสอน
134 บุญเย็น โชควิเศษชัยสิทธิ์
135 วันชัย สังข์หมื่นนา
136 ไพจิต ชัยตันติพงศ์
137 พนิดา รุ่งเสรีชัย
138 กิตติยา สีหานาม
139 กฤษณะ สงพูล
140 ชินนพัฒน์ ศุภะเรืองวงษ์
141 อรรณพ จันทร์สง่า
142 เกรียงศักดิ์ กาญจนสุนทร
143 ศรีพรรณ ไผ่เจริญ
144 วินัย แซ่อึ้ง
145 อรรถพร ทองคำ
146 สิริภร สีละสังวร
147 พชรรัชต์ เลี้ยงคุณารัตน์
148 อัญชลี เต็มสุขยิ่ง
149 วันวิสา พรมมา
150 สมฤดี สารกุล
151 มาลัยรัตน์ อุมา
152 ทรัพย์สินชัย เอกอิ่มทรัพย์
153 ณิชาภา มงคลนิมิตร
154 สงวนเกียรติ ล้วนรัตนากร
155 นาซนีน สันหลี
156 ณัฐพล ศิริพรกิตติ
157 กฤติยา ไชยมงคล
158 สมภพ สำเภาทอง
159 ธันย์ชนก อินทสีมา
160 พงษ์พัฒน์ ทับอาสา
161 นพดล สิงหเกียรติ
162 วชิรเทพ วรวงศ์เทพ
163 รัศมีแข เซ็นเชาวนิช
164 วันทณีย์ ปานบดี
165 อัจฉราวรรณ ขาวเมฆา
166 ธราวัฒน์ บาลโพธิ์
167 สุวิพัชร์ ศรุต์ไพศาล
168 กมลรัตน์ วุฒิพงศ์
169 เด่นณภา รอดคำทุย
170 ธีรพงศ์ กุศลกิจ
171 ภุชงค์ ศรีกนก
172 สุภาภรณ์ สิงห์ทอง
173 ลลิตา ศรีวรกุล
174 ศิริญญา วงษ์ดี
175 สมนึก วงศ์เสริมทรัพย์
176 เพิ่มลาภ เทียนหิรัญ
177 สรินยา บัวศรี
178 kirati boonyayothin
179 จริญญา จันทร์แก้ว
180 วนิดา ลิขิตวงศ์ตะกูล
181 พรนภา ยี่ภู่
182 สายสุณี คงด้วง
183 วัชรินทร์ คลังสิน
184 มยุรา ศรีมันตะ
185 Ei Nwet
186 SAHAPAT LIM
187 ยุทธพงษ์ เอกประเสริฐ
188 พันทิภา ตั้งใจรักษา
189 ธนัญช์ สุวรรณทิพย์
190 สมใจ กำธรกิตติกุล
191 สุนทรี ตรีสง่า
192 เอื้อมพร ลายแก้ว
193 ธรรมรัตน์ เกียรติ์ภราดร
194 รัฐวุฒิ วงษ์เวียง
195 สุกัญญา สัจจาพงษ์
196 วัชราภรณ์ เกิดท่าไม้
197 รติรส โวหารกล้า
198 ทรงเกียรติ จันทร์เพ็ชร์
199 สมจิตร ขันติวิริยะ
200 พัชราภรณ์ จุลอธิวงค์
201 ชาธิณี มณฑวรรณ
202 สหัสชัย ศิริทัพ
203 กัญทิยาณัฐ โสดา
204 พัทธนันท์ ลือพัฒนวีรกุล
205 ปาริฉัตร บัวศรี
206 พจนา เพ็ชร์มณี
207 ขจรศักดิ์ เจริญพงษ์
208 กานดา สุยะเวช
209 ธวัชชัย สงวนสินธุกุล
210 ใจทิพย์ วรินทรเวช
211 อุทัยศรี ภูมิวัฒน์
212 ภคพล คติวัฒน์
213 ทิวารัตน์ เกตุแก้ว
214 phanuwat thongnoi
215 ปุณชรัศมิ์ เจษฎาธนานนท์
216 วินัย หน่อนาง
217 ฉันธนา ศรีสวัสดิ์
218 วิไลรัตน์ ติยะชัยพานิช
219 พันทิพา ทรงเจริญ
220 สุพจน์ ชัยยะรุ่งโรจน์
221 คีรีวัฒน์ จันทร์มณี
222 วาสนา พนมสังข์
223 สมจิตร์ ปาลสุทธิ์
224 ปราณี จุลบุตร
225 นวรัตน์ สมเกตุ
226 ธัญญลักษณ์ ลิ้มประเสริฐ
227 สายทอง เกษร
228 รำแพน ลาภสถิตย์
229 มาลี จันทรัตน์
230 ณัฐพนธ์ ศรีสุภาเกษม
231 จักรี ศรีมุงคุณ
232 วิทูรย์ ตัณฑพานิช
233 ณัฐภิชา อินทร์พันธ์
234 กฤติยาภรณ์ จาวรรณ์
235 ปิยะนารถ โป้ะบุญชื่น
236 ลลดา อินช้าง
237 วิรินทร์ญา วรารัฐเรืองวุฒิ
238 กิ่งเพชร บุญมา
239 ปฐมชัย โชติกะ
240 กันยา เพ่งบุญ
241 วาสนา เนตรรังสรรค์
242 เด๋ บิลหมัด
243 กฤษณ์ โพนยะพันธ์
244 วุฒิชัย จิตต์โสภักตร์
245 ธมลวรรณ ถือแก้ว
246 เกษร คงแสนแก้ว
247 ดาริกา ศันสนะเกียรติ
248 พีรภาว์ อัคครส
249 นิยะดา รัตนวราวัลย์
250 สงวนศักดิ์ ศรังคะศิริ
251 สุจิตรา ผ่องผดุง
252 อารี อนุภักดิ์
253 มัณฑนา เกตุศัทธา
254 สุภัทตรา จุฬาโคตร
255 กิลิสรา โตพฤกษา
256 ศิริพร ตะเที่ยง
257 เอกสิทธิ์ ห่านตระกูล
258 วิรัช ชีวเรืองโรจน์
259 จันทกานต์ มณีแสง
260 Nanthawatn Jina-in
261 อัครพล อินสว่าง
262 วรัมภรณ์ พจน์เสถียร
263 ฉวีวรรณ อุดมโชคพิพัฒน์
264 อรอุมา โคตศิริ
265 สุทัตตา อนันตประยูร
266 พิมผกา ศรีชนะ
267 นงค์รักษ์ สุรมรรคา
268 พีรศักดิ์ วิวัฒรางกูล
269 ชัยรัชฎ์ ลาภโชติช่วง
270 เฌอรินนา ปักการนัง
271 อิสราภรณ์ เทียวชัยภูมิ
272 สันติ ปริยะวาที
273 อิงอร เพียรธุระกิจ
274 ณัฐนันท์ สิงขรรัตน์
275 พีระพันธุ์ ศรีสุริยจันทร์
276 ฐกฤต ศรีบุญชื่น
277 สมนึก ศิโรรัตนเกษม
278 มัสลิน เวียงนนท์
279 พรทิพย์ ธูปชัย
280 ประภาศรี กตัญญู
281 ภาคภูมิ แซ่ตั้ง
282 ลภัสรดา พิทักษ์ชาติ
283 นิยมพันธ์ แก้วอุดม
284 หัทยา ทองนาค
285 ปรียาภรณ์ วอลัลรัส
286 จินดารัตน์ ศิรินธราพรรณ
287 วทัญญู แซ่เฮง
288 วิสันต์ พยุงวงษ์
289 พัณณิตา จันทร์โท
290 บังอร เกตุศรี
291 อมรรัตน์ ร่มโพธิ์ชี
292 อโนชา ภาชีเชียร
293 กานต์ชนก หลีทิม
294 นงลักษณ์ รัฐถาวร
295 เพ็ญจันทร์ วุฒิโอกาส
296 วิทวัส ธีระวิกสิต
297 ปลายปภัสสร วงษ์ภัทรอนันต์
298 ธนพร เล็กเลิศผล
299 จิรภา แสนเกษม
300 วเรณยา เตชะถาวร
301 กันต์ฤทัย ชูปัญญา
302 เสาวลักษณ์ ตุงควิจตรวัฒน์
303 สรศักดิ์ วินัยกิจ
304 มิตราพร กฤษสุวรรณ์
305 รุ่งทิพย์ แก้วสีคร้าม
306 ทิพยากรณ์ เพาะเจริญ
307 มะลิวัลย์ พิมพ์พา
308 ทวีทรัพย์ มีสมศัพย์
309 วิมลรัตน์ ศรีประเสริฐ
310 ปิติ จันทร์หงษ์
311 รพี พงศ์สิรินทร์
312 เอ็มอร มะโนมัย
313 วัฒนา พรหมโคตร
314 วัฒนา กรวิทยาศิลป
315 บุญชัย แซ่โล้
316 รสริน ศรีคำ
317 สุมาลี ถาวรนุรักษ์
318 กันตวรรธน์ สิรันทวิเนติ
319 พินิจ เย็นทรวง
320 มณีรัตน์ พันธุ์ลี
321 เสาวณีย์ บุญมาวรรณ์
322 ปรีชา ปลั่งกลาง
323 อมรรัตน์ ร่มทอง
324 วชิรวิชญ์ สืบค้า
325 นัทธวิทย์ สารประทีป
326 สมชาย ชุติมาสถาพร
327 ศักดิ์ดา ตางาม
328 ทัศวรรณ์ จันทร์แก้ว
329 ดนัย ศรีประสิทธิชัย
330 จุฑามาศ เมืองมูล
331 ตินณทัช เพ็งเลาต์
332 Pasinee Koedsiri
333 สุพัตตรา เลิศวรายุทธ
334 ผกา บู่บาง
335 จิรนันท์ บุญตัว
336 จักรพันธ์ ปินใจ
337 ชลวิทย์ วรรณโชติผาเวช
338 สุทธิดา พรมมา
339 ธนีพน ชมภูศรี
340 ประภวิษณุ์ จิตจักร
341 สถาพร คงศรี
342 มะลิสา ผาสุข
343 ทองใบ ชูโส
344 ปนัฐดา บุญสติ
345 ภูรี มาตรักษ์
346 อังกูร ตันสุธิรพงษ์
347 ชลนิภา อ่ำแช่ม
348 ประเจิด นาเจริญ
349 นิศรา ศรีสง่า
350 ธงชัย ฐอสุวรรณ
351 วาสนา ธรรมโชติ
352 ศรัณยู วนวัฒนากุล
353 พรวิภา เจริญนอก
354 กนกวรรณ การดี
355 พลอยไพลิน สงเส็น
356 จเร จุนเด็น
357 พนิตสุภา มานะกุลชัยกิจ
358 วริศรา สิริเฉลิมรักษ์
359 Jirapat Chanathale
360 กลอยใจ นาคำ
361 ภัทรวดี หัตถพนม
362 นพรัตน์ เลิศประสิทธิพันธ์
363 อนุชิต จริยะพิสาล
364 นิดา มังคละโชติกุล
365 ประสิทธิ์ หวังวิศวาวิทย์
366 รัตนากร ถุงทอง
367 ปริญญา ธุกวิตต์
368 ชุติมา สุวรรณพัฒน์
369 ดวงกมล วังเจริญ
370 จิราภัค สิทธิเสนา
371 กาญจนี ฟูลอย
372 สุธาทิพย์ มินิพันธ์
373 สุพจน์ สันติวิภานนท์
374 พจนพร อันทะชัย
375 ชวนชม ปราบปัจจา
376 SOMBAT WONGCHAKKHAM
377 สิริพงศ์ ทองหิน
378 ธัญญาลักษณ์ โยชิคาวา
379 ทิวา คชอุฤทธิ์
380 วราภรณ์ คำสน-ประดิษฐ
381 พัชนี นาปัง
382 ระเด่น แย้มพจนา
383 นลินรัตน์ นำทุน
384 เอกสิทธิ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา
385 ปิยาภา เล่ารุ่งโรจน์
386 วงษ์เดือน ชนประชา
387 วิชชาวดี ทอดเสียง
388 ศิริพร แก้วบังเกิด
389 ยลดา จำรัส
390 อาทิตย์ กาวี
391 จำเริญ จันทวงษ์
392 ชัยวัฒน์ สอิ้ง
393 ชุลีพร โสตถิอำรุง
394 รัตนา เศษศรี
395 ศิวนันท์ จันทรมาศ
396 S. PNT
397 เสฏฐวุฒิ จินดามงคล
398 สุธิตา ไชยโจน์
399 ฐิติรัตน์ สิริธัญญวงศ์
400 ชนิดา กระเบา
401 ปารีละห์ ลูโบะยาเซ็ง
402 สุวิทย์ ทองใบใหญ่
403 ดรุจาป์ เกื้อสกุล
404 นิภารัตน์ บัวนุ่ม
405 วันทนา ม่วงทอง
406 วนิดา เกิดเกษ
407 นุจรี คำรณสินธุ
408 มัณฑนา เกตุศัทธา
409 อัมพร สิทธิปัญญา
410 พรพิไล คะดิษฐ์
411 ยุพาพร อุปริวงศ์
412 กัญญา เดชบุญช่วย
413 ไกรสร เพียรบูชา
414 พิสิษฐ์ แก้วกล้า
415 สรคม ตันตสวัสดิ์
416 ขนิษฐา โหจิระวัฒนพันธุ์
417 ชนัญชิดา ทวีวัฒนา
418 จริญญา แตงเจริญ
419 วารุณี วงค์ฝ่ายแดง
420 รัชดา ศิริวันสาณฑ์
421 สุกิจ สิทธิรักษ์
422 ทิพย์อาภรณ์ พันธุพลอย
423 ไพโรจน์ ไพบูลย์โรจน์รุ่ง
424 วันเพ็ญ สวนหลวง
425 บุศรินทร์ อินทร์ด้วง
426 เยาวดี กันยานันท์
427 วรษมน ศิริวชิโรวัฒน์
428 วันเพ็ญ ฤกษ์สมบูรณ์ดี
429 ศรีสุดา แจวเจริญ
430 จิราภัค สิทธิเสนา
431 ยงยุทธ วิชัยธรรม
432 อุวรรณรัตน์ ชุติกาญจน์
433 ปรีดี จิระศึกษา
434 อนุรักษ์ ไมตรีสันติวงศ์
435 อัลชลี รัตนชูโชติ
436 ทักษิณ ใจเสาร์
437 จีรนันท์ จีนสีคง
438 ขวัญเดือน ธัมมะโชติเจริญกุล
439 สมร สันติจิรกุล
440 ประเสริฐ เก่งกรีฑาพล
441 แจ่มจันทร์ น้อยวงศ์
442 ปรีชา พันยุศรี
443 ชวนพิศ ชาวงศ์
444 วุฒิไกร นันทนาปราโมทย์
445 รัชนา พู่พันธ์
446 เชน ยศฟุ้งกุล
447 ทัศนีย์ เพ็งไธสง
448 ชัยนรินท์ เรืองนิธิวัชร์
449 กิตติโชติ โพธิ์ชู
450 วิทยา ต่อสุวรรณ์
451 นภารัตน์ แสงวงค์
452 ยุพดี เรือนคำ
453 รัตติมา ชยุติรัตน์
454 สมเกียรติ จิระภัทรศิลป
455 ดรุณี แสงศิริรักษ์
456 ทัศนีย์ อุไรพงษ์
457 ประภัสสร พันธุจริยา
458 เจนจิรา ศรีรักษา
459 สมา วงศ์แก้วนาวา
460 ณัฐพงศ์ เพศแพง
461 ชูศรี วัชระสุขโพธิ์
462 ปณิดา หลาบเหมทุม
463 ดวงพร แสงเสนา
464 พัสกร พานิชศิริ
465 ชมพูนุช พัวเพิ่มพูลศิริ
466 สุริยา พุมรัตนสัจจา
467 ชนิดาภา แสงชาติ
468 ชวนพิศ ชาวงศ์
469 สุภาภรณ์ วิทยวิชาอนันต์
470 ฐิติมา แช่ม
471 อิสราภรณ์ เทียวชัยภูมิ
472 สายันต์ สมยาราช
473 วิไลรัตน์ ผ่องอักษร
474 วสิตา พงศ์สมภาร
475 พีรญา ไวท์
476 จิราภรณ์ ศรีวันนา
477 พงศธร ยงพรม
478 ปฏิภาณ ลิ้มเฮง
479 อภิเชษฐ์ กลั่นจันทร์
480 พีรศักดิ์ วิวัฒรางกูล
481 มนตรี มีล่อง
482 ลวัณรัตน์ ทารถ
483 วิบูลย์ แซ่ฮิว
484 krisdaphun tongpricha
485 จันทร์จิรา ชอบประดิถ
486 กัญญา แก้วคำไสย์
487 นรเศรษฐ์ จิรบวรเกียรติ
488 อุไรรัตน์ จงรักษ์
489 สุรพงษ์ สมานพิบูรณ์
490 ธีรศักดิ์ ฉิมใหญ่
491 สุจิตต์ จิตบุญทวีสุข
492 ธนาพล พบพระ
493 Kanasnan Whangteeranon
494 อัญธิกา คงแสง
495 วริศรา ยิ้มสังฆ์
496 นิคม กกขุนทค
497 อาจินต์ ศัสตุระ
498 วันทนี ภู่ทิธัญกุล
499 ปิรัชญา สุทธิรักษาวงศ์
500 สิทธิพงศ์ รามฤทธิ์

รายละเอียดและเงื่อนไข

  • จับรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16-17 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  • รางวัลคลับการ์ดจำนวน 50 โลตัสคอยน์* จำนวน 2,000 รางวัลต่อ 1 รอบรายการ
  • ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นถือเป็นผู้ร่วมรายการลุ้นรางวัลในครั้งนี้ โดยจะต้องเป็นสมาชิกคลับการ์ด เท่านั้น บริษัทฯ จับรางวัลโดยวิธีการดึงข้อมูลผู้มีสิทธิลุ้นรางวัลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ และตัดเป็นชิ้นส่วนนำมาจับรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัล โดยลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 รอบรายการเท่านั้น
  • บริษัทฯ จะโอนรางวัลแต้มคลับการ์ดให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โดยโอนรางวัลเข้าบัตรคลับการ์ดหมายเลขที่ลงทะเบียนทำแบบสอบถามและรับสิทธิร่วมลุ้นรางวัลเท่านั้น
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่รับแลกคืน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใด รางวัลไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นหรือบัตรคลับการ์ดหมายเลขอื่นนอกจากที่ได้ลงทะเบียนทำแบบสอบถามและรับสิทธิร่วมลุ้นรางวัลไว้
  • คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิร่วมรายการ
  • ใบอนุญาต เลขที่ 743-749/2562 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง นนทบุรี
  • หากมีข้อสงสังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1430

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่