กำลังโหลด...

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมได้รับ 50 โลตัสคอยน์ จำนวน 500 รางวัล

ร่วมแชร์ประสบการณ์ช้อปที่ โลตัสวันนี้
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมได้รับ 50 โลตัสคอยน์
จำนวน 500 รางวัล จากการร่วมแสดงความคิดเห็น

ระหว่างวันที่  1 – 31 พฤษภาคม 2567

ผลจับรางวัล ผู้โชคดี

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 เทวฤทธิ์ สุขจันทร์
2 จตุพล คำหล้า
3 อุไรวรรณ ศรีศักดิ์
4 yada yanthong
5 วีรยุทธ นิตชิน
6 สิรินาถ ประสมศรี
7 เสาวภา สุวรรณสิงห์
8 มุกดา พันธุพาน
9 มณีรัตน์ สำเภา
10 ธนพร อุ่นเสน่หา
11 ศศิปรียา อยู่สงค์
12 ดวงเดือน สาสาร
13 สรัญญา สกุลอ่ำ
14 เอกวิชชุ บุญยิ่งสถิตย์
15 ภูวนาถศิริ ตันติไพศาลกิจ
16 ภาณุพงศ์ กองจันทร์
17 อรทัย ปิ่นทอง
18 ชาคริต งามศรีขำ
19 จักราช ทองดอนจุย
20 สุพัตรา วุฑฒยากร
21 อัจฉรา แซ่ลี้
22 นิพาวรรณ ลุนบุตร
23 Narchai NBA
24 ณัฐวรรณ เปรมเดช
25 สุธี อดทน
26 ฉลอง สุธาประดิษฐ์
27 ญาณิศา ข้อยุ่น
28 ยศศักดิ์ ฉ้งทับ
29 วัชรี ศรีแสงไทยสุข
30 วรรณพร ปราบนิกร
31 เพ็ญนภา พูลเกษม
32 กาญจนี เพ็งแป้น
33 พรพรรณ เมฆสวัสดิชัย
34 ศักดิ์สิทธิ์ ฉิมน้อย
35 พิชิต วิบูลย์เชื้อ
36 มินตรา เกตุแก้ว
37 ศรีพิจิตรา หรีรักษ์
38 ชวลิต กรุดพันธ์
39 พรวิไล ดูแก้ว
40 บุญญาพร จิบจันทร์
41 อัจฉริยา แป้นจันทร์รุ่งโรจ
42 ดาวรุ่ง วงษ์กำไรทอง
43 กฤตเมธ โมโทคน
44 สดับพิณ ไสยลักษณ์
45 อดิเรก เรนโท
46 ศศิชา ลวงสวาท
47 บรรลือศักดิ์ วงศ์นุช
48 มัลลิกา อินทร์ช้าง
49 จิรภิญญา เสาร์โร
50 Nutty Apinyawan
51 ณิชานาฏ รัตนคช
52 จิรพรรณ พันสว่าง
53 สุภาพร รักธรรม
54 กชพรรณ อสิตรัตน์
55 สมสิน พรประไพ
56 พีรวัฒน์ ประยูรวรรณ
57 ราตรี อินทองแก้ว
58 อุไรวรรณ บึ่งใหญ่
59 เต้ย จรินทร์พร
60 ฉัตรวรัชญ์ บัวงาม
61 ฌณัฐธิกานต์ พลพิมาย
62 กัญชญาน์รัศ ภาณุพงศ์ภูวดล
63 ประสิทธิ์ ทองวนิชนพคุณ
64 พิมพ์ปวีร์ จันทโชติ
65 ธรน์เทพ จุพาชีวนันท์
66 กาญจนา ระหวยหา
67 บัลลังก์ วัชระคุปต์
68 วิพัฒน์ สืบประดิษฐ์
69 ศิริรัตน์ อินกล่ำ
70 นิรชา อินทร์จันทร์
71 ธัญญรัศม์ เสาร์สุวรรณ
72 ยุพารัตน์ บุญทวี
73 ฟิว ค่ะ
74 สุนันทา สมชาติ
75 อชิรญา ลือเดช
76 ปริญญา จันทร์ณรงค์
77 สมปอง เจริญผล
78 นิชาภา จินตกสิกิจ
79 กฤษณะ หนังสือ
80 นันทวัน โปร่งกมล
81 รวีพร พรหมตาด
82 บำรุง สุดถวิล
83 นฤมล แขกเทพ
84 สมบูรณ์ สาลี
85 ประสงค์ กุล
86 สมเกียรติ สิงห์เสนา
87 สุวรรณี วินัยถาวร
88 ภัสรา คล้ายแจ้ง
89 แก้วตา เอกวัฒนพันธ์
90 ธีรุตม์ บุตรเลิศเจริญ
91 กิตติมา ศรารัชต์
92 อโณทัย มหาเวก
93 ฐิตารี จำปาทอง
94 มาลินี อินทุลักษณ์
95 อรยา โคตรหมอ
96 ประไพศรี สมนาม
97 ธงทอง บุตรวัง
98 อโนทัย ก๋งแก้ว
99 สุถาพิสิทธิ์ ขวัญเกรียงไกร
100 กามีละห์ สาแม
101 เมธาวิณี พิชญไพบูลย์
102 สมัย มงคลสวัสดิ์
103 สมจิตร น้อยสิบ
104 วารุณี มะหมีน
105 สุชาครีย์ กองพิลา
106 ณัฏฐิณี จุติ
107 สมพงษ์ เจาะจง
108 ปทุมรัตน์ กาวิละ
109 พิมลพรรณ แซ่เซียว
110 อารีรักษ์ สียะวงษ์
111 ภพสรรค์ แซ่หย่อง
112 รุ่งรุจี คร้ามสี
113 น้อมจิตร นิยมปราชญ์
114 ประภาพร กิตติวัชระพล
115 นัทธ์ชนก เจาทวิภาค
116 ณรงค์ สีสิงค์
117 วัฒนา เสาเวียง
118 พงษ์พันธ์ ปัญญาดี
119 ณัฐกิตติ์ พงศ์เลิศนัดดา
120 รุ่งทิวา หงษ์สามสิบเก้า
121 พัชรินทร์ เกตุแก้ว
122 สิริยากร ไข่แก้ว
123 ปรียานุช มั่นในตน
124 มธุรดา สุวรรณโพธิ์
125 ชัชวลิต เลาหวิเชียร
126 วีรพงษ์ ไชยสงคราม
127 ศุภพล ดำรงชัยตระกูล
128 ศุภลักษณ์ จีระประภากาญจน์
129 อัคพล บางใหญ่
130 อภินันท์ วิบูลย์รัชกิจ
131 ประภัสสร ใหลอุดี
132 จินตนา พิสัยพันธ์
133 สิริกาญจน์ จันโสดา
134 อรปภา ทองดอนยอด
135 กุสุมา สวัสดิ์รักษ์
136 ดำรงค์ เจิมเกตุ
137 ชลลดา ภักดีภูวนาท
138 อรรณพ แก้วรัศมีวงศ์
139 ยุทธนา ทาทองมา
140 ผจญ ดีพร้อม
141 ก้องเกียรติ เลิศหิรัญทรัพย์
142 สุชาดา จันทวี
143 ชนิสา ตั้งพิบูลย์ทรัพย์
144 มณเฑียร รุจิเทศ
145 สุธิตา ฝาระมี
146 ดลสุข อดิเรก
147 อารีรัตน์ น้อยมณี
148 ชุติมา สายสุวรรณ
149 จตุรงค์ สุริยนต์
150 สุนัย สุทธิจิต
151 ณัฐฬิกา เกี้ยงกรแก้ว
152 ศรีศักดิ์ บัวพิทักษ์
153 ธงชัย เจริญกิจจา
154 ศิรินทิพย์ กุลทรัพย์เจริญ
155 อังคณา สีอ่อน
156 ภัทรพร ด่านรัชตกุล ด่านรัชตกุล
157 วรรณภา สุภาพ
158 เจษฎา ภูมิสวัสดิ์
159 พวงยุพา เจริญวัฒนะ
160 ภูชิต อุ่นเมือง
161 สมสนิท เครือหลี
162 ช่อผกา ชอบธรรม
163 Sakchai Ongjindapipat
164 ธนาวุฒิ จันทร์วิรัช
165 สมยศ ไขประพาย
166 อัจฉรา โรจนบุณยนันท์
167 สุชล ลีละศาสตร์
168 กิตติพจน์ เกตุพันธุ์
169 ประดิษฐ์ สายแสง
170 อาทิมา วิเชียรชาติ
171 พงษ์ศักดิ์ สุชีระ
172 สุภีร์ วงค์เขียว
173 วรุตม์ เจิมกระจีน
174 วิลัยภรณ์ ไวกสิกรณ์
175 พงษ์พันธ์ ธีระนิติกุล
176 วิยศ สินประสิทธิ์กุล
177 รุ่งเรือง จั่นทอง
178 นภัสราพร บุตรเวียงพันธ์
179 เสกสรร เทพยศ
180 สุภาวดี กิจประกอบ
181 สมเกียรติ น่าชม
182 ทิติยากร ไสยลักษณ์
183 ศิลาพร อาจดงหาญ
184 นวลสวาท ศรียางนอก
185 อรัญญา แช่มมณี
186 อรัญร์ ภูบาลเจ้า
187 ปรีชา สุธรรมมา
188 วนิลดาฐ์ พูลสวัสดิ์
189 ผจงจิต ม่วงสิงห์
190 ธนสร แดงอร่าม
191 สุดารัตน์ เขมวงค์
192 ณัฐนันท์ บุลนิม
193 ไพโรจน์ ขาวสังข์
194 ชลิตเทพ พิมพ์เชื้อ
195 ตรัสนิน อินไทย
196 รุ่งนภา พูลเหล็ก
197 ณิชาพร ขันแก้ว
198 วันดี มณีรัตน์
199 กนกพร พิมพ์ทอง
200 สุนิสา เทพเสนา
201 เฉลิมเกียรติ จริยะโชติภูมิ
202 ภาณุพงศ์ ป่าลั่นทม
203 เสาวลักษณ์ จันทวัน
204 ชัยวัฒน์ รติรังสี
205 คริษฐ์ เทพฉิม
206 ณัฐวุฒิ นกงาม
207 ทัศพร สิงห์งอย
208 ธนะพงศ์ มณีสารชุณห์
209 ธวัชชัย ใหลทา
210 จิตรานุช ศิริวัฒนกุล
211 ชนาภา ฉิมนอก
212 ทนงศักดิ์ คำแก้ว
213 ธนรัตน์ บุษมงคล
214 ผกามาศ โพธิ์ทอง
215 ณัฐพงษ์ สำราญสุข
216 Sukritta Wongsatitporn
217 สาธิต ฤทธิ์ถาวร
218 สุรชัย บุญมาตร์
219 ชัยณรงค์ พิสัยพันธ์
220 กิตติศักดิ์ รวดเรียว
221 จัตตาฬี สมขันธ์
222 รำพอง แก้วกลาง
223 บุญมี วิริยะพันธุ์
224 ชนินทร์ แต้วิจิตร
225 ปนากานต์ พิกุลงาม
226 เพ็ญพิมล นามกุล
227 วราภรณ์ ศรพลทัน
228 จินดารัตน์ เรืองเดช
229 วรุฒท์ ไชยธรรมมา
230 สมเกียรติ ขันทอง
231 พรหมพิริยะ ดีสวัสดิ์
232 จันทรชา ชนารัญช์คุณ
233 นพรัตน์ พวงทอง
234 ณัฐกาญจน์ ใจอารีย์รัก
235 ไพฑูรย์ พูลไชย
236 สุวรรณ พันธ์สง่า
237 ฐิภาดา มูลอุบล
238 พัฒชนี ศรีธรรมศักดิ์
239 จักรพันธ์ วงศา
240 ธนวรรณ ไชยหาวงษ์
241 อัจฉรางกูล ลาภชุตินันท์
242 วราภรณ์ เชื้อโนนแดง
243 Pimwipha Sribuakham
244 ศุภลักษณ์ ดีอินต๊ะ
245 PIYATHIDA PANYAWAI
246 ทวีสิทธิ์ สิทธานุกูล
247 อดิเทพ จาตุรันต์เรืองศรี
248 สีนวล กลิ่นศรีสุข
249 แก้ววดี เต้าะศรีอ้าย
250 สมเกียรติ ก๋าวินจันทร์
251 วราพร ป้องกระโทก
252 ประวิตร หวังประเสริฐ
253 วราภรณ์ นิธิเลิศภิญโญ
254 อภิสิทธิ์ มงคลวัฒน์
255 ธนาวัฒน์ นันตา
256 ณฑินี แซ่แต้
257 พิชัย พลทะกลาง
258 ณัฐพล ไชยหงษา
259 ปริญญา แตงอ่ำ
260 สุธาดา สินทองวัฒนา
261 สุจินดา สอนพลู
262 วัชราภร โสมพันธ์
263 ใหม่ วรรณุสิทธิ์
264 หนูพิน บุลำพเว
265 ชญาณุช วงศ์ศรีชา
266 ลนาวัลย์ คงถาวร
267 มานิตย์ ธีรากิจ
268 วิชัย มีเจริญ
269 นิรุตติ์ กสิวรรณ
270 มาลี เรือนทิพย์
271 วลัญช์กานต์ ภัทรมโนปกรณ์
272 เอมิกา ศรีพงษ์ธรรม
273 กาญจะนา โคตรทา
274 กัญจน์พิสิษฐ์ ทองถาวร
275 กิตติยา พิมปาน
276 วลัยพร คชาผล
277 กชเมธ ขลิบเงิน
278 ชลธิชา ฉิวเฉิด
279 โชติกา เวียงสมุทร
280 ภัควรัตถ์ มานกุล
281 รัศมี หมู่สะแก
282 สาวิตรี สุปินนะ
283 นัฐชัย เพชรนิล
284 น้อย สอนใหม่
285 กฤติญาภรณ์ ดวงโพธิ์
286 มนตรี รักการดี
287 กุลฑีรา หอมสิน
288 สุมาลี ยาสี
289 เชาว์ ชั่งกริส
290 อชิรญาณ์ จุลแก้ว
291 เขมมอร เดชวัฒนศรี
292 ประเสริฐ แซ่หว่อง
293 จิรภัทร แก่นท้าว
294 Panthip Krongdach
295 Wannisa Muangmontree
296 อรรถพล โชตนภูติ
297 ภัทรนิษฐ์ แสงแก้ว
298 วรรณภา ทับทอง
299 ดอกไม้ อินทสุวรรณ์
300 อมรรัตน์ ชื่นจิต
301 ขนิษฐา ศรีภา
302 ธัญลักษณ์ เบญจมาศ
303 ธนากร คงเผื่อน
304 สำราญ วงษ์เชื้อ
305 กฤษฎา ณ สงขลา
306 นุสรา กรธนอำไพ
307 กัญญา เดชบุญช่วย
308 อัณศยา อรรถนาถ
309 สันต์ คำภูเมือง
310 ปิยะดา มุกช่อง
311 กรองทอง ฉิมเชิด
312 สุธากร กระบัตร
313 นารีรัตน์ วันสูงเนิน
314 ณัฐ อภิลักษณ์พาณิชย์
315 อนุสรณ์ อยู่พาณิช
316 จิราภรณ์ ใจเอื้อ
317 เกรียงศักดิ์ รงค์ทอง
318 ศิรินภา ทรงดอน
319 บุญชนะ ว่องประไพ
320 Vorawut Udomkana
321 สมยศ เหรียญอร่าม
322 ลัดดา ผลวัฒนะ
323 อนันต์ พลช้าง
324 พีรพงษ์ จันทรมนตรี
325 สุกัญญา หลงเจะ
326 Yoskajorn Somphong
327 จุรีรัตน์ พรหมสิทธิการ
328 ปนัดดา ชมพูนุช
329 นคร หมายชัย
330 สุรีย์พร นิลเขตร
331 พรชัย ปานสกุล
332 สถิตย์พร ตฤณเกศโกศล
333 นภาภรณ์ วัฒนวรรณ
334 ออระมัย ไกรสกุล
335 กนกวรรณ คชรินทร์
336 กัลยลักษณ์ ลำเพาพงศ์
337 ปราณชนก เนตรบุตร
338 ขวัญฤทัย คงบุญ
339 แพรทอง สิงห์ทา
340 ชุติภา จุลสินธนาภรณ์
341 สุทิน มีวงศ์
342 ณรงฤทธิ์ ทองสมรักษ์
343 ปวิตร ศรีมา
344 วลารักษ์ นนท์ศรี
345 ชุลี พงษ์ปราพนย์
346 สินีนาฎ พังไธสง
347 พวงจันทร์ เส็งสมวงษ์
348 ภาวิณี พัวลาภ
349 เนติมา ทองอยู่คง
350 ภัทรานิษฐ์ สังข์เฉย
351 อมรรัตน์ มีสุทธิ์
352 อมรรัตน์ บุดดา
353 วิทวัส ใจกระจ่าง
354 ณัฐวีณ์ แซ่เต็ง
355 อวยพร รัตนหิรัญ
356 ธินดา ไชยมณี
357 ศุภรัตน์ ศรีเหรา
358 ธนกฤต หรีดอุไร
359 เดชฤทธิ์ ทิมานะ
360 เมษ ประสาน
361 วิภารัตน์ แก้วนาค
362 จิตรา กิ่งงาม
363 อดิศร ศิริกุลรุ่งโรจน์
364 สุกัญญา ต้อยแก้ว
365 ภรลัดดา วีรสาร
366 ปทุมรัตน์ ใจเพชร
367 ศุภลักษณ์ วิบูลย์รังสรรพ์
368 วารี เกิดสุวรรณ์
369 พัชนุช สมอินทร์
370 ภัทรวรรธน์ ฐานพงศ์ธนัญญา
371 ปรารถนา ฉายปัญญาวงศ์
372 ณภัทร จักรานุรักษ์
373 ลักษณ์พร ศรีเสริมวัฒนา
374 เอมอร วรพิฒน์
375 วิรัช วิริยะสกุลสุข
376 พรสวรรค์ นันติสิงห์
377 สุทธิพันธ์ จาริยะวัฒน์
378 ปภาดา สีทาสังข์
379 ปกรณ์ ทารัตน์
380 วิภาวี โชควิวัฒนวนิช
381 อรทัย อนุสิทธิ์
382 วิวัฒน์ เพชรเศวต์พงค์
383 ทิพย์ประภา ทิพย์สง
384 พันธ์ทิพย์ ขันคำนันต๊ะ
385 วิชาญ ชาติเหิม
386 ชำนาญ ทองประเสริฐ
387 แผน คำดวง
388 นภาพร ศรีสังข์
389 ภณิดา เมืองทิพย์
390 สิริฉัตร แซ่ลิ่ม
391 คณิภา มานะสาร
392 ณหทัย ลักษณะโภคิน
393 มะลิวัลย์ กูดทา
394 มณีรัตน์ ทาภักดี
395 พฤทธิ์ พรหมเต็ม
396 Paer Sunisa
397 วัชรพร ขจัดพาล
398 ชัยรงค์ สุทธิชัยวรกุล
399 วราพร สุคนธพงศ์
400 อาทร พึ่งสมวงศ์
401 อรัญญา พุดนา
402 ธนาวุฒิ ทองคำฟู
403 ประทุมพร กันบัว
404 ธนารัตน์ วงษ์ทอง
405 ศักดิ์ดา วงศ์สุทธิปัญญา
406 พิมลพรรณ ผลขาว
407 ณัฐณิชา ธระหาร
408 ประภาศรี อาจหาญ
409 มาริษา วงศ์ใหญ่
410 อุษา ขันแข็ง
411 พรชนิตว์ ชนสีลังกูร
412 Rose Anne Besmonte
413 วิระชัย พะยัติ
414 นนทวัฒน์ ทองงาม
415 นุชชา ตันสุธิกุล
416 เจษฎาภรณ์ วงเวียน
417 จุไรรัตน์ ศรีสรรค์
418 อรอุษา นาซิน
419 ประไพ โคตรศิริ
420 วสันต์ สวนสุจริต
421 เบญจวรรณ ชาวไทย
422 มณฑาทิพย์ ชินรินทร์
423 มาริสา หมัดศิริ
424 Audomphon Paklao
425 ปาลิดา ทองโชติ
426 อุไรพร ใจกล้า
427 วุฒิชัย สละสินธร
428 นพดล มหาเรือนขวัญ
429 กิตติพงศ์ บุญญาภิสมภาร
430 สุดใจ งามล้วน
431 ทวี วงษ์นิคม
432 ธงชัย ทำเผือก
433 รุ่งฤดี ศรีภักดิ์
434 กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
435 ประยงค์ ยอดมาลี
436 วราพร พีรานุวัฒน์
437 เขมิกา เขมกิตติพงศ์
438 กชพร แก้วทิพย์
439 วลัยรัตน์ เข็มทอง
440 นภัสสร สีตะมา
441 ธวัชชัย ภูผา
442 อัจฉรา ชุ่มจิตร์
443 ทองดี พันดวง
444 โพธิ์ทอง ดวงสุพรรณ์
445 ปวิชญา สุขอุดม
446 จันทร์จิรา ดวงเต็ม
447 ปราณี อดุลชีวะ
448 อารี บัวหลวง
449 เพลินพิศ พรหมศิริแสน
450 อุเทน หลายปรีชา
451 เสกสม ศรีรุ่งเรืองเดชา
452 ศศิกัญญา คำเรือง
453 จุรีย์ พรโคกกรวด
454 จักรพงธ์ ธรรมวัตร
455 กาญจน์ศิรินณัฐ สมศรี
456 เพชรลดา ผ่องศรี
457 อุษา ไฝ่สิงห์
458 มนต์ชัย หวังธีรพงศ์
459 สุรพัศ บุญมาตย์
460 ภาระดี พุ่มกุมาร
461 พูลสุข โมครัตน์
462 ณัฐพล แก้วอินทร์
463 เจนตา งิ้วดี
464 ณัฎฐา พุทธสัมฤทธิ์
465 บุบผกา ไชยเทพ
466 นันทวัน คามัษเฐียร
467 สุบิน ธำรงสินถาวร
468 วารุณี สุดหล้า
469 นันท์นภัส ชวินอำนวยกิจ
470 ชัชจิรา แพรปราณีต
471 ทิพย์สุดา ทูลศิลป์
472 กฤศดาภรณ์ แก้วประเสริฐ
473 จันทร์จิรา เรียงวิไลกุล
474 คงศักดิ์ ไทยดำรงเดช
475 สำเภา จอนสัมฤทธิ์
476 ปฎิญญากร กำเนิด
477 ยุพิน เอนกศิลป์
478 พัชชา เพ็ญทองดี
479 นงคราญ ฉัตรธัญญกิจ
480 เรืองยศ ทองหล่อ
481 พีรพัฒน์ นิลดี
482 กมลชนก ยลปราโมทย์
483 อรุณี สัมปัตยานนท์
484 พัชลี แดงป้อม
485 สิริลักษณ์ แซ่โค้ว
486 ธวัชชัย ประเสริฐ
487 วราภัสร์ กุลพัชรเติมสิริ
488 ผดุงชัย โกณานนท์
489 เบญจมาศ บุญเทพ
490 จำลอง จันทา
491 พงศกร หลวงบรรเทา
492 สุริยุทธ คำลือชัย
493 วาทิณี พ่อค้า
494 อุไรวรรณ รักจำรูญ
495 สุพรรษา ศรีสุวรรณ
496 อรอุมา ขันตี
497 สมศักดิ์ ทวีผล
498 สิทธิชัย จิระพรกุล
499 สุจิตตรา วรรณดี
500 ปราณี ดีสิงห์บุญ

รายละเอียดและเงื่อนไข

  • จับรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน  2567 ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16-17 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  • รางวัลคลับการ์ดจำนวน 50 โลตัสคอยน์* จำนวน 2,000 รางวัลต่อ 1 รอบรายการ
  • ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นถือเป็นผู้ร่วมรายการลุ้นรางวัลในครั้งนี้ โดยจะต้องเป็นสมาชิกคลับการ์ด เท่านั้น บริษัทฯ จับรางวัลโดยวิธีการดึงข้อมูลผู้มีสิทธิลุ้นรางวัลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ และตัดเป็นชิ้นส่วนนำมาจับรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัล โดยลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 รอบรายการเท่านั้น
  • บริษัทฯ จะโอนรางวัลแต้มคลับการ์ดให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โดยโอนรางวัลเข้าบัตรคลับการ์ดหมายเลขที่ลงทะเบียนทำแบบสอบถามและรับสิทธิร่วมลุ้นรางวัลเท่านั้น
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่รับแลกคืน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใด รางวัลไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นหรือบัตรคลับการ์ดหมายเลขอื่นนอกจากที่ได้ลงทะเบียนทำแบบสอบถามและรับสิทธิร่วมลุ้นรางวัลไว้
  • คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิร่วมรายการ
  • ใบอนุญาต เลขที่ 743-749/2562 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง นนทบุรี
  • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1430

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่