กำลังโหลด...

โครงการประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว

โลตัสจัดโครงการประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้แบรนด์ “มีสไตล์” ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ภายใต้หัวข้อ “เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์”

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า แบรนด์ “มีสไตล์” (Me Style) ได้ตระหนักถึงการสร้างโอกาส และมอบประสบการณ์ทำงานจริงกับนิสิต นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้จัดการประกวด โครงการออกแบบกราฟฟิกเสื้อ ภายใต้หัวข้อ “เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์” ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสร้างโอกาส การพัฒนาตนเองของนิสิต นักศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการจ้างงานเพื่อเป็นการต่อยอดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย


โลตัส จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดการประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อภายใต้แบรนด์ “มีสไตล์” เพื่อสร้างโอกาสและมอบประสบการณ์ให้กับนิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพ และไอเดีย ผ่านลวดลายกราฟฟิกเสื้อ อีกทั้งส่งเสริมให้เรียนรู้จากการทำงานจริง โดยมีโอกาสได้ร่วมงานกับธุรกิจของโลตัสใน collection ต่อไป ซึ่งโครงการประกวดจะเริ่มขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 – 20 กรกฎาคม 2565 รางวัลมีมูลค่ารวม 120,000 บาท อีกทั้งผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับการพิมพ์บนเสื้อเพื่อจำหน่ายในสาขาของโลตัส พร้อมกันนี้ผู้ชนะเลิศจะมีโอกาสร่วมงานออกแบบสำหรับ collection ฤดูร้อน 2023 ครั้งต่อไป


วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมและมอบโอกาสแก่ นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ


กิจกรรม: จัดประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืด ครอบครัว เพื่อ “คุณพ่อ คุณแม่ ลูกชาย ลูกสาว”


ระยะเวลา:
• วันที่ 22 มิ.ย. 65 - 20 ก.ค. 65
รับผลงานผู้สนใจส่งเข้าประกวด
• วันที่ 20 ก.ค. 65 เวลา 16.00 น.
ปิดรับผลงาน
• วันที่ 29 ก.ค. 65
คัดเลือกผลงาน
• วันที่ 1 ส.ค. 65 – 15 ต.ค. 65
ผลิตผลงาน
• วันที่ 1 พ.ย. 65 เวลา 13.00 น.
ตัดสินและประกาศรางวัล ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขารามอินทรา และเริ่มวางจำหน่ายสินค้าจริง
• ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 1 พ.ย. 65 ทาง www.lotuss.com

กลุ่มเป้าหมาย: นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ


งบประมาณ: บัตรของขวัญ Lotus’s สำหรับผู้ชนะเลิศรวมมูลค่า 120,000 บาท

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :

ผู้ประสานงานโครงการ : คุณยุทธนา บุรินทร์สุชาติ

สอบถามเพิ่มเติมและส่งผลงาน : [email protected]


องค์กรหรือหน่วยงานราชการร่วมโครงการ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110


รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการร่วมตัดสินโครงการ

ตัวแทนจากโลตัส 4 ท่าน

 1. คุณ สุชาดา จารุจินดา
  รองผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 2. คุณ ธนรุจ เตชะสีไพฑูรย์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มเสื้อผ้าบุรุษ
 3. คุณ ณัฐลิสา อภิลักษณ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มเสื้อผ้าเด็กและเสื้อผ้าสตรี
 4. คุณ ฐิติพงศ์ พินิจกิจ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและจัดเรียงสินค้าแผนกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 4 ท่าน

 1. ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ
  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 2. คุณ วิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์
  ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 3. คุณ กฤษณา รวยอาจิณ
  อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 4. อาจารย์ สุเทพ จ้อยศรีเกตุ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง

เงื่อนไขในการแข่งขัน

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้สมัคร
• นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
• ส่งผลงานตามเงื่อนไขและกติกาอย่างครบถ้วน โดยไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งประกวด
• เทมเพลตการส่งผลงานต้องมีการเซ็นรับรองผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา
• สมัครโดยการลงทะเบียนและส่งผลงานทางอีเมล์ มาที่ [email protected]
• ผู้สมัครตกลงยินยอมว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับการตัดสินให้ชนะการประกวดแล้ว ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโลตัสแต่เพียงผู้เดียว


รางวัล
ผู้ชนะการประกวดจะได้รับ
• บัตรของขวัญ Lotus’s มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 120,000 บาท (จำกัดสิทธิ์ 1 คนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น)
• ประกาศนียบัตรจากโลตัสและแบรนด์ มีสไตล์ (Me Style)
• โอกาสได้รับการจ้างงาน ในการออกแบบและพัฒนาสินค้าแบรนด์ มีสไตล์ (Me Style) ใน collection ฤดูร้อน 2023 ต่อไป


เกณฑ์ในการตัดสิน 100 คะแนน
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 60 คะแนน
• ความสวยงามของภาพและบรรยายภาพให้น่าสนใจ
• แนวความคิดสร้างสรรค์ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การออกแบบให้ยั่งยืน และการให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• สามารถผลิตสินค้าได้จริงและขายได้ในราคาที่เหมาะสม

ความถูกต้องตามกฎกติกา 40 คะแนน
• คำนึงถึงกฎกติกาเงื่อนไขและขนาดที่ให้ไว้อย่างถูกต้อง
• การนำเสนอผลงานให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
• ผลงานจะต้องทำขึ้นใหม่ด้วยตนเอง โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดหรือกระทำการอื่นใดโดยผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด

ลักษณะการให้คะแนน
กรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานร่วมกัน ณ.สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในวันที่ 29 กค. 65
• รอบเช้า 10:30-12:00
• รอบบ่าย (พรีเซนต์) 13:30-14:30

โดยดำเนินการดังนี้

 1. คัดเลือก ผลงานผู้เข้ารอบ 50% ของผู้เข้าสมัคร
 2. คัดเลือก 15 ผลงานเพื่อ พรีเซนต์ผ่านระบบ ZOOM
 3. คัดเลือกผู้เข้ารอบ 8 ผลงาน และ รับคำแนะนำจากกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. ร่วมพัฒนาและปรับแต่ง ARTWORK ขบวนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าจริงสู่ท้องตลาด ผลงานปรับขนาดตามคำแนะนำเพื่อนำไปผลิตจริง

รายละเอียดการแข่งขัน การลงทะเบียน และ ส่งผลงาน

 1. ผู้สนใจศึกษาละเอียดการเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน
 2. ส่งผลงานทางอีเมล์มาที่ [email protected] และ ได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาในเทมเพลตการส่งผลงาน
 3. นักศึกษา 1 ท่าน ไม่จำกัดรูปแบบและจำนวนของผลงานที่ส่ง

ผลิตผลงานภายใต้หัวข้อ “เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์”
รูปแบบผลงาน

 1. รูปแบบและ สไตล์ป๊อปอาร์ต
 2. รูปแบบและ สไตล์คลาสสิก-วินเทจ
 3. รูปแบบและ สไตล์ที่ตนเองชอบ

1.เลือกสีเสื้อที่ให้ตรงกับรูปแบบและผลงานตนเอง โทนสีเสื้อบังคับใช้ โทนสีสำหรับฤดูหนาว ( Winter2022 )
1.1 สไตล์ป๊อบอาร์ต แสดงออกถึงความทันสมัย ให้ความรู้สึกสบายตา เข้าใจง่าย ที่นุ่มลึก น่าหลงใหล อ่อนโยนละมุนละไม

1.2 สไตล์ คลาสสิก-วินเทจ แสดงออกถึงความ คลาสสิก แข็งแรง เข้มแข็ง สง่า สงบ มีความสุข

1.3 ฟรีสไตล์ เราสามารถออกแบบงานจาก สไตล์ที่ตนเองถนัดในรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ เช่น สไตล์ Graffito, Photo print, Sophisticated Typefaces, Playful Geometric, Typographic

2. เทมเพลตการออกแบบผลงาน ออกแบบผลงานขนาด SIZEA3 150DPI 1750X2480 PIXELS FILE JPG 13MB
2.1 “คอลเลคชั่นครอบครัว” ออกแบบลายกราฟฟิกที่ใส่ได้คล้ายกันสำหรับ คุณพ่อ คุณแม่ ลูกชาย ลูกสาว

2.2 “ทีมครอบครัว” ออกแบบลายกราฟฟิกที่ใส่ได้เหมือนกันสำหรับ คุณพ่อ คุณแม่ ลูกชาย ลูกสาว

3.การส่งผลงานของนักศึกษา
3.1 ส่งผลงานผ่านทาง e-mail [email protected]
3.2 ขนาดภาพ SIZEA3 150DPI 1750X2480 PIXELS FILE JPG 13MB


4.สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ร่วมผลิตและพัฒนาผลงานโดยมีขบวนการดังนี้
4.1 รวมดัดแปลง ARTWORK ให้เหมาะสม
4.2 ศึกษาและเข้าใจในขบวนการพัฒนาและผลิตสินค้าของแบรนด์ มีสไตล์ (Me Style)


5.มอบรางวัลและแถลงข่าว ปิดโครงการ
สถานที่ : ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขารามอินทรา
วันที่: 1 พย. 65 เวลา 13.00น.

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่