กำลังโหลด...

การตัดสินผู้โชคดีและการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับของรางวัล ”กิจกรรม ดับเบิ้ลความอร่อยข้าวโลตัส x แม็กกี้”

การตัดสินผู้โชคดีและการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับของรางวัล ”กิจกรรม ดับเบิ้ลความอร่อยข้าวโลตัส x แม็กกี้”


การตัดสินผู้โชคดีและการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับของรางวัล
 1. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทําตามกติกาได้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 ที่อยู่ ตลอดระยะเวลากิจกรรม และหากตรวจสอบพบว่าผู้โชคดีมีที่อยู่ในการรายงานตัวซ้ำกัน จะพิจารณาแจกรางวัลให้ผู้โชคดีเพียงท่านเดียวเท่านั้น โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการจัดส่งของรางวัล และจะคัดเลือกผู้โชคดีจาก Comment และ Reaction โพสต์กิจกรรมนี้เท่านั้น
 4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ ขายต่อ เปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสด หรืออย่างอื่นได้
 5. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 6. ตัดสินผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลโดยทีมงาน ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลที่หน้า Facebook Lotus’s ในเวลา 18.00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 โดยทางผู้จัดกิจกรรมจะไม่มีหน้าที่แจ้งผลไปยังผู้โชคดีแต่ละรายแต่อย่างใด
 7. ผู้โชคดีจะต้องแคปเจอร์หน้าจอแสดงบัญชี Facebook ที่ได้รับรางวัลตามการประกาศผล และส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรมาที่ inbox ของเพจ โดยกดปุ่ม ≡ หรือพิมพ์ว่า “ติดต่อแอดมิน” เพื่อแจ้งยืนยันรับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2565 เวลา 18.00น. จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น. ถ้าเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้โชคดีติดตามของรางวัลได้ไม่เกิน 180 วันหลังจากนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหาย หรือการจัดส่งของรางวัลที่เกิดจากปัญหาของระบบหรือเทคนิค
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบทางแฟนเพจโลตัส
 11. ผู้ร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของข้อความ ภาพถ่าย โพสต์ภาพถ่าย และ (ถ้ามี) คลิปวีดีโอ และจะต้องไม่นํา ข้อความ ภาพถ่าย ภาพนิ่ง โพสต์ภาพถ่าย และ (ถ้ามี) คลิปวีดีโอของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อความ ภาพถ่าย โพสต์ภาพถ่าย และคลิปวีดีโอนั้นๆ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ทางผู้จัดกิจกรรมจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบใดๆ
 12. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตามกฎ และข้อตกลงของกิจกรรม และ/หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
 13. ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องลิขสิทธิ์, ค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา
 14. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมอันเนื่องจากปัญหาของระบบหรือเทคนิค และบุคคลที่สาม
 15. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ‘ของรางวัล’ ระหว่างการจัดส่งให้ผู้โชคดี
 16. กิจกรรมดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Facebook และเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
 17. ข้อความ ภาพถ่าย โพสต์ภาพถ่าย รวมถึงคลิปวิดิโอ ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์หรือจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว
 18. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่า ผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงข้อความ ภาพถ่าย หรือคลิปวีดีโอ ที่ได้รับการจัดทําเผยแพร่ และส่งเข้าประกวดได้ปฏิบัติตามตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms of Services) และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของ Facebook ทุกประการ
 19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 20. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือเป็นโมฆะและสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที และต้องเป็นผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น
 21. พนักงานและครอบครัวของบริษัทฯ เอเจนซี่ ตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม และคณะกรรมการดําเนินรายการไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ดาวน์โหลด คลิกที่นี่