กำลังโหลด...

จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท มีสิทธิ์สแกน รับเงินคืนสูงสุด 5000.-

จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท มีสิทธิ์สแกน รับเงินคืนสูงสุด 5000.-

เงื่อนไขโปรโมชั่น
ระยะเวลา 1 ก.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “Lotus’s Lucky Bag สแกนรับเงินทุกถุงสูงสุด 5,000 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)

 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการและเงื่อนไขของร่วมรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น โดยต้องใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่วอลเล็ทที่โลตัส ตามจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้
  2.1 โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อรายการ
  2.2 โลตัสเอ็กซ์เพรส /โกเฟรช /ตลาด ขั้นต่ำ 100 บาท ต่อรายการ
  2.3 ศูนย์อาหารโลตัส ขั้นต่ำ 50 บาท ต่อรายการ

 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับสิทธิ์เปิดถุง Lotus’s Lucky Bag 1 (หนึ่ง) ถุง ต่อรายการ โดยจำกัดสิทธิสูงสุด 2 (สอง)* ถุง ต่อวัน รวมสูงสุด 10 (สิบ) ถุงต่อเดือน ต่อหมายเลขบัตรประชาชน ( *ระบบจะทำการรีเซ็ตสิทธิเปิดถุง ทุกๆวัน เวลา 00.01 น. และหากมีการได้รับสิทธิเปิดถุง ในช่วงเวลา 23:01 น. ถึง 00:00 น. สิทธิ์เปิดถุงจะถูกนับเป็นของสิทธิของวันที่มีการได้รับถุง)

 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลทันที เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด

 5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด

 6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 7. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

 8. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย

 9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 10. บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าของรางวัลที่เกิน 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ดังนั้น ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ต้องชำระเงินใดๆ เพิ่มเติมให้แก่บริษัททั้งสิ้น

 11. ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 (หนึ่งพัน) บาทขึ้นไป จะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซนต์สำเนาถูกต้อง มาที่ Email : [email protected] ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อนำเดินการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3 ) ทั้งนี้หากผู้ได้รับรางวัลไม่นำส่งเอกสารตามที่กำหนด ทางบริษัทจะทำการดึงเงินคืน และ/หรือทางผู้ได้รับรางวัลต้องทำหน้าที่ดำเนินเรื่องยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเอง

 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TrueMoney Customer Care โทร.1240

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.truemoney.com/a/lotus-lucky-bag/
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่