กำลังโหลด...

ประกาศผลผู้โชคดี ที่ได้ร่วมงานคอนเสิร์ต NCT 127 2ND TOUR 'NEO CITY : BANGKOK - THE LINK'

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 418 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานคอนเสิร์ต
NCT 127 2ND TOUR 'NEO CITY : BANGKOK - THE LINK'
รอบการแสดงวันที่ 3 ธันวาคม 2565

ลำดับ ชื่อนามสกุล
1 อัญรินทร์ กีรตXXXXXX
2 รัญญนี กิจXXXXXX
3 พงศ์ธร ขาวXXXXXX
4 พีระพรรณ ถนอXXXXXX
5 สุธนี รักXXXXXX
6 ปรียาภรณ์ คงเXXXXXX
7 สุรีรัตน์ ภูมิXXXXXX
8 ศศิพิมพ์ กิจXXXXXX
9 สุธาสินี สุขXXXXXX
10 วรรณิษา พรมXXXXXX
11 ศิริลักษณ สมดXXXXXX
12 พวงผกา แก้วXXXXXX
13 ทิพย์ธารา สายXXXXXX
14 พนัชกร สุวรรณXXXXXX
15 มาฆมาส หมื่นXXXXXX
16 ญาณีพร ใหญ่XXXXXX
17 จารุวรรณ อติXXXXXX
18 เมธัส บุญXXXXXX
19 อุ่นเนือน ปานXXXXXX
20 ปนัดดา ปลงXXXXXX
21 สุภาภรณ์ กองXXXXXX
22 พัชรีภรณ์ สารXXXXXX
23 วิชัญญา สาXXXXXX
24 เอ็นดู อุตXXXXXX
25 ไปรดา มีXXXXXX
26 ปาณิสรา พลXXXXXX
27 วิภาษร พุ่มXXXXXX
28 สายทิพย์ แสงXXXXXX
29 ณภัทร พวงXXXXXX
30 ณัฏฐากุญช์ ชลXXXXXX
31 ปิยะวดี ณรงค์XXXXXX
32 สุพรรณษา แดงXXXXXX
33 พรรษมน พัชรXXXXXX
34 สุวรรณี ใบXXXXXX
35 ชีพชนก ทีXXXXXX
36 รุจิราภร์ XXXXXX
37 ปาริฉัตร ศิริXXXXXX
38 ณริตา ก้อนXXXXXX
39 ปุญชลิตา ปรุงXXXXXX
40 อภิญญา ประXXXXXX
41 พิชญ์สินี ปัญจXXXXXX
42 ชนากานต์ สิทธิXXXXXX
43 สุภาพร ปลงXXXXXX
44 พุธิตา รอดXXXXXX
45 ธีระพง เผือXXXXXX
46 ณิชา ประXXXXXX
47 สิริรัตน์ขันทอง XXXXXX
48 ภคมน ภิญXXXXXX
49 อภิดาภา กิติXXXXXX
50 สันติพงษ์ ลิมXXXXXX
51 Meena kunXXXXXX
52 ณัฐกานต์ ปลั่งXXXXXX
53 ธันญรัตน์ ชางXXXXXX
54 สราวุฒิ กันXXXXXX
55 มีนา กันXXXXXX
56 อัมรินทร์ อินXXXXXX
57 อิชยา อบXXXXXX
58 พราว จันทรXXXXXX
59 ธณาวิน XXXXXX
60 จิดาภา ทับXXXXXX
61 บีม รอดXXXXXX
62 นิภสวรรณ เสนXXXXXX
63 ศตพร กุลXXXXXX
64 Aahiraya XXXXXX
65 น้ำฝน ฉัตรXXXXXX
66 จีร​ณา​ ​วิชัย​XXXXXX
67 องอาจ ตอXXXXXX
68 ศิริพร พจXXXXXX
69 วันวิสาข์ เหล็กXXXXXX
70 อรนุช เถาว์XXXXXX
71 ชลนิภา เทิดXXXXXX
72 ญาณิศา ซาXXXXXX
73 ดลพร รัตนXXXXXX
74 ชนม์นิภา แซ่XXXXXX
75 ภาวิดา เตชXXXXXX
76 Supin KanXXXXXX
77 Arunrath KhaXXXXXX
78 ณิชารีย์ คำXXXXXX
79 Thunrada HongXXXXXX
80 วงศกร นาคXXXXXX
81 วรรธนา เจนXXXXXX
82 สุภาวดี ชมXXXXXX
83 ธัชญา เอี่ยมXXXXXX
84 พัชธิชา สว่างXXXXXX
85 เกษรา คูณXXXXXX
86 ภัคจิรา ทองXXXXXX
87 นริศรา เหล่าXXXXXX
88 ปัณฑารีย์ เรืองXXXXXX
89 นภัสนันท์ ตาปXXXXXX
90 ชนัญญา ยอดXXXXXX
91 ณัฏฐ์ บัวXXXXXX
92 อาภาวรรณ สุวรรณXXXXXX
93 วริษฐา ใจXXXXXX
94 วีรนุช หมีXXXXXX
95 นภัทรภรณ์ เหลาXXXXXX
96 บุศฎา ไพณุXXXXXX
97 พิชชานันท์ วนนุXXXXXX
98 อภิญญา แสงXXXXXX
99 อุไรพร XXXXXX
100 Chophaka CreXXXXXX
101 เนตรนภา สมXXXXXX
102 อารียา อุตมะXXXXXX
103 ณัฐวรรณ ดาวXXXXXX
104 นิธวินี ยืนXXXXXX
105 คุณเดช ยาXXXXXX
106 พรสวรรค์ พุ่มXXXXXX
107 รัตนิน ตยาXXXXXX
108 อาฟ๊าฟ เจะXXXXXX
109 รุจิรา คำXXXXXX
110 กนกพรรณ บุญXXXXXX
111 กรสรวง วิชญ์XXXXXX
112 ดาวรุ่ง ทาXXXXXX
113 หทัยชนก ผลXXXXXX
114 มัลลิกา​ รอดXXXXXX
115 ธีรากานต์ วงษ์XXXXXX
116 มิซากิ ซูงาXXXXXX
117 ศศลักษณ์ สุคนXXXXXX
118 มนชนก คีละXXXXXX
119 เขตหทัย สุดXXXXXX
120 งามพร รุจิXXXXXX
121 วนัชพร แซ่XXXXXX
122 อนงค์ชนก ภูXXXXXX
123 กมลวรรณ โอนXXXXXX
124 ณัฐชยา ธิXXXXXX
125 คณิตา แตงXXXXXX
126 ดิภพ ลิขิตXXXXXX
127 ภาวินี จำXXXXXX
128 เจนิสสรา โชติXXXXXX
129 Karn PunXXXXXX
130 ชุติมา วงศ์XXXXXX
131 ณิชารีย์ รอดXXXXXX
132 รุ่งอรุณ ชาXXXXXX
133 ฐิติพร พรหมXXXXXX
134 เบญจวรรณ คงXXXXXX
135 พรรณภา เข้มXXXXXX
136 สุภาภรณ์ พลXXXXXX
137 ชลิศา เปรมXXXXXX
138 สุรภา อุดมXXXXXX
139 อรวันดา ทับXXXXXX
140 ชนิกานต์ ชื่นXXXXXX
141 นฤมล แนบXXXXXX
142 ณัฏฐภัทร มุ่งXXXXXX
143 อมรรัตน์ ยิ้มXXXXXX
144 เสาวลักษณ์ มีXXXXXX
145 ชนันท์ธนิดา ชอบXXXXXX
146 มณีรัตน์ คุ้มXXXXXX
147 ปฏิภานต์ ดาวXXXXXX
148 ทับทอง ใบXXXXXX
149 อารีย์จิตร สุขXXXXXX
150 ปรรณรัตน์ ปาXXXXXX
151 บุญโชติ วาระXXXXXX
152 สุภัสสรณ์ ลีกิตXXXXXX
153 พิณณ์ประภา นะคะXXXXXX
154 Nattamart TunXXXXXX
155 ศุภรดา ประXXXXXX
156 นางสาวศิรินาถ วิจิตXXXXXX
157 เตชัสธนัชย์ รุ่งXXXXXX
158 Siriwan panXXXXXX
159 น.ส.จารุวรรณ ไชยXXXXXX
160 สุภาภรณ์ ศรีXXXXXX
161 ศศิกาญจน์ อัคนิXXXXXX
162 อาทิตยา นาคXXXXXX
163 พรสุดา วงค์XXXXXX
164 สุทธิกานต์ ไกรXXXXXX
165 ณัฏฐณิชา เชิงXXXXXX
166 Metavee ManXXXXXX
167 ปุญญิศา​ ศรีXXXXXX
168 กันต์ฑินันต์ ธีรXXXXXX
169 เบญจรัตน์ โอฬารXXXXXX
170 อิสเรศ แป๊ะXXXXXX
171 มณฑาทิพย์ ทองXXXXXX
172 ธมลวรรณ พลXXXXXX
173 นภสร อักษรXXXXXX
174 ฐิติมา กุลXXXXXX
175 จุฑามาศ โกXXXXXX
176 นายอิทธิ แจ่มXXXXXX
177 สาริศา ไตรรงค์XXXXXX
178 ศกุณตรา ยานะXXXXXX
179 ศิรดา นันทXXXXXX
180 อังสุนี ไว้XXXXXX
181 ระวีกานต์ สุระXXXXXX
182 จุฑามาศ คงXXXXXX
183 ชนนกมล​ พุ่มXXXXXX
184 ชนกกานต์ กมลXXXXXX
185 วิมลสิริ หงษ์XXXXXX
186 ณัชชา เมXXXXXX
187 ชเนตตี ศรีXXXXXX
188 วรัญญา ฉัตรXXXXXX
189 ธีรกานต์ ตติยXXXXXX
190 พิชญาภา ประXXXXXX
191 สโรชา ตั้งXXXXXX
192 นุสรา อังXXXXXX
193 วรางคณา ศรีXXXXXX
194 พัชราภรณ์ ผาXXXXXX
195 ชลลดา อมรXXXXXX
196 ปณิตสา ตันXXXXXX
197 Rujikarn SriXXXXXX
198 ศักดิ์ดินา ตรีXXXXXX
199 ยศวดี เนียมXXXXXX
200 ธัญธารีย์ สามXXXXXX
201 Jiratchaya SongXXXXXX
202 ธัญรดี​ วงศ์XXXXXX
203 Tansinee XXXXXX
204 สุธินี นาคXXXXXX
205 ฉัตรวรินทร์ ยุวนXXXXXX
206 ทินประภา ทองXXXXXX
207 อัปสร จักรXXXXXX
208 วรสตรี ปินXXXXXX
209 ธิดาภรณ์ กระXXXXXX
210 สิริยากร ตาXXXXXX
211 นุชฎาพร พรXXXXXX
212 สิรินญา หนองXXXXXX
213 รุ่งนภา ทองXXXXXX
214 ณัฐณิชา นิจXXXXXX
215 พิชญาพัชร์ ปุ่นXXXXXX
216 ปิยาภรณ์ สุทธิXXXXXX
217 จิรนันท์ บุญXXXXXX
218 อรัญญา แซ่XXXXXX
219 จริยา ประXXXXXX
220 Naomi UeXXXXXX
221 นัทธีวรรณ กิตติXXXXXX
222 วราลี อาจXXXXXX
223 ชนิดา หาญXXXXXX
224 ระพีพรรณ คำXXXXXX
225 Nattaya XXXXXX
226 จริยา ช่วยXXXXXX
227 จันทิมา สิงห์XXXXXX
228 กัญญณัช ภักXXXXXX
229 สุวรรณา นุชXXXXXX
230 กมลภา อาจXXXXXX
231 สุกัญญา บุญXXXXXX
232 เจตปรียา รุ่งXXXXXX
233 สุภาภรณ์ ลิ้มXXXXXX
234 พรพรรณ รักษาXXXXXX
235 ชนัญชิดา ชัยXXXXXX
236 ศิริภาวรรณ ส่งXXXXXX
237 นิศานาถ ลายXXXXXX
238 นภัสสร เพ็ชXXXXXX
239 ธณาภา มาXXXXXX
240 นางสาววริดาพัทธ์ ภัทรXXXXXX
241 ปรียาพร ปทุมXXXXXX
242 Piraporn TanXXXXXX
243 แพทปภา กอจิXXXXXX
244 บุญธิยา ดาXXXXXX
245 ธิดารัตน์ อุ่นXXXXXX
246 พรพิรุณ ทองXXXXXX
247 น.ส.พิชญา วงศ์XXXXXX
248 พิมพา โมจิXXXXXX
249 กระรัต ถาพรXXXXXX
250 กานต์สินี หิรัญXXXXXX
251 ชญานิษฐ์ ตันXXXXXX
252 ณาตยา ธีระXXXXXX
253 วาสนา คลังXXXXXX
254 Befika GanXXXXXX
255 ณัฐวรรณ คำXXXXXX
256 ชนัฏมาศ​ สุจริตXXXXXX
257 ปรัชญา ว่องXXXXXX
258 ณิชาดา เจริญXXXXXX
259 Solbi KiXXXXXX
260 Bobae ParXXXXXX
261 กันตรัตน์ ทองXXXXXX
262 ลักษมณ สาตรXXXXXX
263 วิรากานต์ ระคำXXXXXX
264 ชลดา พันธ์XXXXXX
265 สาธิตา คุ้มXXXXXX
266 ขนิษฐา เพิ่มXXXXXX
267 พชรพร ภู่XXXXXX
268 ยศสินี ชาวXXXXXX
269 พิชญา แพงXXXXXX
270 อภิญญา เสนาXXXXXX
271 วัชรี คงXXXXXX
272 ประณีตศิลป์ ชุมXXXXXX
273 จงกล ยาXXXXXX
274 จิราภรณ์ นิXXXXXX
275 ทินมณี เชาว์XXXXXX
276 Wimolsiri SamXXXXXX
277 กัญญารัตน์ ดั่งXXXXXX
278 วาสนา สุวรรณXXXXXX
279 NI KETUT XXXXXX
280 พีรเดช ชลาXXXXXX
281 พิมพ์พิชชา ชลาXXXXXX
282 ธนัท กิจXXXXXX
283 เมธาวี ต้นXXXXXX
284 อภิชญา แสงXXXXXX
285 อภิชญา ก๋งXXXXXX
286 ขนิษฐา ชอบXXXXXX
287 อชิรญาณ์ ประXXXXXX
288 ณัฐรียา มะสะXXXXXX
289 รวิวรรณ จันทิXXXXXX
290 ขวัญฤทัย หอมXXXXXX
291 ศศิตา พาXXXXXX
292 วินิตา XXXXXX
293 ณนภัสสร์ สืบXXXXXX
294 ศุภิสรา ปัญXXXXXX
295 ปิยธิดา ณ ลำXXXXXX
296 ธนัญญา ช่วยXXXXXX
297 ชนันภรณ์ บรรXXXXXX
298 พัดชา หมู่XXXXXX
299 ณัฏฐณิกานต์ ไตรXXXXXX
300 นภสร ทองXXXXXX
301 พัณณ์ชิตา ทับXXXXXX
302 วรันธร เมธีXXXXXX
303 ณัฐอาภา สุดXXXXXX
304 Pornsuda satXXXXXX
305 สิรินทรา วงค์XXXXXX
306 ธนนันท์ มงคลXXXXXX
307 นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ จงXXXXXX
308 ทิพวรรณ ศรีXXXXXX
309 อาทิตยา สุรีXXXXXX
310 เสาวลักษณ์ เหมือนXXXXXX
311 กนกอร พูลXXXXXX
312 จิดาภา พุคXXXXXX
313 ปาริมินทร์ เยาวะXXXXXX
314 ศุจิกา ชมภูXXXXXX
315 กนกพร สัลลXXXXXX
316 กัญญาณัฐ สัมมาXXXXXX
317 ธันยพร หุตะXXXXXX
318 นางสาวจุฑามณี หน่อXXXXXX
319 นางสาวอภิญญา หล่อXXXXXX
320 ขนิษฐา มาXXXXXX
321 มินตรา วิญญXXXXXX
322 ชนิกานต์ วัฒนาXXXXXX
323 พรภัสสร จุฬาXXXXXX
324 ปพิชญา นามXXXXXX
325 อิสรีย์ ชัยXXXXXX
326 มาริษา เครือXXXXXX
327 กนกพร กฤตXXXXXX
328 ปัทมา ฮอXXXXXX
329 อภิรดี วิวาห์-XXXXXX
330 กาญจนา กุลXXXXXX
331 กนกอร จาติXXXXXX
332 จินตปาตี พิมพ์XXXXXX
333 ทิพเนตร วงษ์XXXXXX
334 ศุภนาถ แข็งXXXXXX
335 สุภางค์จิต เจินXXXXXX
336 ชุลีกร ทรัพย์XXXXXX
337 ณราภรณ์ ศรีXXXXXX
338 อัญเชิญพร เพ็งXXXXXX
339 ณัฐวุฒิ สว่างXXXXXX
340 Varisa SurXXXXXX
341 ศุภณัฐ เคียงXXXXXX
342 พุชฌารัตน์ ครุฑXXXXXX
343 ปัญญดา สุขXXXXXX
344 พณิดา มีXXXXXX
345 นิภาวรรณ สุจริตXXXXXX
346 ศจี ศุภXXXXXX
347 วนิดา ราชXXXXXX
348 ณัฐณิชา แกว่นXXXXXX
349 พิกุลแก้ว อรรคXXXXXX
350 อานนท์ ทองXXXXXX
351 ปพิชญา มูลXXXXXX
352 จริยา คำXXXXXX
353 อัญชิสา ปณิXXXXXX
354 ศรีสกุล ศุภXXXXXX
355 พรพิมล ปิ่นXXXXXX
356 สิริยากร โรหิตXXXXXX
357 แรมจันทร์ เขื่อนXXXXXX
358 ปิยะนุช สารXXXXXX
359 ศุภกาญจน์ จันทร์XXXXXX
360 พรรณิดา กองXXXXXX
361 ฐิติมา ล้อมXXXXXX
362 อรวรรยา กิ่งXXXXXX
363 ดวงพร เดชXXXXXX
364 เบญญาภา ไชยXXXXXX
365 จิดาภา ฉิมXXXXXX
366 ปิ่นประภา บุญXXXXXX
367 ลักขณา อาจXXXXXX
368 วิยะดา แสนXXXXXX
369 ธารทิวา ทองXXXXXX
370 บงกชลักษณ์ แก่นXXXXXX
371 อริญรดา ทิมXXXXXX
372 เบญจรัตน์ ไวยXXXXXX
373 เกษชญา แก้วXXXXXX
374 อารยา พงค์XXXXXX
375 กุลธิดา สังข์XXXXXX
376 สุพัตรา ละออXXXXXX
377 ปาณิศา แก้วXXXXXX
378 Danaya LorXXXXXX
379 อัชราภรณ์ จำXXXXXX
380 พิชามญชุ์ อริXXXXXX
381 จงดี ก้างXXXXXX
382 จิราภรณ์ ฤทธิXXXXXX
383 ภัทรกันย์ เลิศXXXXXX
384 ปฏิพัทธ์ ล้วนXXXXXX
385 ศศิภักดิ์ชนก ยงXXXXXX
386 ศตวรรษ ขัวXXXXXX
387 ชูจิตร พันธุXXXXXX
388 นัทธมน ศิริXXXXXX
389 Aphinya thamXXXXXX
390 ภัทร์ธิตา ศรีXXXXXX
391 มนธนัช เมืองXXXXXX
392 ดวงหทัย นพXXXXXX
393 อรวี พุทธXXXXXX
394 กิตติกานต์ วจนะXXXXXX
395 แทมริศ ติ้งXXXXXX
396 SAMITA BAMXXXXXX
397 พัชรินทร์ ชัยXXXXXX
398 สุปรียากาญ ตันXXXXXX
399 ชนม์ชนก จาXXXXXX
400 ศิริพร ลิปิXXXXXX
401 ณิชกุล ดำXXXXXX
402 ภาวิณี ชมXXXXXX
403 อัจฉรานันท์ โพธิ์XXXXXX
404 ตวันวงค์ ฉ่ำXXXXXX
405 อิษยา เรือXXXXXX
406 บุศรา เฉลิมXXXXXX
407 ชมพวรรณ พันธ์XXXXXX
408 วฐิตา แสงXXXXXX
409 ณัฎฐณิชา เจริญXXXXXX
410 พรธีรา จันทร์XXXXXX
411 อรอนงค์ อุปXXXXXX
412 ณัฏฐณิชา สุภาXXXXXX
413 กุลลดา ส้มXXXXXX
414 มัตติกา ชอบXXXXXX
415 วรรณวลี วรรณXXXXXX
416 ผกามาศ ครุฑXXXXXX
417 หทัยรัตน์ จันทร์XXXXXX
418 ศิริกัญญา แวนXXXXXX

** สามารถติดต่อรับบัตรได้ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ตรงบริเวณบูธของทางโลตัส ที่จัดภายในงานคอนเสิร์ต NCT 127 2ND TOUR 'NEO CITY : BANGKOK - THE LINK' ณ อิมแพค เมืองทองธานี ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 16.00 น.

** ผู้โชคดีทั้งหมด 418 ท่าน ต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อมสำหรับการรับบัตรตามรายละเอียดของทางโลตัสเท่านั้น
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่