กำลังโหลด...

ประกาศผลรางวัลผู้โชคดี สมัครสมาชิกใหม่มายโลตัสลุ้นช้อปฟรีทุกเดือน

ประกาศผลรางวัลผู้โชคดี สมัครสมาชิกใหม่มายโลตัสลุ้นช้อปฟรีทุกเดือน

มูลค่า 2,000 บาท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

รางวัลบัตรกำนัลโลตัส มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 100 รางวัล

คุณ

วิภาดา

รักษาสิทธิ์

คุณ

จารุวรรณ

คุณละ

คุณ

ชลธิชา

สมุลไพร

คุณ

วัชมล

พลอาจทัน

คุณ

บุญช่วย

กมขุนทด

คุณ

ภคพร

สมน้ำคำ

คุณ

ธเณศร์

จันทร์บัว

คุณ

วีรยุทธ

ศรีชะนะ

คุณ

เชื้อชาย

ทิมา

คุณ

ปัทมา

นวลแก้ว

คุณ

ลักขณา

สีพั่ว

คุณ

สำรอง

สีสวย

คุณ

อำนาจ

วงศ์ชมภู

คุณ

บุญช่วย

สองศรี ร.น.

คุณ

ณัฐกานต์

ตามพระหัตถิ์

คุณ

บุญเกิด

อินสุระ

คุณ

มาลีวัลย์

ช่างเกวียน

คุณ

ธนาภา

แสงอรุณ

คุณ

เขมจิรา

แดงแตง

คุณ

ชไมพร

สุมานิตย์

คุณ

นันทรัตน์

อรรถสิษฐ์

คุณ

สุวิทย์

ภูษา

คุณ

ศิรัญญา

บุญปลูก

คุณ

คำสอน

ประการแก้ว

คุณ

ตวิษา

สมสุริน

คุณ

ปัณฑิตา

โชคบัณฑิต

คุณ

ธีรภัทร์

โคกเทียน

คุณ

นัฐชานนต์

แก้วคง

คุณ

วรรณภา

น้อยคำมูล

คุณ

วิภู

น้ำสมบูรณ์

คุณ

ปริตา

เลาะพึ่ง

คุณ

จิตติ

สุขเจริญ

คุณ

จารุพัฒน์

สุขแดง

คุณ

วิฑูรย์

แก้วฉลาด

คุณ

อัญชิสา

สายมงคล

คุณ

พรชัย

ผ่องใส

คุณ

กิตติ

วงศ์พราม

คุณ

วิลาวัณย์

เรียนรอบกิจ

คุณ

ชรินธร

เกษมเลิศตระกูล

คุณ

ศศิภรณ์

ถิรสุวรรณ

คุณ

วิมาดา

ยิ่งเจริญ

คุณ

ทรงพล

แสงเพชร

คุณ

บุญสม

ขุมทอง

คุณ

สุมนทา

มณีโชติ

คุณ

ฐิติวุฒิ

ปิ่นงาม

คุณ

รัศมี

แหวนเพ็ชร

คุณ

วินัย

สีละพันธ์

คุณ

ประกอบ

หนูชุม

คุณ

ละมุล

สุดถนอม

คุณ

สิทธิศักดิ์

แค่มจันทึก

คุณ

ธยาดา

นันทรัตนกร

คุณ

ดารณี

เจริญเวียง

คุณ

สุดารัตน์

แก้วน้อย

คุณ

วิลาสีนี

พิลารัก

คุณ

พิวิเชียร

เหลืองอร่าม

คุณ

สุภัค

เกตุแก้ว

คุณ

บุษบา

เหล่าบุรี

คุณ

จุไรรัตน์

สุขแดง

คุณ

ทองเหลือง

วรธงไชย

คุณ

อนิวรรต

สุขสม

คุณ

รดาณัฐ

วรนิสาภนิตา

คุณ

วรรณา

ล้อมกระโทก

คุณ

เด่นศักดิ์

เล่ห์กัณฑ์

คุณ

ไพลิน

บุญตัน

คุณ

สุดใจ

ไพพร

คุณ

บังอร

โทแหล่ง

คุณ

ประภาส

โคตรพงค์

คุณ

สุกัญญา

บุญชู

คุณ

ทองอินทร์

โพธิ์ศรี

คุณ

ธนรัชต์

สายทะเล

คุณ

สุธามาศ

แสงสุคนธ์

คุณ

ประจักร์

โพธิ์เวียง

คุณ

อภิญญา

พิมสาร

คุณ

สลิธริน

นาคนาวา

คุณ

ดาวเรือง

โสมูล

คุณ

กาญจนาพร

รินคำ

คุณ

บุญเกิด

เสียงล้ำ

คุณ

วิรุฬห์

เจียรกุลพิสิฐ

คุณ

จีรศักดิ์

อาจิณกิจ

คุณ

มณิสร

ริมคีรี

คุณ

กวิณ

คงคำมาศ

คุณ

ณัฎฐ์นธิฎา

นามวิจิตร

คุณ

พรฤดี

งามหนองอ้อ

คุณ

สรัลพร

นวนนอก

คุณ

ศรีจันทร์

นันพนัก

คุณ

นัทธี

วิลาวงศ์

คุณ

พัชราภรณ์

วงษ์เส

คุณ

กนิษฐา

กฤติยา

คุณ

กันยาลักษณ์

มาลัย

คุณ

กำพล

โคตรทม

คุณ

กมลวรรณ

จันทรังษี

คุณ

ภัทรนันท์

ปานจำรูญ

คุณ

พีรญา

สำเภาทอง

คุณ

สหรัตน์

อัษฎาวุธโยธิน

คุณ

สุรเชษฐ์

ธุสาวัน

คุณ

สุจินดา

สินทอง

คุณ

พรนิษา

จันทร์แจ้ง

คุณ

ราตรี

เพ็ชรกรัด

คุณ

ทัฬหโชต

ดำรงอดิศักดิ์

คุณ

นวินดา

อังคณากุลชัย

การรับรางวัล บริษัทฯ จะทำการติดต่อลูกค้าจากฐานข้อมูลมายโลตัส หรือผู้โชคดีสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าโลตัส โทร 1430 กด 1 กด 1 และผู้โชคดีต้องยืนยันการรับรางวัล ภายในวันและเวลาที่กำหนด หรือภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่