กำลังโหลด...

ประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

ประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

(Employee Privacy Notice)

บทนำ

ประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Employee Privacy Notice) มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“บริษัท”) เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้บริษัทเก็บรวบรวม รักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งที่มีอยู่แล้ว (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะจัดเก็บในอนาคตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้

บริษัทขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Employee Privacy Notice) ฉบับนี้ เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม อาทิ การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การส่ง โอน การเผยแพร่ หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ รวมถึงการจัดเรียง การนำมารวมกัน การห้ามเข้าถึงหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย (“ประมวลผล”) และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. ขอบเขตของประกาศ

ประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ครอบคลุมถึง พนักงานทุกประเภทตามสัญญาจ้างที่บริษัทกำหนด และบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่าน ได้แก่ บุคคลในครอบครัวของท่าน บุคคลที่ท่านได้เสนอให้เป็นบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเสนอให้เป็นบุคคลที่ติดต่อเพื่อตรวจสอบประวัติก่อนเข้าทำงานกับบริษัท ทั้งนี้ เมื่อท่านได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าวให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้ขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลนั้น ๆ แล้ว


2. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของพนักงาน

บริษัทเคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตระหนักดีว่าท่านในฐานะพนักงานของบริษัท ย่อมมีความประสงค์จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้ผู้ที่มิได้รับอนุญาตเข้าถึงหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิชอบ

กรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ บริษัทจะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทได้แจ้งไว้แก่ท่าน ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม โดยติดต่อมายังบริษัทตามรายละเอียดในข้อ 8 ของเอกสารฉบับนี้


3. วิธีที่บริษัทเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1. บริษัทเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทโดยตรง

ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทโดยตรง เช่น จากใบสมัครงาน สัญญาจ้าง และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ท่านส่งมอบให้กับบริษัทตามกระบวนการสรรหา คัดเลือก และจ้างงาน โดยที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นด้วย ได้แก่ บุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และ/หรือบุคคลอ้างอิงท่านอื่น ๆ ซึ่งบริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อดำเนินการและบริหารงานด้านงานบุคคล การจัดสิทธิสวัสดิการอันเป็นประโยชน์แก่ท่านในฐานะลูกจ้าง และ/หรือใช้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอก เช่น บริษัทตัวแทนหางาน หรือองค์กรที่ให้บริการด้านการสรรหาบุคลากร (หากท่านสมัครงานผ่านบริษัทตัวแทนดังกล่าว โปรดทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จัดทำโดยบริษัทนั้น ๆ เพิ่มเติม), การขอข้อมูลอ้างอิงของท่าน จากเพื่อนร่วมงานหรือนายจ้างเดิมของท่าน, การเช็คประวัติส่วนตัวอื่น ๆ ภายในขอบเขตและตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด, หรือจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ (รายชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ปรากฎตามเอกสารแนบ) เป็นต้น

3.2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน โดยจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทแล้ว


4. ข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ได้แก่

ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

• การระบุตัวตน เช่น คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล, รูปถ่าย, ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน

• รายละเอียดการติดต่อ รวมถึงการติดต่อผ่านทางออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์

• รายละเอียดการศึกษา เช่น ประวัติการศึกษา หลักฐานการศึกษา คุณสมบัติหรือการรับรองวิชาชีพ, ความสามารถ หรือทักษะอื่น

• ประวัติส่วนตัว ประวัติการจ้างงานและการฝึกงาน รวมถึงเอกสารอ้างอิงในการจ้างงาน หนังสือรับรองการผ่านงาน บุคคลอ้างอิง บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

• ข้อมูลของครอบครัว เช่น สถานภาพการสมรส รายละเอียดสมาชิกครอบครัว

• สถานะการเกณฑ์ทหาร

• รายละเอียดธนาคาร/การจ่ายเงิน เช่น สำเนาบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

• รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์

• รายละเอียดภาษีและเงินบำนาญ

• เวลาและการเข้างาน

• สำเนาข้อมูลการสื่อสาร / การโต้ตอบ

• ข้อมูลการเข้าถึงและการใช้ระบบสารสนเทศจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่ทำงาน

• คุกกี้

• ข้อมูลผลการปฏิบัติงานในอดีตและปัจจุบัน

• ข้อมูลแสดงตำแหน่งที่อยู่

• ภาพของท่านที่อาจได้รับการบันทึกไว้ด้วยระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV)

• เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์

• ข้อมูลสุขภาพ (รวมถึงข้อมูลสุขภาพจิต บันทึกทางการแพทย์และบันทึกการเจ็บป่วย / การขาดงาน)

• สภาพร่างกาย (ความพิการ) รวมถึงข้อจำกัดอื่นใดด้านสุขภาพที่มีผลกับการปฏิบัติงาน

• ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา

• ประวัติอาชญากรรม

• ข้อมูลสหภาพแรงงาน

• ข้อมูลทางชีวภาพ (ลายนิ้วมือ)

• หมู่โลหิต

บริษัทอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานตามลักษณะงานที่ว่าจ้าง บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามความยินยอมโดยขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูลอ่อนไหวนั้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนเอกสารอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นลูกจ้าง เมื่อพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นเวลา 10 ปี เว้นแต่กฎหมายอันเกี่ยวกับการจ้างงานได้กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาไว้เกินกว่าที่บริษัทกำหนด ก็ให้ทำการเก็บรักษาตามระยะเวลาที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด หลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดของท่านจะเข้าสู่กระบวนการทำลายข้อมูลของบริษัทต่อไป

4.2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หน้าที่ตามกฎหมาย สัญญา และความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษัทใช้ฐานความยินยอม ยกเว้นเงื่อนไขบางประการที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักการทางกฎหมายในการใช้ข้อมูล วัตถุประสงค์ ตัวอย่าง/หมายเหตุ
ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 1. เพื่อสรรหาบุคลากร ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง และพัฒนาบุคลากร เช่น การตรวจสอบการอ้างอิง / คุณวุฒิของพนักงาน การประเมินและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านแผนการสืบทอดตำแหน่งและบุคลากรที่มีความสามารถ และการผ่านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทสามารถติดตามความก้าวหน้าและอัตราความสำเร็จได้
2. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายจ้าง เช่น การประมวลผลเงินเดือน, การบริหารผลประโยชน์ของพนักงาน, เก็บรักษาแฟ้มบุคลากรของเพื่อนพนักงาน, ดูแลการโอนย้ายในประเทศไทยและทั่วโลกที่ส่งผลต่อพนักงาน, การสำรวจความคิดเห็นของเพื่อนพนักงาน, รางวัล Long-Service Award, ตอบสนองต่อคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, การจัดการผู้ออกจากงาน และการดูแลจัดการข้อมูลพนักงานเกษียณอายุ
3. เพื่อปกป้องและสนับสนุนธุรกิจ เช่น การตรวจสอบข้อกล่าวหาจากลูกค้าเกี่ยวกับพนักงานและในทางกลับกันคือการกล่าวหาของพนักงานต่อลูกค้า รวมถึงการตรวจสอบเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงอันขัดต่อหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หรือนโยบายอื่นของบริษัท และการแบ่งปันข้อมูลของพนักงานกับบริษัทประกันภัยเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการรับประกันภัย
4. เพื่อป้องกันและตรวจสอบพฤติกรรมต่อต้านสังคม การฉ้อโกง การโจรกรรม และอาชญากรรมอื่นๆ เช่น ตรวจสอบการใช้งานระบบและบริการ หรืออุปกรณ์และยานพาหนะของบริษัท หรือร่วมมือกับการสืบสวนของตำรวจ
5. เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน และการปฏิบัติที่มีผลกับพนักงาน การทดสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ ในกรณีที่จำเป็น และการตอบสนองต่อการชดเชยจากอุบัติเหตุในที่ทำงาน
6. เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนภายในหรือการร้องเรียนเรื่องวินัย
7. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในตำแหน่งของพนักงาน เช่น ดำเนินโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการกลับไปทำงาน และการอ้างอิงไปยังบริการด้านอาชีวอนามัย
8. เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงวิธีการทำงาน เช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมกันของพนักงาน การให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การจัดสรรกำลังคน และสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่และการบำรุงรักษา
9. เพื่อการจัดการภายในสำหรับการประกอบธุรกิจ เช่น การแบ่งปันรายละเอียดการทำงานของพนักงาน เช่น ที่อยู่อีเมล รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ กับผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การแบ่งปันข้อมูลกับฝ่ายการเงินเพื่อใช้สำหรับจัดทำงบประมาณ การแบ่งปันข้อมูลกับทีมเพื่อขอออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในนามของบริษัท เช่น ใบอนุญาตสำหรับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการรับรองการจัดการด้านอาหาร และบันทึกรายละเอียดของผู้ขับขี่ยานพาหนะ รวมถึงความผิดในการขับขี่และรายละเอียดเหตุการณ์
10. เพื่อการวิจัยทั่วไปและวัตถุประสงค์ทางสถิติ
11. เพื่อจัดหาสวัสดิการโดยการเสนอสิทธิประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ เช่น บริษัทเสนอสิทธิพิเศษ ส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้กับพนักงานของบริษัท
12. เพื่อใช้ในการฝึกอบรมของบริษัท รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ เช่น การเข้าฝึกอบรมบนระบบ iLearn ของบริษัท การเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับ Code of Conduct ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์
13. เพื่อบริหารจัดการการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท เช่น การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและการปฏิบัติตนของพนักงานว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทหรือไม่ เช่น การใช้ CCTV หรือการติดตามหรือระบุตำแหน่งที่อยู่ในบางตำแหน่งงานที่มีความจำเป็น เช่น พนักงานขับรถขนส่งสินค้าของบริษัท รวมถึงการลงโทษทางวินัยและการบริหารจัดการงาน ณ ร้านค้าของบริษัท การประชาสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อบริษัทและบริษัทในเครือ
ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย 14. เพื่อตรวจสอบสิทธิในการทำงาน เกี่ยวข้องกับสัญชาติของพนักงาน และสถานะการเข้าเมือง
15. เพื่อแจ้งข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และภาษีของพนักงานกับกรมสรรพากรและหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย หรือฐานความยินยอม (กรณีไม่มีกฎหมายบังคับ) 16. เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เฉพาะตำแหน่งและความรับผิดชอบของพนักงานที่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบนี้ และบริษัทจะดำเนินการตามกฎระเบียบที่หน่วยงาน /เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกำหนด
ฐานสัญญา 17. เพื่อจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง
ฐานความยินยอม 18. เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่าง ๆ โดยวิเคราะห์และคัดสรรอย่างเหมาะสมกับพนักงานของบริษัท รวมถึงวิจัย พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และวางแผนการตลาด เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์เสนอสิทธิพิเศษ ส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ให้กับพนักงานของบริษัท

เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือบริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญากับท่าน หรือไม่สามารถทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) และบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ในกรณีที่บริษัทจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะ และ/หรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ตรงหรือสอดคล้องกับที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะจัดให้มีนโยบายหรือประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เพิ่มเติม เพื่ออธิบายการประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่าว


5. หน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง

1. บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ (รายละเอียดรายชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ปรากฎตามเอกสารแนบ)

2. หน่วยงานภายนอกเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการจัดสิทธิสวัสดิการของพนักงาน เช่น บริษัทประกันภัย บริษัทจัดทำนามบัตรพนักงานให้กับบริษัท บริษัทจัดทำบัตรพนักงานให้กับบริษัท ธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีเงินเดือน โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามระเบียบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทกำหนด องค์กรภาครัฐ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

กรณีที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่น บริษัทจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศนั้นมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ โดยในบางกรณี บริษัทอาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด


6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล


7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1. สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม

ท่านสามารถถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

7.3. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

7.4. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้

7.4.1. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม เนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เว้นแต่ บริษัทมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเป็นไปเพื่อการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

7.4.2. บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

7.4.3. บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท

7.5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้

7.5.1. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

7.5.2. เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ต่อไป

7.5.3. เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่อาจปฏิเสธคำขอ

7.5.4. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7.6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการใช้ขอมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

7.6.1. เมื่อบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของข้อมูลส่วนบุคคล

7.6.2. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7.6.3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

7.6.4. เมื่อบริษัทอยู่ระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธคำขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 7.4

7.7. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และหากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับท่านไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ท่านสามารถขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

7.8. สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

กรณีที่ท่านพบ เห็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือเอกสารฉบับนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุการละเมิดหรือฝ่าฝืนได้ที่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ทางอีเมล [email protected] นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิร้องเรียนกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิในข้อ 7.1-7.8 ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลและส่งมายังบริษัทตามช่องทางการติดต่อทางอีเมลที่ระบุในข้อ 8 หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจะสื่อสารให้ทราบ ทั้งนี้ กรณีขอเพิกถอนความยินยอมบางประการ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในเบื้องต้น ท่านสามารถเข้าไปดำเนินการผ่านระบบ iTouch ได้


8. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

629/1 ถนนนวมินทร์, แขวงนวลจันทร์, เขตบึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร 10230

อีเมล: [email protected]


9. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

ฝ่ายดูแลความเป็นส่วนตัว หน่วยงานกำกับนโยบายและธรรมาภิบาล, แผนกกฎหมาย

629/1 ถนนนวมินทร์, แขวงนวลจันทร์, เขตบึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร 10230

อีเมล: [email protected]


10. การเปลี่ยนแปลงประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งข้อมูลฯ ที่สำคัญใด ๆ พร้อมกับประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางนี้หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ


ประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564

แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

Employee Privacy Notice

Preamble

This Employee Privacy Notice is applied to your personal data collected by Ek-Chai Distribution System Co., Ltd. (the “Company”) including existing personal data that you agreed to the Company to collect, use and disclose (if any) and any personal data to be collected in the future under conditions of this notice.

The Company recommend you to read and understand this Employee Privacy Notice as it explains you how the Company handles with your personal data including how to collect, use, disclose or other method, whether automatically or not, such as to record, manage system, retain, modify or transform, retrieve, transmit, transfer, disclose or make data usable or accessible, sort, combine, prohibit or limit access, delete or destroy (“Process”) and informs you for the purpose of Process, retention period of your personal data and your rights as details below.


1. Scope of this Employee Privacy Notice

This notice applies to all types of employees and third-party which relates to you such as your family members, emergency contact persons, reference persons. In addition, if you disclose the third-party’s personal data to the Company, it shall be deemed that you have already complied with the applicable law including receipt of consent from the third-party.


2. Respect of Employee’s Privacy

The Company respects of your privacy, concerns of your personal data protection and is aware that you, as the Company’s employee, may expect that your personal data shall be secured and used as the Company’s purpose only.

In addition, the Company has the measure for information security including protecting unauthorized persons to access or use of your personal data unlawfully.

In the event of your personal data collected prior the effectiveness of the law, the Company will collect and use your personal data in accordance with the same purposes announced to you. In this regard, you have the right to withdraw your consent by contacting the Company as details set out in Clause 8 of this document.


3. Collection and Receipt of Your Personal Data

3.1. The Company collects and receives your personal data from the following channels:

(a) Personal data that you directly disclose to the Company

You may disclosure your personal data to the Company directly such as application form, employment agreement and other supporting documents which you deliver to the Company at the stage of job application. In this regard, you may disclose third-party’s personal data such as family members (father, mother, spouse, children), emergency contact persons, and/or reference persons. The Company use these data for human resource management, providing privileges to you as the Company’s employee and/or contacting in case of emergency.

(b) Personal data that the Company automatically collects from you

The Company collects your personal data automatically through various channels such as Cookies or other similar technology.

(c) Personal data received from third-party

The Company may receive your personal data from third-party including recruitment agency (If you apply the job from the recruitment agency, please also read the recruitment agency’s privacy notice.), ex-colleague or ex-employer, verification of your profile by lawfully applicable method, or other companies under Charoen Pokphand Group (details thereof mentioned in the list of Charoen Pokphand Group attached herewith).

3.2. In case of collecting your personal data, the purpose and details as set out in this privacy notice shall be informed to you including without limitation to legal basis for collecting, using or disclosing and/or Process of personal data. If your prior consent is required, the Company will request for your consent expressly and will Process of your personal data once the Company receives your consent.


4. Personal Data and Purpose of Collecting, Using, Disclosing and Process of Personal Data

4.1. Personal data that the Company collects

Personal Data Sensitive Data

• Identity verification such as title, name, surname, photo, copy of id card or passport, visa, household registration

• Contact details including communication via online or social media such as address, phone number, email address

• Education information such as educational record or evidence, qualification or professional certification, ability or skills.

• Personal profile (Resume), employment and training history including certification of employment, reference persons, emergency contact persons

• Family details such as marriage status, family members

• Military status

• Bank details/payment such as book bank, certification of withholding tax

• Details of compensation and benefits

• Tax details and pension

• Time Attendance (clock in/out)

• Copy of communication/ correspondence

• Data for access and use of information technology on computer and electronic tools at office

• Cookies

• Previous and current work performance

• Location tracking (GPS)

• Your photo on CCTV footage

• Race, ethnics

• Health information (including mental information, medical record and sickness record/ absence from work)

• Health condition (disability) including other limitation on health effected to the working performance

• Faith, religion, belief in philosophy

• Criminal record

• Details of labour union

• Biometrics data (fingerprint)

• Blood type

In case that your job description is required more personal data to be Processed, the Company may collect and use additional personal data. The Company may collect sensitive data by requesting your prior consent for the purpose of employment.

The Company collects your personal data including your documents having personal data during your employment and 10 years after your termination of employment unless the law specifies longer period to retain. After the retention period passes, your personal data will be destroyed in accordance with the Company’s process.

4.2. Purpose for collecting, using, disclosing and Process of personal data

The Company may refer to legitimate interest, legal obligation, contract and consent basis for Process of your personal data. For Process of sensitive data, the Company will refer to consent basis unless the exception specifies in Personal Data Protection Law.

Legal Basis Objectives Example/Remark
Legitimate Interest 1. Employees recruitment, changing of position and development of employees’ ability Such as verification of references and employees’ qualification, evaluation of working performance (for successors), attendance of the Company’s mandatory training which the Company can follow up the development and successful rate
2. Employer’s operation Such as payroll, human resource management, retaining personal file of employees’ friends, taking care of any transfers, whether inside or outside of Thailand, which reflects to the employees, survey of employees’ friends’ opinions, Long-Service Award, response to data subject request, management of employees’ resignation and/or retirement
3. To protect and support the Company’s business Such as investigation of customers’ complaints on employees and vice versa including investigation of any incident which may breach the Company’s Code of Business or other policies and disclosing of employee’s data to the insurance company in order to claim damages
4. To protect and investigate behavior whether there is anti-social, fraud, robbery, or other crimes Such as investigation of the Company’s system and service or equipment and vehicles, co-operation with the investigator
5. To promote the safety environment in workplace Such as investigation whether the employees comply with the policy and process, and how to behave with colleagues, drugs or alcohol testing, response to compensation on accident at work
6. To investigate any complaints to the employees Such as being a member for internal audit or complaint on discipline
7. To support on employees’ performance Such as providing program for work from home, referring to occupational health service
8. To investigate and improve way of work Such as promoting equality of employees in workplace, fair compensation, allocation of manpower, and providing facilities and maintenance
9. Internal management Such as disclosing employees’ details for work, i.e. providing email address and log in detail with service provider to solve technology problems, disclosing information with financial department for budget management, disclosing information to permit team for requesting relevant license, i.e. license for alcohol selling, certification for food management, record of drivers including offences from driving and incident reports
10. General research and statistics purpose
11. To provide welfare by offer the benefits of Charoen Pokphand Group Such as the Company offers the privileges, discounts or other promotions of the Company and other companies under Charoen Pokphand Group to employees
12. Company’s training including Charoen Pokphand Group’s training Such as training on the Company’s system called iLearn, attending Charoen Pokphand Group’s Code of Conduct training
13. Human resource management Such as investigation of employees’ performance including checking whether or not employees comply with the Company’s rules, regulations or policies, i.e. use of CCTV, GPS tracking for specific roles such as drivers transporting the Company’s products, punishment as the Company’s disciplinary sanction, management of the Company’s stores, public relations, and setting up any activities for team building of the Company and Charoen Pokphand Group
Legal Obligation 14. To check working right related to employees’ religion and immigration status
15. To report information of employees’ remuneration, benefits and tax to revenue department and other relevant government agency
Legal Obligation or Consent (in case of no law enforcement) 16. To check criminal record Only some positions require to check criminal record and the Company will comply with the government regulations
Contract 17. To pay wages or remuneration under employment agreement
Consent 18. To offer products and services, privileges, promotion campaign and benefits which are suitable for our employees including marketing research, development, improvement and planning Such as the companies under Charoen Pokphand Group offer the products and services including privileges, discounts, or other promotion campaigns to our employees

The Company is required to Process your personal data for some purposes referred to legal basis (legal obligation or contract). If you do not want the Company to Process your personal data, there might be legal affects or the Company may be unable to perform the obligation under the contract or may not engage you (if any) resulting in the Company rejects to enter into the contract with you or cancel the services provided to you whether wholly or partially.

In the event that any Process of your personal data is different from the purposes as mentioned above, the Company will revise and announce the updated privacy notice to explain such new Process.


5. Disclosure of Personal Data to Third-Party

To comply with the purpose of collection, use and/or disclosure of the above matters, the Company may disclose your personal data to

1. Companies under Charoen Pokphand Group (Lists of companies under Charoen Pokphand Group are in the attachment.)

2. Outside organization related to the employment and employees’ welfare such as insurance company, company making employee’s card or name card, bank which you use for payroll, hospital or clinic for medical expenses provided by the Company, and government agency.

The disclosure of your personal data to third-party will be complied with the purposes specified by the Company or by law. In case that the law requires your consent, the Company will request for your consent prior disclosure of your personal data.

If the Company discloses your personal data to third-party, the Company will have the suitable measurement in accordance with the law to protect your disclosed personal data. In addition, if the Company transmits or transfers your personal data outside Thailand, the Company will ensure that the destination country, international organization or receiving person living outside Thailand has the sufficient measurement to protect your personal data. In some cases, the Company may request your consent prior transmission or transfer of your personal data outside Thailand.


6. Retention Period for Collecting of Personal Data

The Company retains your personal data only to achieve the specified purpose of Process. The retention period may be changed depending on the purpose of collecting personal data. In addition, the Company will collect the personal data as long as the law specified and business purpose.


7. Right of Data Subject

7.1. Right to withdraw consent

If you provide consent to collect, use, or disclose of your personal data, you have right to withdraw such consent.

7.2. Right to access personal data

You have right to request for access and receipt of your personal data collected by the Company including request to disclose how to receive such data.

7.3. Right to transfer personal data

You have right to request for transmission or transfer of your personal data to you or other data controllers unless the transmission or transfer cannot be done subject to the law.

7.4. Right to object for Process of personal data

You have right to object to collect, use and disclose of your personal data as the following circumstances:

7.4.1. The Company collects your personal data with the exemption to consent requirements as the purpose of use is for public interest, legal obligation, or legitimate interest unless the Company has a compelling legitimate ground to Process or the Company’s collection, use or disclosure of such personal data is carried out for the establishment, compliance or exercise of legal claims, or defense of legal claims.

7.4.2. The Company collects, uses, or discloses your personal data for direct marketing.

7.4.3. The Company collects, uses, or discloses your personal data for scientific, historical or statistic, unless it is necessary to performance of a task carried out or reasons of public interest by the Company.

7.5. Right to erase personal data

You have right to request for deletion, destroy or de-identification of your personal data for the following circumstances:

7.5.1. Your personal data is no longer necessary in relation to the purposes for which it was collected, used, or disclosed.

7.5.2. You have withdrawn consent on which the collection, use or disclosure is based on, and where the Company has no legal basis for such collection, use or disclosure.

7.5.3. You have successfully made an objection to collect, use or disclose of your personal data and the Company cannot reject to such request.

7.5.4. Your personal data have unlawfully Processed.

7.6. Right to restrict use of personal data

You have right to restrict the use of your personal data for the following circumstances:

7.6.1. The Company is in the process of investigation of the validity or accuracy of data.

7.6.2. Your personal data has been unlawfully collected, used, or disclosed.

7.6.3. Your personal data is no longer necessary to retain for the purpose of collection, used, or disclosure under this notice.

7.6.4. The Company is in the process to verify your request to reject the objection to collect, use or disclose your personal data as mentioned in clause 7.4.

7.7. Right to rectify your personal data

You have right to check whether your personal data is up to date, valid and correct or not. If you consider that your personal data is not up to date, invalid or incorrect, you can request for amendment, modification, or deletion of your personal data.

7.8. Right to file a complaint

If you find any breach of personal data or violation of this privacy notice, you can report to data controller via email: [email protected] Subject to the law, you can file a complaint related to violation of Personal Data Protection Act B.E.2562 to Personal Data Protection Commission (PDPC).

You can exercise your right (clause 7.1.-7.8.) by filling in the Data Subject Request Form and sending to the email set out in Clause 8 below or other channels which the Company may further inform you. Please note that you may tentatively modify your personal information or withdraw some type of consent on iTouch.


8. Data Controller

Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.

No.629/1 Nawamintr Road, Nuanchan Sub-district, Buengkoom District, Bangkok 10230

E-mail: [email protected]


9. Data Protection Officer

Privacy Team, Business Integrity, Legal Affairs

No.629/1 Nawamintr Road, Nuanchan Sub-district, Buengkoom District, Bangkok 10230

E-mail: [email protected]


10. Amendment of this Privacy Notice

The Company may amend this Privacy Notice to be in accordance with how to Process your personal data and the relevant applicable law. The Company will announce the updated Privacy Notice on this site or other suitable channels. The Company recommends you to periodically check if there is any changes or updates on this Privacy Notice.


This Privacy Notice was effective on 1 March 2021.

Latest version was updated on 22 March 2022.


เอกสารแนบ

Attachment

รายชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์

ที่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ได้

List of Companies under Charoen Pokphand Group for disclosure of personal data

แก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 64

Revised as of 11 February 21

=
กลุ่มบริษัท บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์
ที่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ได้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด CP B&F (Thailand) Co., Ltd.
เจียไต๋ (Chia Tai) บริษัท เจียไต๋ จำกัด Chia Tai Co., Ltd.
บริษัท อาคเนย์เกษตรกรรม จำกัด South-East Agricultural Co., Ltd.
บริษัท ชนม์เจริญฟาร์ม จำกัด Choncharoen Farm Co., Ltd.
บริษัท เจียไต๋เมล็ดพันธุ์ จำกัด Chia Tai Seeds Co., Ltd.
บริษัท ซีทีที เมล็ดพันธุ์ จำกัด CTT Seed Co., Ltd.
บริษัท เจียไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด Chia Tai Cultivation Technology Co., Ltd.
บริษัท เจียไต๋โปรดิ๊วช์ จำกัด Chia Tai Produce Co., Ltd.
บริษัท ซีที เฟรช จำกัด CT Fresh Co., Ltd.
บริษัท คีย์ อินโนเวชั่น จำกัด Key Innovation Co., Ltd.
บริษัท เฟรสโค่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Fresco International Co., Ltd.
บริษัท พริกสยาม จำกัด Siam Chili Co., Ltd.
บริษัท ที เอส เอ จำกัด TSA Co., Ltd.
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Charoen Pokphand Food Public Co., Ltd.
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CPF (Thailand) Public Co., Ltd.
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด CPF Trading Co., Ltd.
บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด CPF IT Center Co., Ltd.
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด CPF Food and Beverage Co., Ltd.
บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด CPF Restaurant and Food Chain Co., Ltd.
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด CP Meiji Co., Ltd.
บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัด Advance Pharma Co., Ltd.
บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด CP Consumer Products Co., Ltd.
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ จำกัด Charoen Pokphand Enterprise Co., Ltd.
บริษัท ซุปเปอร์เซฟ เซอร์วิส จำกัด Super safe Service Co., Ltd.
บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด KPI Co., Ltd.
บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด K.S.P. Equipment Co., Ltd.
บริษัท เกษตรภัณฑ์-อกริเทค จำกัด KPI-Agritech Co., Ltd.
บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด CPF Food Research & Development Center Co., Ltd.
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด International Pet Food Co., Ltd.
บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด Arbor Acres (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท เอกเจริญการเกษตร จำกัด SK Charoen Agriculture Co., Ltd.
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด Chester Food Co., Ltd.
บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จำกัด Ross Breeders Siam Co., Ltd.
บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด CPF Training Center Co., Ltd.
ซีพี ออลล์ (CP ALL) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CP ALL Public Co., Ltd.
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด CP Retailink Co., Ltd.
บริษัท ซีพีแรม จำกัด CP RAM Co., Ltd.
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด MAM Heart Company Limited
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 24 Shopping Company Limited
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด Counter Service Company Limited
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด Gosoft (Thailand) Company Limited
บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด Thai Smart Card Company Limited
บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด All Now Management Company Limited
บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด Dynamic Logistics Company Limited
บริษัท ปัญญธารา จำกัด Panyatara Company Limited
บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด All Training Company Limited
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ Panyapiwat Technological College
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Panyapiwat Institute of Management
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Panyapiwat Institute of Management Demonstration School
บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด CP Food Lab Company Limited
บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด All Now Logistics Company Limited
บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด All Wellness Company Limited
บริษัท ออลล์การ์เดียน จำกัด All Guardian Company Limited
สยามแม็คโคร (Siam Makro) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) Siam Makro Public Co., Ltd.
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด Siam Food Services Co., Ltd.
บริษัท โปรมาร์ท จำกัด Promarat Co., Ltd.
บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด Makro ROH Co., Ltd.
ทรู กรุ๊ป (TRUE Group) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) True Corporation Public Company Limited
บริษัท ทรู มูฟ จำกัด True Move Company Limited
บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด True Distribution and Sales Company Limited
บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด KSC Commercial Internet Company Limited
บริษัท ทรู ทัช จำกัด True Touch Company Limited
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด True Move H Universal Communication Co., Ltd.
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด BFKT (Thailand) Limited
บริษัท เรียล มูฟ จำกัด Real Move Company Limited
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด True Internet Corporation Company Limited
บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Asia Wireless Communication Company Limited
บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด True Digital Group Company Limited
บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด Telecom Asset Management Company Limited
บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด True Axion Interactive Company Limited
บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด True Voice Company Limited
บริษัท ซีพี รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด CP Research & Development Center Company Limited
บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด True Digital Park Company Limited
ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป (True Visions Group) บริษัท ไทยนิวส์ เน็ดเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด Thai News Network (Tnn) Company Limited
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด True4U Station Company Limited
บริษัท ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จำกัด True United Football Club Company Limited
บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด Cineplex Company Limited
บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) True Visions Cable Public Company Limited
บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด True Media Solutions Company
บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด Sm True Company Limited
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Visions Group Company Limited
บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด Panther Entertainment Company Limited
บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่น จำกัด True CJ Creations Company Limited
ธนเทเลคอม Thana Telecom บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด True Digital Plus Company Limited
บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด True Leasing Company Limited
บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด True LifeStyle Retail Company Limited
บริษัท จีซีบี (ประเทศไทย) จำกัด GCB (Thailand) Limited
บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด True Properties Company Limited
บริษัท ทรูสเปซ จำกัด True Space Co., Ltd.
บริษัท ทรู สแควร์ จำกัด True Square Co., Ltd.
บริษัท วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด Whizdom Landmark Corporation Limited
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด Wire & Wireless Company Limited
บริษัท เบคเฮ้าส์ จำกัด Bakehouse Co., Ltd.
แอสเซนด์ กรุ๊ป (Ascend Group) บริษัท ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด True Information Technology Company Limited
บริษัท ทรู อีโลจิสติกส์ จำกัด True E-Logistics Company Limited
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด True Internet Data Center Company Limited
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด True Money Company Limited
บริษัท แอสเซนด์ แคปปิตอล จำกัด Ascend Capital Company Limited
บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด Ascend Group Company Limited
บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด Ascend Money Company Limited
บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด Ascend Commerce Company Limited
บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด Ascend Nano Company Limited
บริษัท เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์ จำกัด Aden Fulfillment Company Limited
บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด Egg Digital Company Limited
บริษัท พันธวณิช จำกัด Pantavanij Company Limited
บริษัท แอสเซนด์ ฟู้ด จำกัด Ascend Food Co., Ltd.
บริษัท แอสเซนด์ แทรเวิล จำกัด Ascend Travel Company Limited
ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ (Freewill Solutions) บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด Freewill Solutions Co., Ltd.
บริษัท ฟรีวิลล์ คอมไฟล จำกัด Freewill Compile Co., Ltd.
บริษัท ฟรีวิลล์ คอมเซิร์ฟ จำกัด Freewill Conserv Co., Ltd.
บริษัท ฟรีวิลล์ เอฟเอ็กซ์ จำกัด Freewill FX Co., Ltd.
บริษัท ฟรีวิลล์-มาร์ส โทเคน จำกัด Freewill-Mars Tohken Co., Ltd.
พืชครบวงจร (Crop Integration Business Group) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด Charoen Pokphand Engineering Co., Ltd.
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด Charoen Pokphand Agriculture Co., Ltd.
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด Charoen Pokphand Seeds Co., Ltd.
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์พัฒนาการเกษตร จำกัด Charoen Pokphand Agricultural Development Co., Ltd.
บริษัท ซี.พี. สตาร์เลนส์ จำกัด C.P. Starlanes Co., Ltd.
การค้าระหว่างประเทศ และพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
(CPTG&CROP (Maize))
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด C.P. Intertrade Co., Ltd.
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด Khao C.P. Co., Ltd.
ซี.พี. ฟู้ด สโตร์ C.P. Food Store Co., Ltd.
ไดนามิค ทรานสปอร์ต จำกัด Dynamic Transport Co., Ltd.
ไดนามิค อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด Dynamic Intertransport Co., Ltd.
แอ๊ดว้านซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด Advance Transport
บริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี Ayutthya Port & ICD Co., Ltd.
เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส (CPP) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด Charoen Pokphand Produce Co., Ltd.
การค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (FIT) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) Bangkok Produce Merchandising Public Co., Ltd.
อาหารสัตว์เลี้ยง (PCG) บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (ธุรกิจสัตว์เลี้ยง) Perfect Companion Group Co., Ltd.
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (ธุรกิจไอศกรีม)
บรรจุภัณฑ์ (Packaging Business Group) บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) CPPC Public Co., Ltd.
บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด C.P. Poly-Industry Co., Ltd.
บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด C.P. Packaging Industry Co., Ltd.
บริษัท ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จำกัด CNC International Co., Ltd.
บริษัท แอดวานซ์ ไพพ์ จำกัด Advanced Pipe Co., Ltd.
บริษัท ซี.เอ.ปิโตรเคมี จำกัด C.A. Petrochemical Co., Ltd.
อสังหาริมทรัพย์ (CP Land) บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) C.P. Land Public Co., Ltd.
บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด CG Corporation Co., Ltd.
บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด C.P. Facility Management Co., Ltd.
สยามแลนด์ฟลายอิ้ง (Siam Land Flying) บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด Siam Land Flying Co., Ltd.
อีซีไอ (ECI) บริษัท ซี.พี. มอเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด CP Motor Holding Co., Ltd.
E.I.C. Group Co., Ltd.
บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด SAIC Motor-CP Co., Ltd.
ศูนย์การแพทย์ครบวงจรCP Medical Center บริษัท ซีพี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด CP Medical Center Company Limited
Eastern High-speed Rail บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด Eastern High-Speed Rail Linking Three Airports Company Limited
อื่นๆ (Others) บริษัท เอโค่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Eko Corporation Co., Ltd.ดาวน์โหลด คลิกที่นี่