กำลังโหลด...

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ("บริษัทฯ" หรือ "เรา") ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าเป็นสมาชิกโลตัส และ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. ข้อกำหนดและเงื่อนทั่วไป

รูปแบบการให้บริการ

 • บัตรสมาชิกโลตัสออกโดยและเป็นสมบัติของบริษัทฯ ("บัตรสมาชิกโลตัส") บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการออกบัตรสมาชิกโลตัส หรือขอคืนบัตรสมาชิกโลตัสหรือการสะสมแต้มจากสมาชิกโลตัส ("สมาชิกโลตัส" หรือ "ท่าน") หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินงานตลอดจนรูปแบบการให้บริการของบัตรสมาชิกโลตัส รวมไปถึงการยกเลิกการให้บริการ เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าทั่วไปหรือผู้บริโภค ตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • สมาชิกโลตัส จะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยในประเทศไทย และต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 • บัตรสมาชิกโลตัสไม่สามารถโอนเป็นชื่อบุคคลอื่นได้ และผู้ที่สามารถใช้และรับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกโลตัส คือผู้ที่มีชื่อตรงกับฐานข้อมูลบัตรสมาชิกโลตัสเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกโลตัส โดยจำกัดให้ลูกค้า 1 ท่านสามารถสมัครสมาชิกโลตัสได้ 1 หมายเลขเท่านั้น หากบริษัทฯ พบว่าท่านเป็นสมาชิกโลตัสมากกว่า 1 หมายเลข บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรวมหมายเลขสมาชิกของท่านเป็นหมายเลขที่ท่านสมัครครั้งล่าสุด
 • ท่านสามารถใช้บัตรสมาชิกโลตัสได้กับบริษัทฯ และบริษัทคู่ค้าอื่น ๆ ที่มีข้อตกลงในการส่งเสริมการขายร่วมกับบัตรสมาชิกโลตัส เท่านั้น
 • บัตรสมาชิกโลตัส ที่สมัครในประเทศไทย สามารถใช้ได้ในประเทศไทยเท่านั้น

การสะสมแต้ม

 • ท่านต้องแสดงบัตรสมาชิกโลตัสที่แคชเชียร์เมื่อชำระเงิน เพื่อรับแต้มสะสมเมื่อซื้อสินค้าและรับบริการจากบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดประเภทสินค้า และบริการที่ไม่สามารถนำยอดซื้อมาใช้สะสมแต้ม ("สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ") โดยสินค้าที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ สินค้าประเภทสุรา, บุหรี่, บริการชำระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, บริการไปรษณีย์, เวชภัณฑ์, นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง สำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ 2) และสินค้าทั้งหมดที่ขายบริเวณพื้นที่เช่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดรายการสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ดังกล่าว ตามความเหมาะสม
 • แต้มของบัตรสมาชิกโลตัสจะคำนวณจากยอดเงินค่าซื้อสินค้าสุทธิ หลังส่วนลดทุกประเภทแล้วเท่านั้น
 • ท่านจะได้รับแต้มสะสม 1 แต้ม เมื่อซื้อสินค้าทุก ๆ 2 บาท และมูลค่าของคูปองเงินสดที่ท่านจะได้รับต่อแต้มสะสม 1 แต้ม คือ 1 สตางค์ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนอัตราส่วนนี้เมื่อใดก็ได้
 • ในกรณีที่มีการสะสมแต้มกับบริษัทคู่ค้าของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขของการสะสมแต้มของบัตรสมาชิกโลตัส ของบริษัทคู่ค้าอาจจะแตกต่างจากรายละเอียดและเงื่อนไขของบริษัทฯ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทคู่ค้า
 • หากท่านคืนสินค้าและได้รับเงินคืน ท่านจะต้องคืนแต้มสะสม และ/หรือ คูปองเงินสด หรือจ่ายเงินสดให้กับบริษัทฯ ตามมูลค่าของแต้มที่ท่านได้รับจากการซื้อสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหักแต้มสะสมที่ท่านได้รับจาก สินค้าที่ท่านคืนออกจากบัญชีของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คูปองเงินสด

 • สมาชิกโลตัสจะได้รับคูปองเงินสดเป็นรางวัลตอบแทนจากการสะสมแต้มซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ โดยผู้ที่จะได้รับคูปองเงินสดจะต้องมีแต้มสะสมอย่างน้อย 1,000 แต้ม (หรือซื้อสินค้าอย่างน้อย 2,000 บาท) ณ วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการสะสมแต้ม โดยระยะเวลาการสะสมแต้มสามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • มูลค่าของคูปองเงินสดที่จะได้รับ จะขึ้นอยู่กับจำนวนแต้มสะสมที่สมาชิกโลตัสสะสมได้ ณ วันสุดท้ายของ ระยะเวลาการสะสมแต้มแต่ละรอบ
 • ทุกแต้มที่มีการเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสด จะถูกลบออกจากจำนวนแต้มสะสมของสมาชิกโลตัสและแต้มส่วนที่เหลือ จะนำไปใช้เป็นแต้มเริ่มต้นของการสะสมในรอบการสะสมแต้มถัดไป
 • สมาชิกโลตัสที่มีแต้มสะสมไม่ถึงที่กำหนดไว้ ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาการสะสมแต้ม จะได้รับการโอนแต้มสะสม ทั้งหมด ไปยังรอบการสะสมแต้มถัดไป
 • รายละเอียดและเงื่อนไขของการใช้คูปองเงินสด จะระบุอยู่ด้านหลังของคูปองเงินสดทุกใบ

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทฯ ประสงค์จะขอจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกโลตัส ที่ท่านได้ให้ไว้ในแบบคำขอสมัครสมาชิกโลตัสและหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ("แบบคำขอ") เอกสารประกอบการจดทะเบียนสมาชิกโลตัส และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านอาจให้ไว้แก่บริษัทฯ เมื่อเข้าเป็นสมาชิกโลตัส ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ของแบบคำขอ และเท่าที่จะสามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ในกรณีที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯ กระทำการใด ๆ ที่มีการใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถือว่าท่านได้รับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลของบริษัทฯ (“นโยบายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ Cookies”) และตกลงยอมผูกพันตนปฏิบัติตาม ข้อ 2 (ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 • ท่านไม่มีหน้าที่ต้องให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุในแบบคำขอแต่หากท่านปฏิเสธไม่ยินยอมให้บริษัทฯจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิไม่ออกบัตรสมาชิกโลตัสให้แก่ท่าน
 • ในกรณีที่ท่านตกลงให้ความยินยอมแล้ว ท่านมีสิทธิเพิกถอนการให้ความยินยอมในภายหลังได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี หากท่านเพิกถอนการให้ความยินยอมสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ บัตรสมาชิกโลตัสของท่านจะถูกยกเลิกและท่านจะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่สมาชิกโลตัสพึงได้รับอีกต่อไปทุกประการ (เช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกโลตัส เป็นต้น)
 • หากท่านขอเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอในภายหลัง ท่านในฐานะสมาชิกโลตัสจะไม่สามารถได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มฯ ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับบริษัทฯ เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับแต้มสะสมสมาชิกโลตัสเพิ่มพิเศษ โปรโมชั่นสมาชิกโลตัส รวมถึง ข้อเสนอต่าง ๆ ที่สมาชิกโลตัสพึงได้รับเมื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการ จากบริษัทในกลุ่มฯ นั้น ๆ
 • หากท่านประสงค์ที่จะเพิกถอนการให้ความยินยอมในภายหลัง กรุณาติดต่อ “ศูนย์บริการสมาชิกโลตัส” โทร 1712 กด 3 และแม้ว่าท่านจะได้เพิกถอนการให้ความยินยอมแล้ว บริษัทฯ อาจยังมีสิทธิเก็บรักษา ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 • บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการฟ้องร้องดำเนินคดี ปฏิบัติตามสิทธิเรียกร้อง ใช้สิทธิเรียกร้อง หรือต่อสู้คดี
 • บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อรักษาประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
 • มีเหตุอื่นใดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถจัด เก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
 • ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือปกปิดชื่อในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เก็บรักษา ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเหตุผลที่ระบุข้างต้น
 • บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านมีสถานะเป็นสมาชิกโลตัส และอาจเก็บข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิ ตามกฎหมายของบริษัทฯ (ทั้งนี้ จนกว่าบริษัทฯ จะต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่อาจอ้างเหตุอันชอบด้วยกฎหมายใดที่จะไม่ปฏิบัติตามคำขอของท่านได้)