กำลังโหลด...

คำถามที่พบบ่อย สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

สำหรับการสั่งซื้อสินค้าประเภทจัดส่งในวันถัดไป ต้องกดสั่งซื้อและชำระเงินสำเร็จก่อนเวลา 23:59 น. เท่านั้น  เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลและจัดส่งได้ในวันพรุ่งนี้ หากเลยเวลาดังกล่าว คำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งในวันถัดจากวันที่ชำระเงินสำเร็จ (T+1)
เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า พนักงานจะจัดส่งสินค้าเฉพาะบริเวณหน้าบ้านลูกค้า, ล็อบบี้ใต้ตึกสำนักงาน อพาร์ทเมนท์หรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น

กรณีมีเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือเหตุอืน่ใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ การชุมนุม การก่อการร้าย เป็นต้น หากบริษัทพิจารณาว่าเหตุดังกล่าวอาจมีผลต่อการจัดส่งสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ยกเลิกการจัดส่ง จัดส่งสินค้าล่าช้า หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

 1. สามารถคืนสินค้าได้ ณ จุดบริการได้ทุกสาขา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
 2. สำหรับกรณีสินค้าของสด รับคืนภายในวันถัดไปหลังจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น
 3. การคืนสินค้าต้องแสดงเอกสารใบส่งสินค้าหรือใบสั่งซื้อด้วยทุกครั้ง
 4. การคืนสินค้าต้องนำสินค้าที่ต้องการคืนมาด้วยทุกครั้ง ตามเงื่อนไขดังนี้
  4.1 กรณีคืนสินค้าบางชิ้นหรือบางรายการ ให้ลูกค้านำสินค้ารายการที่ต้องการคืนคืนสาขา (พร้อมของแถม) พร้อมเอกสารจากข้อ 3) โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ผ่านการใช้งาน
  4.2 กรณีคืนสินค้าทุกชิ้น ให้ลูกค้านำสินค้าทุกรายการส่งคืนสาขา (พร้อมของแถม) พร้อมเอกสารจากข้อ 3. โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ผ่านการใช้งาน
 5. การคืนเงินจะคืนเป็นเงินสดเท่านั้น

คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินสำหรับการช้อปออนไลน์ได้ดังนี้

 • ชำระด้วยบัตรเครดิต / True Money We Card ในขั้นตอนการสั่งซื้อ เป็นเพียงการจองวงเงินในบัตรเครดิตเท่านั้น มิได้มีการดำเนินการตัดเงินในบัตรโดยทันทีแต่อย่างใด โดยระบบจะทำการรับชำระ/ตัดยอดจริง จากบัตรเครดิต ณ วันที่รับสินค้า
 • ชำระด้วยบัตรเดบิต ในขั้นตอนการสั่งซื้อ ระบบจะทำการตัดเงินทันทีตามยอดที่สั่งซื้อในวันที่สั่งซื้อ
 • ชำระเงินปลายทาง สามารถเลือกชำระโดยเงินสด หรือ ทรูมันนี่ วอลเล็ท

หากมีสินค้าบางรายการไม่สามารถจัดส่งได้หรือคำสั่งซื้อถูกยกเลิก คุณสามารถตรวจสอบช่องทางและระยะเวลาการคืนเงินได้ดังนี้


วิธีชำระเงิน ระยะเวลาการคืนเงิน
บัตรเครดิต ยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งออเดอร์ ยอดเงินที่แจ้งในขั้นตอนการสั่งซื้อ เป็นเพียงการจองวงเงินในบัตรเครดิตเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการเรียกเก็บในบัญชีบัตรเครดิต วงเงินดังกล่าวจะคืนเข้าบัตรระยะเวลา 7-14 วันทำการ ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารผู้ออกบัตร ( นับจากวันที่ยกเลิกในระบบ ) ลูกค้าสามารถตรวจสอบการคืนวงเงินได้จากธนาคารโดยตรง
ยกเลิกสินค้าบางรายการ ระบบจะทำการเรียกเก็บเงินตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงของราคาสินค้าที่ได้รับเท่านั้น ซึ่งยอดที่เรียกเก็บจริงอาจไม่ตรงกับยอดเงินที่แจ้งในขั้นตอนการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดรวมค่าสินค้าได้จากใบส่งสินค้าที่ได้รับจากพนักงานจัดส่ง หรือตรวจสอบจากใบเสร็จอย่างย่อ / ใบกำกับภาษีที่ได้รับทางอีเมล
True Money We Card ยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งออเดอร์ คืนเงินระยะเวลา 3-5 วันทำการ
ยกเลิกสินค้าบางรายการ คืนยอดเงินส่วนต่างระยะเวลา 3-5 วันทำการ
บัตรเดบิต ยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งออเดอร์ ระบบจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิตที่ใช้ชำระเงิน ระยะเวลา 30-45 วันทำการ ( นับจากวันที่ยกเลิกในระบบ ) ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารผู้ออกบัตร ลูกค้าสามารถตรวจสอบการคืนวงเงินได้จากธนาคารโดยตรง
ยกเลิกสินค้าบางรายการ ระบบจะทำการคืนยอดเงินส่วนต่างกลับไปยังบัตรเดบิตที่ใช้ชำระเงิน ระยะเวลาประมาณ 30-45 วันทำการ นับจากวันที่มีการจัดส่งสินค้า ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารผู้ออกบัตร ลูกค้าสามารถตรวจสอบการคืนเงินได้จากธนาคารโดยตรง
เงินสด ยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งออเดอร์ ไม่มีการเรียกเก็บเงินสดและไม่มีการคืนเงิน
ยกเลิกสินค้าบางรายการ เรียกเก็บเงินสดตามราคาของสินค้าที่ได้รับในวันที่รับสินค้า
ทรูมันนี่ วอลเล็ท - ชำระเมื่อรับสินค้าหน้าบ้าน ยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งออเดอร์ 1) ทรูมันนี่ วอลเล็ท แบบเติมเงินสด ระบบจะคืนเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในวันยกเลิกคำสั่งซื้อ
2) ทรูมันนี่ วอลเล็ท จ่ายโดยผูกบัญชีธนาคาร ระบบจะคืนเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในวันยกเลิกคำสั่งซื้อ
3) ทรูมันนี่ วอลเล็ท จ่ายโดยผูกบัตรเครดิต/บัตรเดบิต โดยบัตรเดบิตระยะเวลาประมาณ 45 วันทำการและบัตรเครดิต ระยะเวลาประมาณ 14 วันทำการ (นับจากวันที่ยกเลิกในระบบ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบการดำเนินการของธนาคารเจ้าของบัตร ลูกค้าสามารถตรวจสอบการคืนเงินได้จากธนาคารโดยตรง
ยกเลิกสินค้าบางรายการ ยังไม่รองรับการยกเลิกสินค้าบางรายการ
ทรูมันนี่ วอลเล็ท - ชำระออนไลน์ ยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งออเดอร์ 1) ทรูมันนี่ วอลเล็ท แบบเติมเงินสด ระบบจะคืนเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในวันยกเลิกคำสั่งซื้อ
2) ทรูมันนี่ วอลเล็ท จ่ายโดยผูกบัญชีธนาคาร ระบบจะคืนเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในวันยกเลิกคำสั่งซื้อ
3) ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับคืน ได้จาก Payment history บน Application TMW
ยกเลิกสินค้าบางรายการ ยังไม่รองรับการยกเลิกสินค้าบางรายการ

สามารถตรวจสอบประวัติคำสั่งซื้อในแอปพลิเคชันเลือก  โปรไฟล์ > ประวัติคำสั่งซื้อ

 1. กรณีสั่งซื้อสินค้าเลือกจัดส่งภายในวัน (ส่งทันที 1 ชม.หรือ ส่งทันที 3 ชม.) Sameday ลูกค้าไม่สามารถกดยกเลิกในระบบได้
 2. กรณีสั่งซื้อสินค้าเลือกจัดส่งวันถัดไป Nextday สามารถกดยกเลิกด้วยตนเองในระบบภายในเวลา 23:59 น. ของวันที่สั่งซื้อ

หากพบปัญหา  สามารถติดต่อส่วนงานบริการลูกค้าได้ตามช่องทางดังนี้
1. โทรศัพท์ที่หมายเลข 1430 กด 2
2. Inbox FB Lotus's Shop online
3. E-mail [email protected]
4. เว็บไซต์ https://www.lotuss.com

วิธีการขอใบกำกับภาษี
การขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป สามารถกรอกข้อมูลการออกใบกำกับภาษี ทั้งรูปแบบบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคลในขั้นตอนการสั่งซื้อ โดยใบกำกับภาษีจัดส่งทางอีเมล ภายใน 24 ชม.หลังจากสถานะการจัดส่งสำเร็จ

กรอกข้อมูลเข้ามาในระบบแต่ไม่ได้รับใบกำกับภาษี
สามารถตรวจสอบใน Junk mail หากไม่ได้รับสามารถติดต่อส่วนงานบริการลูกค้าได้ตามช่องทางดังนี้
1. โทรศัพท์ที่หมายเลข 1430 กด2
2. Inbox FB Lotus's Shop online
3. E-mail [email protected]
4. เว็บไซต์ https://www.lotuss.com

ไม่ได้กรอกข้อมูลใบกำกับภาษีในระบบในขั้นตอนการสั่งซื้อ
หากต้องการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบย้อนหลัง สามารถติดต่อส่วนงานบริการลูกค้าภายในวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น โดยจะได้รับในรูปแบบกระดาษ จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 7-14 วันทำการ

หากต้องการแก้ไขใบกำกับภาษี
ต้องการแก้ไขใบกำกับภาษี สามารถติดต่อส่วนงานบริการลูกค้า ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปนับตั้งแต่วันที่ออกใบกำกับภาษี ทั้งนี้ข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้มีดังนี้
1. ตัวสะกด ชื่อ-นามสกุลผิด แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลได้
2. ที่อยู่ผิด
3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผิดหลัก หรือ ผิดตัวเลข แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเลขประจำตัวของบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลได้
4. ไม่สามารถแก้ไขรายการสินค้าในใบกำกับภาษีได้

ติดต่อส่วนงานบริการลูกค้าได้ตามช่องทางดังนี้

 1. Inbox FB Lotus's Shop online
 2. E-mail [email protected]
 3. เว็บไซต์ https://www.lotuss.com
 4. โทรศัพท์ที่หมายเลข 1430 กด2ดาวน์โหลด คลิกที่นี่